Add parallel Print Page Options

Brevet till församlingen i Efesos

Skriv till budbäraren[a] för församlingen i Efesos:

’Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand och går omkring bland de sju lampställen av guld:

Jag känner dina gärningar, dina ansträngningar och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor och att du noga har prövat dem som kallar sig apostlar[b], men inte är det. Du har funnit att de ljuger. Du har hållit ut och stått ut med mycket för mitt namns skull, utan att ge upp.

Men en sak måste jag anmärka mot dig: du har övergett din första kärlek. Tänk på vad det är du har fallit ifrån, och vänd om och gör samma gärningar som då. För om du inte vänder om, ska jag komma till dig och flytta ditt lampställ från sin plats. Men något berömvärt har du också: du hatar nikolaiternas[c] handlingar, precis som jag gör.

Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge rätt att äta av livets träd, som är i Guds paradis.’

Brevet till församlingen i Smyrna

Skriv till budbäraren[d] för församlingen i Smyrna:

’Så säger han som är den förste och den siste, han som var död men nu lever igen:

Jag vet hur mycket du får lida och hur fattig du är. Men du är rik. Jag vet att du blir hånad av dem som kallar sig judar men inte är det, utan är en Satans synagoga. 10 Var inte rädd för det lidande som väntar dig. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att pröva er, och ni ska lida under tio dagar. Men var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets segerkrans.

11 Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden.[e]

Brevet till församlingen i Pergamon

12 Skriv till budbäraren[f] för församlingen i Pergamon:

’Så säger han som har det skarpa, dubbeleggade svärdet:

13 Jag vet var du bor: där Satan har sin tron[g], men trots det håller du fast vid mig. Du har inte förnekat din tro på mig, inte ens när Antipas, mitt trogna vittne, blev dödad hos er, där Satan bor.

14 Men en sak måste jag anmärka mot dig: du har några hos dig som är anhängare av Bileams lära, han som visade Balak att man kunde få Israels folk på fall genom att locka dem att äta sådant som offrats till avgudar och leda dem in i sexuell omoral.[h] 15 Vidare har du också sådana som håller sig till nikolaiternas[i] lära. 16 Vänd om! Annars ska jag snart komma till dig och strida mot dem med min muns svärd.

17 Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av dolt manna.[j] Och jag ska ge honom en vit sten, och på den stenen ska det stå ett nytt namn, som bara den känner till som får det.[k]

Brevet till församlingen i Thyatira

18 Skriv till budbäraren[l] för församlingen i Thyatira:

’Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som liknar polerad koppar:

19 Jag känner dina gärningar, din kärlek och tro, ditt tjänande och din uthållighet. Jag vet att du gör mer idag än du gjorde under den första tiden.

20 Men det måste jag anmärka mot dig att du tolererar kvinnan Isebel, som säger sig vara en profetissa och som lär och förleder mina tjänare till sexuell omoral och till att äta sådant som offrats till avgudar. 21 Jag gav henne tid att ångra sig och vända om, men hon ville inte sluta med sina sexuella utsvävningar. 22 Därför ska jag låta henne bli sängliggande,[m] och alla som bedriver otukt med henne, ska drabbas av svåra lidanden, om de inte vänder om från hennes gärningar. 23 Och hennes efterföljare ska drabbas av döden. Alla församlingar ska då förstå att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar, och att jag ger var och en av er den lön han förtjänar.

24 När det gäller er andra i Thyatira, ni som inte har följt denna lära och inte lärt känna dessa Satans djup, som man kallar det, så tänker jag inte kräva något mer av er. 25 Håll bara fast vid det ni har, tills jag kommer.

26 Den som segrar och fortsätter att göra min vilja ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. 27 Han ska härska över dem med en spira av järn och krossa dem som lerkrukor,[n] 28 liksom jag har fått den makten av min Fader, och jag ska ge honom morgonstjärnan.[o] 29 Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna.’

Footnotes

 1. 2:1 Eller ängeln, som ses som en representant för församlingen. Brevet, liksom de följande breven, är alltså riktat till församlingen.
 2. 2:2 Eller sändebud.
 3. 2:6 Nikolaiterna var gnostiker. De trodde att den andliga och den materiella verkligheten var skilda åt, och att man därför kunde leva omoraliskt utan att det påverkade det andliga livet.
 4. 2:8 Se not till 2:1.
 5. 2:11 Den andra döden. Förklaringen finns i 20:14-15 och 21:8.
 6. 2:12 Se not till 2:1.
 7. 2:13 Pergamon var centrum i provinsen Asien för tillbedjan av den romerska kejsaren.
 8. 2:14 Jfr 4 Mos 22-24.
 9. 2:15 Se not till 2:6.
 10. 2:17 En bild på andlig ”mat”. Jfr Ps 78:24 och Joh 6:30-33, där Jesus säger att han är brödet från himlen.
 11. 2:17 Stenar kan ha använts som inträdesbiljetter till fester. Namnet kan vara antingen den troendes nya namn eller identitet, eller Jesus namn. Jfr Jes 62:2.
 12. 2:18 Se not till 2:1.
 13. 2:22 Ordagrant: Jag placerar henne på en säng.
 14. 2:27 Jfr Ps 2:9.
 15. 2:28 Morgonstjärnan var en symbol för seger och makt. Jesus kallas för morgonstjärnan i 22:16.