Add parallel Print Page Options

13 “Trong ngày ấy một suối nước sẽ phun ra cho nhà Ða-vít và cho dân cư Giê-ru-sa-lem để thanh tẩy tội lỗi và ô uế của chúng.”

Diệt Trừ Các Thần Tượng và Các Tiên Tri Giả

“Trong ngày ấy,” Chúa các đạo quân phán, “Ta sẽ diệt trừ danh các thần tượng ra khỏi xứ, rồi đây sẽ không còn ai nhớ đến chúng nữa. Ta cũng sẽ diệt trừ tất cả các tiên tri giả và các tà linh ô uế ra khỏi xứ. Rồi đây nếu còn kẻ nào nói tiên tri, thì cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó, sẽ bảo nó, ‘Con sẽ chết, vì con đã nhân danh Chúa tuyên bố những lời dối trá.’ Nếu nó vẫn cứ nói tiên tri, thì cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó, sẽ đâm nó.

Rồi đây trong ngày ấy các tiên tri sẽ lấy làm hổ thẹn về những khải tượng chúng kể lại khi chúng nói tiên tri. Lúc ấy sẽ không còn ai mặc áo choàng bằng lông thú để lừa gạt người ta nữa, nhưng nó sẽ nói, ‘Tôi không phải là tiên tri. Tôi chỉ là nông dân thôi. Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ biết sống nhờ cày sâu cuốc bẫm.’

Nếu có ai hỏi nó, ‘Chứ mấy dấu thẹo ở trên ngực ông là gì đấy?’

Bấy giờ nó sẽ trả lời, ‘Ðó là mấy dấu thẹo tôi đã bị thương ở nhà các bạn tôi.’”

Người Chăn Bị Ðánh và Ðàn Chiên Tan Lạc

“Hỡi thanh gươm, hãy trỗi dậy để chém giết Người Chăn Bầy của Ta,
Chém giết Người Rất Thân với Ta,”
Chúa các đạo quân phán.
“Hãy đánh người chăn thì đàn chiên sẽ tan lạc.
Ta sẽ ra tay phạt lây cả những con chiên bé bỏng.
Rồi đây trong mọi nước,”
Chúa phán,
“Hai phần ba sẽ bị đánh hạ và diệt mất,
Chỉ còn lại một phần ba.
Ta sẽ đem một phần ba ấy đưa qua lửa.
Ta sẽ tinh luyện chúng như người ta luyện bạc,
Ta sẽ làm chúng tinh khiết như người ta làm vàng tinh ròng.
Chúng sẽ kêu cầu danh Ta, và Ta sẽ nhậm lời chúng.
Ta sẽ nói, ‘Chúng là dân Ta,’
Và ai nấy trong chúng đều xưng nhận, ‘Chúa là Ðức Chúa Trời của tôi.’”