Add parallel Print Page Options

Copii, ascultaţi(A) în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. „Să cinsteşti(B) pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – „ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ”. Şi voi, părinţilor(C), nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i(D) în mustrarea şi învăţătura Domnului. Robilor(E), ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti cu(F) frică şi cutremur, în(G) curăţie de inimă, ca de Hristos. Slujiţi-le nu(H) numai când sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci ştiţi(I) că fiecare, fie(J) rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. Şi voi, stăpânilor(K), purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări(L), ca unii care ştiţi că Stăpânul lor şi al(M) vostru este în cer şi(N) că înaintea Lui nu se are în vedere faţa omului. 10 Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în(O) puterea tăriei Lui. 11 Îmbrăcaţi-vă(P) cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii(Q) şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor(R), împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor(S) întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. 13 De aceea(T), luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în(U) ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. 14 Staţi gata dar, având mijlocul încins(V) cu adevărul, îmbrăcaţi(W) cu platoşa neprihănirii, 15 având picioarele încălţate(X) cu râvna Evangheliei păcii. 16 Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul(Y) credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. 17 Luaţi(Z) şi coiful mântuirii şi sabia(AA) Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 18 Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni(AB) şi cereri. Vegheaţi(AC) la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune(AD) pentru toţi sfinţii 19 şi pentru(AE) mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu(AF) îndrăzneală taina Evangheliei, 20 al cărei sol în(AG) lanţuri sunt(AH); pentru ca, zic, să vorbesc cu(AI) îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. 21 Acum, ca(AJ) să ştiţi şi voi despre mine, Tihic(AK), preaiubitul frate şi slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 22 Vi l-am(AL) trimis înadins, ca să luaţi cunoştinţă despre starea noastră şi să vă îmbărbăteze inimile. 23 Pace(AM), fraţilor, şi dragoste împreună cu credinţa, din partea lui Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Hristos! 24 Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos(AN) în curăţie. Amin.