A A A A A
Bible Book List

List Jakubův 5 Bible 21 (B21)

A teď vy, boháči – plačte a naříkejte nad bídami, jež vás čekají. Vaše bohatství je shnilé, šaty vám sežrali moli, vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední dny! Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích! [a] Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů! Žili jste na zemi v rozkoši a v požitcích; vykrmili jste se ke dni porážky! Odsoudili jste a zavraždili spravedlivého; on se nebránil.

Soudce přichází

Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země – trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko.

Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce už stojí ve dveřích! 10 Za příklad odolnosti a trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménu. 11 Víte, že říkáme: „Blaze těm, kteří vytrvali.“ [b] Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, co pro něj nakonec Pán připravil, [c] vždyť „Hospodin je nesmírně milosrdný a soucitný.“ [d]

12 Především však, bratři moji, nepřísahejte – ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou – ale ať vaše „Ano“ znamená ano a „Ne“ ne, abyste nebyli odsouzeni. [e]

Modlitba dokáže mnoho

13 Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály. 14 Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. 15 Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno.

16 Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. 17 Eliáš byl člověk jako my, a když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku. 18 Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu.

19 Bratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. 20 Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů. [f]

Footnotes:

  1. List Jakubův 5:4 Lev 19:13; Deut 24:14–15; Mal 3:5
  2. List Jakubův 5:11 Mat 10:22; 24:13
  3. List Jakubův 5:11 Job 42:12–17
  4. List Jakubův 5:11 Exod 34:6; Num 14:18
  5. List Jakubův 5:12 Mat 5:34–37
  6. List Jakubův 5:20 Přís 10:12 (1.Pet 4:8)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes