A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 119 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Alef[a]

119 Áldottak és boldogok, akik tiszta életet élnek,
    akik az Örökkévaló tanítását követik.
Áldottak és boldogok, akik ragaszkodnak bizonyítékaihoz,
    és teljes szívvel keresik őt,
nem követnek el semmiféle gonoszságot,
    hanem engedelmeskednek neki.
Uram, te parancsoltad,
    hogy utasításaidat gondosan kövessük.
Bárcsak mindig egyenesen járnék utadon,
    s hűségesen követném törvényedet!
Ha gondosan figyelnék parancsaidra,
    akkor nem szégyenkeznék soha.
Tiszta szívből hálát adok neked, Uram,
    mikor igazságos ítéleteidet tanulmányozom.
Megőrzöm törvényedet,
    soha ne hagyj el engem!

Bét

Hogyan élhet a fiatal tiszta életet?
    Csak úgy, ha figyel beszédedre, és ahhoz igazodik!
10 Teljes szívvel kereslek téged, Uram,
    ne engedj eltérnem parancsaidtól!
11 Szívemben őrzöm szavaidat, mint rejtett kincseket,
    nehogy vétkezzem ellened!
12 Áldalak, Örökkévaló,
    kérlek, taníts törvényedre!
13 Ajkam elsorolja, emlékezetből ismételi
    szájad minden ítéletét.
14 Inkább gyönyörködöm bizonyítékaidban,
    mint bármilyen nagy gazdagságban.
15 Utasításaidat szívemben forgatom,
    gondosan követem utadat, Uram!
16 Gyönyörködöm törvényedben,
    nem felejtem szavadat.

Gimel

17 Légy jóindulattal szolgádhoz, hogy éljek,
    és engedelmeskedjek szavadnak!
18 Nyisd fel szemem, hogy meglássam,
    milyen csodálatosak tanításaid!
19 Idegen és jövevény vagyok e földön,
    kérlek, ne rejtsd el előlem parancsaidat!
20 Sóvárog a szívem,
    ítéleteidet kívánja szüntelen.
21 Uram, te megfenyíted a büszkéket:
    átkozottak, akik eltávolodnak parancsaidtól!
22 Vedd le rólam a szégyent és gyalázatot,
    mert megőrzöm bizonyítékaidat!
23 Ha a vezetők összeülnek, és ellenem beszélnek,
    szolgád akkor is törvényedről gondolkodik.
24 Gyönyörködöm bizonyítékaidban,
    amelyekből tanácsot adsz nekem.

Dálet

25 Lelkem a porhoz tapad,
    eleveníts meg beszédeddel!
26 Uram, elmondtam neked mindent őszintén,
    és te meghallgattál!
    Kérlek, taníts törvényeidre!
27 Hadd lássam meg utasításaid értelmét,
    hogy gondolkodhassam csodálatos dolgaidról!
28 Sír a lelkem a keserűség miatt,
    vigasztalj és erősíts meg szavaddal!
29 Őrizz meg a hamisságtól és hűtlenségtől,
    erősíts meg tanításoddal!
30 Eldöntöttem, hogy hűséges maradok hozzád, Uram!
    Ítéleteidet mindig szemem előtt tartom!
31 Ragaszkodom bizonyítékaidhoz, Örökkévaló!
    Ne engedd, hogy megszégyenüljek!
32 Futok, hogy engedelmeskedjek parancsaidnak,
    ha a szívem készségessé teszed[b]!

33 Örökkévaló, taníts engem törvényed útjára,
    hogy mindvégig gondosan kövessem azt.
34 Tégy engem értelmessé, hogy kövessem tanításodat,
    és teljes szívvel engedelmeskedjek!
35 Vezess parancsaid ösvényén,
    mert abban gyönyörködöm!
36 Segíts meg, hogy bizonyítékaidon gondolkozzam,
    s ne azon, hogy gazdagodjak meg!
37 Fordítsd el tekintetem, hogy ne nézzek a bálványokra,
    és erősíts meg, hogy kedvedre éljek!
38 Teljesítsd be szolgádon szavadat,
    amelyet az istenfélőknek ígértél!
39 Távolítsd el tőlem szégyenemet, amelytől félek,
    mert ítéleteid olyan jók!
40 Nézd, vágyakozom utasításaidra,
    eleveníts meg jóságoddal!

Vau

41 Örökkévaló, szálljon rám hűséges szereteted,
    és szabadításod, ahogy megígérted,
42 hogy megfelelhessek azoknak, akik gyaláznak,
    mert bízom benned és ígéretedben!
43 Ne vedd el tőlem az igazság beszédét,
    mert ítéleteidre várok!
44 Állandóan követem tanításaidat,
    most és örökké.
45 Tágas téren járok, nem kell semmit rejtegetnem,
    mert utasításaidat keresem és követem.
46 Királyok előtt szólok bátran,
    mert szövetségedről beszélek.
47 Szeretem parancsaidat,
    élvezem, ha tanulmányozhatom őket!
48 Szeretem parancsaidat, sőt, tisztelem őket,
    és sokat gondolkozom róluk.

Zain

49 Emlékezz, Uram, szavadra,
    szolgádnak tett ígéretedre,
    amelyhez nekem reménységet adtál!
50 Ez ad erőt és vigasztalást szorult helyzetemben,
    mert beszéded és ígéreteid megelevenítenek!
51 Bárhogyan gúnyolnak is a büszkék,
    mégsem fordulok el tanításodtól, Uram!
52 Mikor ítéleteidről gondolkodom,
    amelyeket az ősidőkben hoztál, Örökkévaló,
    mindig megvigasztalódom!
53 Harag és szomorúság vesz erőt rajtam az istentelenek miatt,
    akik elfordulnak tanításodtól!
54 Mint az énekek, olyanok számomra törvényeid,
    mikor idegen országban vándorolok.
55 Még éjjel is rád gondolok, Örökkévaló,
    és emlékezem tanításodra!
56 Ez az én sorsom,
    hogy engedelmeskedjek utasításaidnak.

Het

57 Örökkévaló, elhatároztam: az én részem,
    hogy engedelmeskedem beszédednek.
58 Hozzád jövök, teljes szívből kérlek:
    légy kegyelmes hozzám, ígéreted szerint!
59 Végiggondoltam életemet:
    visszatérek bizonyítékaidhoz, Uram!
60 Sietek, nem aggodalmaskodom,
    parancsaidat megtartom!
61 Bár az istentelenek kötelei tekeredtek rám,
    mégsem felejtem el tanításodat!
62 Még éjjel is felkelek,
    hogy hálát adjak neked igazságos ítéleteidért!
63 Barátjuk vagyok azoknak, akik téged imádnak!
    Társa vagyok mindenkinek, aki utasításaidat követi.
64 Hűséges szereteted, ó, Örökkévaló, az egész Földet beborítja!
    Taníts engem törvényeddel!

Tet

65 Örökkévaló, valóban jó vagy hozzám,
    úgy, ahogy megígérted!
66 Taníts engem bölcsességre és helyes ítéletre,
    mert bízom parancsaid helyességében!
67 Mielőtt megaláztatás ért, eltévedtem,
    de most már követem, amit mondasz, Uram!
68 Milyen jó vagy, és mindent helyesen teszel!
    Taníts engem törvényeddel!
69 Gőgös hazugok támadtak rám,
    mégis teljes szívvel követem utasításaidat!
70 Szívük sötét és ostoba, nem törődnek semmivel,
    de én tanításodban gyönyörködöm!
71 Hasznomra vált a szenvedés,
    mert megértettem, és megjegyeztem törvényedet!
72 A tanítás a te szádból, Uram, többet ér,
    mint ezernyi arany és ezüst!

Jod

73 Uram, kezed formált engem,
    és te tartasz életben,
segíts, hogy parancsaidat megismerjem
    és megértsem!
74 Látnak engem, akik tisztelnek és félnek téged,
    és örülnek, mert ígéreteidben reménykedem!
75 Tudom, hogy igazságosak ítéleteid, Örökkévaló,
    és jól tetted, hogy megfenyítettél!
76 De most, kérlek, vigasztalj meg jóságoddal,
    ahogy szolgádnak megígérted!
77 Szálljon rám irgalmad, és eleveníts meg,
    hogy tanításod élvezhessem!
78 Szégyenüljenek meg a büszkék, akik ok nélkül vádoltak engem,
    én pedig utasításaidról gondolkozom.
79 Akik tisztelnek és félnek téged, Uram,
    forduljanak ismét felém,
    akik megismerték bizonyítékaidat!
80 Segíts, hogy hűséges legyek törvényedhez,
    hogy soha ne kelljen szégyenkeznem!

Kaf

81 Lelkem sóvárogva várja, hogy megszabadíts, Uram,
    ígéretedben reménykedem!
82 Egyre csak várom, hogy beteljesítsd,
    amit ígértél nekem.
Már a szemem is belefáradt a nézésbe,
    mikor vigasztalsz meg?
83 Olyan lettem, mint a füstre akasztott száraz bőrtömlő
    mégsem felejtem el törvényedet!
84 Mennyit szántál szolgádnak, meddig élek még?
    Mikor tartasz ítéletet üldözőim fölött?
85 Vermet ástak nekem az istentelenek,
    akik nem tanításod szerint élnek.
86 Parancsaid mind megbízhatóak.
    Az istentelenek ok nélkül üldöznek, segíts meg, Uram!
87 Majdnem elpusztítottak engem,
    mégsem tértem el utasításaidtól!
88 Eleveníts meg hűséges szereteteddel,
    hogy bizonyítékaidat megőrizzem!

Lamed

89 Amit mondtál, Örökkévaló, örökre érvényes marad,
    olyan biztos, mint a Menny!
90 Hűséges vagy, Uram, nemzedékről nemzedékre!
    Megalapoztad a Földet, és az szilárdan áll!
91 Minden, ami van, téged szolgál,
    ítéleteid szerint áll fenn minden, ami létezik.
92 Tanításaid örömömre vannak,
    különben már elpusztultam volna a szenvedésben!
93 Nem felejtem utasításaidat,
    mert azok által éltetsz engem!
94 Tiéd vagyok, Uram!
    Ments meg, hiszen utasításaidat keresem!
95 Az istentelenek lesnek rám, hogy megöljenek,
    mégis bizonyítékaiddal foglalkozom.
96 Láttam, hogy egyszer mindennek vége szakad,
    de parancsod örök és végtelen!

Mem

97 Mennyire szeretem tanításodat, Uram!
    Egész nap azon gondolkodom.
98 Parancsaid bölcsebbé tesznek ellenségeimnél,
    mert mindig megsegítenek!
99 Bölcsebb lettem még mestereimnél is,
    mert bizonyítékaidon gondolkodom!
100 A város vezetőinél is bölcsebb lettem,
    mert követem utasításaidat!
101 Gonosz utakra nem is lépek,
    hogy engedelmeskedjek szavaidnak.
102 Nem fordulok el ítéleteidtől,
    mert te tanítottál engem, Uram!
103 Milyen kedvesek nekem a szavaid,
    édesebbek, mint nyelvemnek a méz!
104 Utasításaid tettek értelmessé,
    ezért minden hamisságot utálok!

Nun

105 Beszéded, mint a lámpa fénye lábam előtt:
    megvilágítja ösvényemet.
106 Megesküdtem, és meg is tartom,
    hogy megőrzöm igazságos ítéleteidet!
107 Örökkévaló, sokáig szenvedtem.
    Kérlek, eleveníts meg, ígéreted szerint!
108 Örökkévaló, fogadd el hála-áldozatomat,
    és taníts engem ítéleteiddel!
109 Életem szüntelen veszélyben forog,
    de tanításodat mégsem felejtem!
110 Csapdát állítottak nekem a gonoszok,
    utasításaidtól mégsem tértem el!
111 Bizonyítékaidat kaptam örökségül,
    szívemnek azokban telik öröme.
112 Szívvel-lélekkel igyekszem,
    hogy törvényednek engedelmeskedjek,
    minden időben és mindvégig.

Szamech

113 Gyűlölöm a kétszínűséget,
    de szeretem tanításodat, Uram!
114 Te vagy menedékem és pajzsom,
    bízom szavadban!
115 Távozzatok tőlem, gonoszok,
    hogy Istenem parancsait megtartsam!
116 Segíts meg ígéreted szerint, hogy élhessek,
    ne engedd, hogy csalódjak abban, amiben bízom!
117 Tarts meg, hogy megmeneküljek,
    és örökké törvényedben gyönyörködhessek!
118 Uram, te elfordulsz azoktól, akik törvényedtől eltérnek,
    és hamisságaikat leleplezed.
119 Elsöpröd a Földről mind a gonoszokat, mint a szemetet,
    de én szeretem bizonyítékaidat.
120 Egész testem remeg az irántad való tisztelet és félelem miatt,
    mert tisztelem és félem ítéleteidet.

Ajin

121 Azt tettem, ami helyes és igazságos,
    ne adj át azoknak, akik el akarnak taposni engem!
122 Kérlek, te vállalj értem, szolgádért, kezességet,
    hogy a büszkék ne nyomhassanak el engem!
123 Szemem sóvárogva várja segítségedet:
    igazságos ígéreted teljesülését.
124 Bánj velem, szolgáddal, kegyelmed szerint,
    és taníts törvényedre!
125 Uram, szolgád vagyok,
    segíts, hogy megérthessem bizonyítékaidat!
126 Itt az ideje, Örökkévaló, hogy cselekedj,
    mert az emberek eltértek tanításodtól!
127 De én szeretem parancsaidat,
    az aranynál is, még a színaranynál is jobban.
128 Követem minden utasításodat,
    de gyűlölök minden hamisságot és csalást.

Pe

129 Bizonyítékaid csodálatosak,
    ezért lelkem hozzájuk igazodik.
130 Uram, beszéded megértése világosságot gyújt a sötétben,
    még a tanulatlan embert is bölccsé teszi.
131 Annyira kívánom parancsaidat,
    mint fuldokló a levegőt!
132 Uram, fordulj hozzám, és erősíts meg,
    ahogy azokkal bánsz, akik szeretnek téged!
133 Beszéded vezessen, és erősítse lépteimet,
    hogy ne uralkodjon rajtam semmiféle gonosz!
134 Szabadíts meg az emberek elnyomásától,
    hogy a te utasításaidat követhessem!
135 Arcod fénye ragyogjon rám, szolgádra,
    és taníts törvényeidre!
136 Patakzik a könny szememből,
    mert az emberek nem követik tanításaidat!

Cádé

137 Örökkévaló, te igazságos vagy,
    ítéleteid is igazságosak és helyesek!
138 Igazságos és jó törvényeket adtál nekünk,
    amelyek teljesen megbízhatóak.
139 Izzó szenvedély emészt engem,
    mert ellenségeim nem törődnek beszédeddel!
140 Uram, beszéded tiszta, mint a tűzben finomított arany,
    szolgád azért szereti szavaidat!
141 Én ugyan lenézett és jelentéktelen vagyok,
    utasításaidat mégis megtartom, Uram!
142 Igazságosságod örökké érvényes,
    tanításod pedig igaz és megbízható!
143 Nagy nyomorúság és baj ért,
    mégis parancsaidban gyönyörködöm.
144 Igazságos bizonyítékaid örökké érvényesek,
    hadd értsem meg őket, hogy élhessek!

Kof

145 Teljes szívből kiáltok hozzád, Örökkévaló,
    hallgass meg engem!
    Törvényednek engedelmeskedem.
146 Segítségül hívlak, ments meg,
    hogy bizonyítékaidat megőrizhessem!
147 Korán reggel felkelek, és imádkozom:
    ígéretedben bízom!
148 Még éjjel is felébredek,
    és szavaidon gondolkozom.
149 Hallgass meg engem, hűséges szeretetedért,
    eleveníts meg igazságos ítéleteddel, Örökkévaló!
150 Közelednek, akik gonosz terveket készítenek ellenem,
    mennyire eltávolodtak tanításodtól, Örökkévaló!
151 De te közel vagy hozzám, Örökkévaló!
    Parancsaid mind igazak és megbízhatók.
152 Régóta ismerem bizonyítékaidat,
    tudom, hogy örökké érvényesek.

Res

153 Vedd észre szenvedéseimet, Uram,
    és szabadíts meg,
    mert nem felejtettem el tanításodat!
154 Harcolj értem, és ments meg,
    eleveníts meg, ígéreted szerint!
155 A gonoszoktól távol van a szabadítás,
    mert nem törődnek törvényeiddel.
156 Milyen nagy irgalmas szereteted, Örökkévaló!
    Eleveníts meg engem ítéleted szerint!
157 Milyen sokan vannak ellenségeim,
    milyen sokan üldöznek engem,
    mégsem fordultam el bizonyítékaidtól!
158 Mikor láttam az árulókat, akik nem tisztelik tanításodat,
    megutáltam őket.
159 Látod, Örökkévaló, mennyire szeretem utasításaidat,
    eleveníts meg hűséges szereteteddel!
160 Kezdettől fogva minden szavad megbízható és állandó,
    minden ítéleted igazságos és örökre érvényes.

Sin

161 Fejedelmek támadnak rám ok nélkül,
    mégis inkább félek beszédedtől,
    és szavaidat tisztelem.
162 Uram, beszéded olyan boldoggá tesz,
    mintha nagy kincset találtam volna.
163 Gyűlölöm és utálom a hazugságot,
    de szeretem tanításodat.
164 Minden nap hétszer dicsérlek
    igazságos ítéleteidért.
165 Milyen nagy békességben és jólétben élhetnek,
    akik szeretik tanításodat,
    hiszen semmiben sem ütköznek meg.
166 Szabadításodra várok, Örökkévaló,
    és teljesítem parancsaidat!
167 Lelkemben őrzöm bizonyítékaidat,
    mert nagyon szeretem őket!
168 Követem utasításaidat, és megőrzöm bizonyítékaidat,
    hiszen te jól ismered egész életemet!

Tav

169 Örökkévaló, hallgasd meg öröménekem,
    és adj nekem bölcsességet, ígéreted szerint!
170 Hallgasd meg kérésemet,
    és szabadíts meg, ígéreted szerint!
171 Hadd dicsérjelek teljes erőmmel,
    mikor törvényeidre tanítasz engem!
172 Nyelvem a te szavaidat énekelje,
    mert minden parancsod igazságos!
173 Segíts meg kezeddel,
    mert elhatároztam, hogy utasításaidat követem!
174 Szabadíts meg, Örökkévaló,
    mert tanításodban gyönyörködöm!
175 Elevenítsd meg lelkemet, hogy dicsérhesselek téged,
    segíts engem ítéleteiddel!
176 Ha eltévednék, mint az elkószált birka,
    jöjj, Uram, keresd meg szolgádat,
    mert nem felejtem el parancsaidat!

Footnotes:

  1. Zsoltárok 119:1 zsoltár Alef A héber ABC első betűje. Ebben a zsoltárban minden szakaszban 8 vers található, amelyek a héber ABC soron következő betűjével kezdődnek.
  2. Zsoltárok 119:32 készségessé teszed Szó szerint: „kitágítod, kiszélesíted”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes