A A A A A
Bible Book List

Zacharjáš 1 Bible 21 (B21)

Vraťte se ke mně

V osmém měsíci druhého roku [a] Dareiovy [b] vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova, slovo Hospodinovo:

„Hospodin se na vaše otce hrozně rozhněval. Proto řekni lidu: Tak praví Hospodin zástupů – Vraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a já se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupů: Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!‘ Vy jste ale neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímali, praví Hospodin. [c]

Kde jsou teď vaši otcové? A ti proroci – žijí snad navěky? Ale má slova a mé výnosy, které jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl s námi naložit, jak si zasloužíme za své cesty a za své jednání.‘“

Koně v myrtoví

Čtyřiadvacátého dne jedenáctého měsíce, totiž měsíce šebat, ve druhém roce Dareiovy vlády [d] dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova, slovo Hospodinovo.

V noci jsem měl vidění – hle, jakýsi jezdec na rudém koni! Stál mezi myrtami v hluboké rokli a za ním koně rudí, zlataví a bílí.

„Co to znamená, pane?“ zeptal jsem se.

„Ukážu ti, co to znamená,“ odpověděl mi anděl, který se mnou mluvil.

10 „To jsou ti, které poslal Hospodin, aby procházeli zemí,“ řekl onen muž stojící v myrtoví.

11 Ti pak Hospodinovu andělu stojícímu v myrtoví hlásili: „Prošli jsme zemí a hle – celá zem žije v klidu a pokoji.“

12 Nato Hospodinův anděl zvolal: „Hospodine zástupů, kdy už se konečně slituješ nad Jeruzalémem a judskými městy? Vždyť už se na ně hněváš sedmdesát let!“ 13 A Hospodin andělu mluvícímu se mnou odpověděl laskavými slovy plnými útěchy.

14 Anděl mluvící se mnou mi tedy řekl: „Volej – Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro Jeruzalém a Sion velikou horlivostí 15 a hrozně se hněvám na ty sebejisté národy. Když jsem se jen trochu rozzlobil, oni to neštěstí ještě zhoršili. 16 A proto tak praví Hospodin: Vrátím se k Jeruzalému s milosrdenstvím. Můj chrám v něm bude znovu vystavěn, praví Hospodin zástupů, a měřicí šňůra změří Jeruzalém.

17 Volej dál – Tak praví Hospodin zástupů: Má města budou znovu přetékat vším dobrým. Hospodin znovu potěší Sion a znovu vyvolí Jeruzalém.“

Footnotes:

  1. Zacharjáš 1:1 říjen/listopad 520 př. n. l.
  2. Zacharjáš 1:1 perský král Dareios I. (521–486 př. n. l.)
  3. Zacharjáš 1:4 2.Král 17:13; Jer 18:11–12; 25:3–7; 35:15
  4. Zacharjáš 1:7 15. února 519 př. n. l.
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes