Add parallel Print Page Options

List do Efezu

Predstavenému zboru v Efeze napíš:

Ten, ktorý vo svojej pravici drží sedem hviezd a prechádza sa pomedzi sedem zlatých svietnikov, odkazuje vášmu zboru:

Viem, koľko dobra konáte, viem o všetkom vašom úsilí a poznám aj vašu vytrvalosť. Je veľmi správne, že neznesiete medzi sebou zlých a že ste sa nedali zviesť falošnými apoštolmi, ale ste ich vyskúšali a odhalili ich lži.

Ste vytrvalí, trpeli ste pre moje meno a neochabli ste.

Ale jedno vám vyčítam: Už ma nemilujete tak vrúcne ako na počiatku.

Len si spomeňte, z akej výšky ste klesli, zmeňte sa a konajte ako prv. Ak nie, prídem a pohnem váš svietnik z jeho miesta.

Ale dobre robíte, že nenávidíte konanie tých, čo hlásajú neviazanú mravnú slobodu, ktoré aj ja nenávidím.

Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom: Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji."

List do Smyrny

Predstavenému zboru v Smyrne napíš:

Tento odkaz je od toho, ktorý je Prvý i Posledný, ktorý bol mŕtvy, ale teraz žije:

Viem o vašom utrpení aj o vašej chudobe -- ale v skutočnosti ste bohatí. Viem aj o tom, ako vás osočujú tí, ktorí sa pokladajú za pravoverných Židov, ale sú to vlastne prisluhovači satana.

10 Nebojte sa utrpenia, ktoré ešte príde. Diabol uvrhne niektorých z vás aj do väzenia a desať dní bude skúšať vašu vernosť. Buďte verní až do smrti a dám vám cenu víťazov: večný život.

11 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom: Kto zvíťazí, ten druhej -- večnej smrti nepodľahne.

List do Pergama

12 Predstavenému zboru v Pergame napíš:

Tento odkaz je od toho, ktorý má ostrý dvojsečný meč.

13 Viem, že bývate v meste, kde tróni satan. A predsa sa pevne pridŕžate môjho mena a nezapreli ste vieru vo mňa ani vtedy, keď môjho verného svedka Antipasa zabili medzi vami, tam, kde býva satan.

14 Len to mám proti vám, že trpíte medzi sebou zástancov Balaamovho učenia. Ako Balaam učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby sa zúčastnili na modlárskych hostinách a aby smilnili,

15 tak aj medzi vami sú niektorí zástancovia neviazanej mravnej slobody.

16 Preto robte pokánie, lebo ak nie, prídem k vám a budem s nimi bojovať mečom svojich úst.

17 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom: Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, a na tom kamienku je vyryté nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane."

List do Tyatiry

18 Predstavenému zboru v Tyatire napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako roztavený kov.

19 Viem o vašich dobrých skutkoch, láske a viere, službe i vytrvalosti, a viem, že v tom všetkom čoraz väčšmi rastiete.

20 Ale to mám proti vám, že trpíte medzi sebou ženu Jezábel, ktorá sa vydáva za prorokyňu a svojím učením zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám.

21 Dal som jej čas, aby robila pokánie, ale nechce sa odvrátiť od svojho smilstva.

22 Potrestám ju ťažkou chorobou a na tých, čo s ňou cudzoložia, dopustím veľké súženie, ak sa neodvrátia od toho, čo s ňou napáchali,

23 a jej deti zahubím. Tak spozorujú všetky zbory, že ja vidím do vnútra i do srdca človeka, a každému z vás odplatím podľa vašich činov.

24 Vám ostatným v Tyatire, ktorí neprijímate toto učenie, ktorí ste nepoznali to, čomu vraviasatanove hlbiny vravím: Nekladiem na vás iné bremeno.

25 Len sa pevne držte toho, čo máte, kým neprídem.

26 Tomu, kto zvíťazí a až do konca bude žiť a konať podľa mojej vôle, dám moc nad národmi zeme.

27 Železnou rukou bude nad nimi vládnuť a rozbijú sa na márne kúsky ako hlinené hrnce.

28 A ako mi Otec dal moc, tak ju dám každému, kto vytrvá vo viere. Znamením tejto moci bude ranná hviezda, ktorú mu darujem.

29 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom."