A A A A A
Bible Book List

Zacharjáš 14 Bible 21 (B21)

Hospodinův den

14 Hle, přichází Hospodinův den! Tvůj majetek padne za kořist přímo ve tvých zdech. Shromáždím totiž všechny národy, aby napadly Jeruzalém. Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy znásilněny. Polovina města půjde do vyhnanství, zbytek lidu ale zůstane ve městě. Tehdy Hospodin vytáhne a bude bojovat s těmi národy – tak, jak on bojuje v den bitvy!

V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící východně před Jeruzalémem. Olivetská hora se tehdy rozdělí vedví, takže od východu na západ vznikne širé údolí; polovina hory ustoupí na sever a polovina na jih. Tímto mým horským údolím budete moci utéci, neboť se potáhne až k Acalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnů judského krále Uziáše. [a] A tehdy přijde Hospodin, můj Bůh, a všichni svatí s ním.

V onen den nebude horko ani chladná tma. Bude to nebývalý den – jen Hospodin ho zná – kdy zmizí rozdíl mezi dnem a nocí, takže bude světlo i v čas večera.

V onen den potečou z Jeruzaléma živé vody, [b] polovina k Mrtvému moři na východě a polovina ke Středozemnímu moři na západě. Potečou v létě tak jako v zimě. A Hospodin bude králem vší země.

V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. 10 Celý kraj od Geby na severu až po Rimon jižně od Jeruzaléma se změní v pustou pláň. Jeruzalém však zůstane nepohnutelně stát a bude se tyčit od Benjamínské brány až tam, kde stávala stará brána, k bráně Nárožní a od věže Chananel až po Královské lisy. 11 Jeruzalém bude obydlen a už nikdy nepropadne klatbě; bude se v něm bydlet bezpečně.

12 A toto je rána, kterou Hospodin raní všechny národy, které bojovaly proti Jeruzalému: Maso jim shnije vestoje, oči jim shnijí v lebce a jazyk jim shnije v ústech! 13 V onen den mezi ně Hospodin pošle hrozný zmatek; jeden druhého chytí za ruce a obrátí ruce proti sobě navzájem. 14 (Také Juda bude bojovat v Jeruzalémě. Nashromáždí se bohatství všech národů v okolí, zlato, stříbro a šaty v nepřeberném množství.) 15 Stejná rána postihne i koně, mezky, velbloudy, osly i všechen dobytek v jejich táborech.

16 Všichni, kdo pozůstanou ze všech těch národů, které přitáhly proti Jeruzalému, pak budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili Svátek stánků. 17 Pokud některý lid země nepůjde do Jeruzaléma klanět se Králi, Hospodinu zástupů, nedostane se jim déšť. 18 A když se na tu pouť nevydá lid Egypta, nebude pršet ani na ně. Takovou ranou Hospodin raní národy, které by neputovaly slavit Svátek stánků. 19 Takový bude trest Egypta a trest všech národů, které by neputovaly slavit Svátek stánků.

20 V onen den bude na koňských zvoncích nápis: SVATÝ HOSPODINU. [c] Hrnce v Hospodinově chrámu budou stejně svaté jako obětní mísy před oltářem. 21 Právě tak i každý hrnec v Jeruzalémě a Judsku bude svatý Hospodinu zástupů. Všichni obětující budou přicházet, brát si je a vařit v nich.

V onen den už nebude v chrámu Hospodina zástupů nikdo kupčit!

Footnotes:

  1. Zacharjáš 14:5 zřejmě roku 760 př. n. l. (srov. Amos 1:1)
  2. Zacharjáš 14:8 Eze 47:1–12; Joel 4:18; Zach 13:1 (srov. Zjev 22:1)
  3. Zacharjáš 14:20 Exod 28:36; 39:30
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes