Add parallel Print Page Options

Tuˈj Pabl kye Nimil aj Rom

Jun tqˈolbˈil Pabl kye nimil toj Rom

Ayiˈn Pabl jun taqˈnil qAjaw Jesucristqiˈn, ex txkonqiˈn tuˈn qMan Dios tuˈn woka te tsanjil. Ax Dios o tzˈel paˈn weˈy, tuˈn nyoliˈn Tbˈanil Tqanil kolbˈil. A tqanil tzaj ttziyin qMan Dios kyuˈn yolil Tyol ojtxe, ex kyij kytzˈibˈin tojjo Tuˈjil Tyol Dios, a xjanxix. Atziˈn Tbˈanil Tqaniljo nyolin tiˈjjo Tkˈwal Dios, a qAjaw Jesucrist, a at kabˈe tten: Xjal ex Tkˈwal Dios. Tnejil, xjal teˈ tzeˈnku qeˈ, quˈn antza tzajnin tyajil tiˈj jun xjal, a qtzan nmaq kawil David. Ex tkabˈ, Tkˈwal Dios teˈ, quˈn aku Xewbˈaj Xjan kubˈ yekˈinte tukˈa tkyaqil tipin, tej tjaw anqˈin Jesús juntl majl tuˈn kyxol kyimnin.

Ex noq tuˈn t‑xtalbˈil qAjaw Jesucrist, ma tzaj qˈoˈn wokliˈn te tsanjil, noq tuˈn tkubˈ nimitjo tbˈi toj tkyaqil tnam twutz txˈotxˈ, ex tuˈn kynimin kykyaqilxjal tiˈj. Tuˈnpetziˈn, ikyqex kyejiˈy, o chi txokliˈy tuˈn qMan Dios, tuˈn kyoka teku qAjaw Jesucrist.

Nxi ntzˈibˈinjiˈy uˈj luˈn kyeˈy, kykyaqila ayiˈy nimil toj tnam Rom, aye kˈuˈjlinqiˈy tuˈn qMan Dios, ex ma chi txoklajtza tuˈn, tuˈn kyoka tzˈaqlexix toj kychwinqila. Noqxit ten t‑xtalbˈil ex tnukˈbˈil qMan Dios junx tukˈa qAjaw Jesucrist kyibˈaja toj tkyaqil.

Taj Pabl tuˈn t‑xiˈ bˈetsilkye nimil toj Rom

Tnejil, nxi nqˈoˈn chjonte te qMan Dios kyiˈja kykyaqila, noq tuˈn Jesucrist, quˈn nyolajtz tiˈj kynimbˈila toj tkyaqil twutz txˈotxˈ. Nchin ajbˈiˈn te Dios tukˈa tkyaqil wanmiˈn, ex nchin qˈumlaja tiˈj Tbˈanil Tqanil tiˈjjo Tkˈwal. Ax Dios ojtzqilte, qa kukx nchi tzaj nnaˈjiˈy toj nnaˈj Diosa. 10 Ex nchin kubˈsin nwutza te, qa iky tajbˈiljo, noq tuˈn ttzaj tqˈoˈn tumil tzeˈn tten, tuˈn nxiˈy bˈetsil kyeˈy. 11 Quˈn wajxixa tuˈn nxiˈy lol kyeˈy, ex tuˈn kyxi nmojiˈn toj kynimbˈila tukˈa wokliˈn tuˈn Xewbˈaj Xjan, tuˈn kyweˈxixa wen toj kynimbˈila, 12 ex tuˈn qkujsin te qibˈ qxol toj qnimbˈil qkyaqilx.

13 Atzin jaˈlin erman, waja noq tuˈn kybˈintiˈy qa ilaˈ maj o kubˈ nximiˈn tuˈn nxiˈy lol kyeˈy, me ntiˈx jun tumil tzeˈn tten tuˈn nxiˈy. Quˈn ataq wajiˈy tuˈn kynimin kyxjalila wuˈn, tzeˈnku toj junjuntl tnam. 14 Quˈn at jun nkˈasa twutz Dios kyiˈj kykyaqil wiq xjal, tuˈn nyoliˈn Tbˈanil Tqanil kye, exla qa aj uˈjil ex qa mina, ex qa ẍtij mo qa mina. 15 Tuˈnpetziˈn, waja tuˈn nxiˈy qˈmalte Tbˈanil Tqanil kolbˈil kyeˈy, a ayiˈy iteˈ toj tnam Rom.

Ajo tipin Tbˈanil Tqanil kolbˈil

16 Nlay chin txˈixwiˈy tiˈjjo Tbˈanil Tqanil kolbˈil, quˈn a luˈn tipin qMan Dios, tuˈn kyklet tkyaqil xjal tuˈn, qa ma chi nimin tiˈj. Te tnejil kye Judiy, me ex ikyxjo kye, a nya Judiyqe. 17 Quˈn noq tuˈn Tbˈanil Tqanil ma qo ok tzˈaqle twutz Dios, ex antza nyekˈine tzeˈn tuˈn qklete toj qil noq tuˈn qnimbˈil, ex tzeˈn tuˈn qbˈete toj tumil. Quˈn ikytziˈn ntqˈmaˈn Tuˈjil Tyol Dios: Aye xjal, a tzˈaqleqe toj kyanmin, at kychwinqil te jun majx.

Tkyaqilxjal twutz txˈotxˈ at til twutz Dios

18 Quˈn bˈiˈn quˈn qa nimxix tqˈoj Dios ktzajil kyiˈjjo xjal, a nya ojtzqiˈn Dios kyuˈn, ex bˈinchil ilqe, quˈn noq tuˈnjo kyil, mi nkytziyin tuˈn tel kynikyˈ te Tqanil twutzxix. 19 Quˈn majqexpe kyeˈ xjal luˈn bˈin kyuˈn tiˈj Dios atxix ojtxe, quˈn ax Dios o tzaj yekˈinte te tkyaqil xjal. 20 Quˈn atzin nya qˈanchaˈl tiˈj Dios, n‑el tnikyˈtzajilxjal toj kyanmin, noq tuˈn tkyaqiljo tbˈinchbˈin Dios, atxix tej tbˈantlinku txˈotxˈ. Quˈn antza n‑elexix tnikyˈtzajil Dios, qa axix Diosjo, a kubˈ bˈinchinte tkyaqil, ex nimxix tipin te jun majx. Ex noq tuˈnjo ojtzqibˈl lo, ntiˈxla kolbˈil kyibˈxjal aj il, aj kyxiˈ paˈl kyil twutz Dios. 21 Exla qa ojtzqiˈntaq Dios kyuˈn ojtxe, me ntiˈx o jaw kynimsin tbˈi, ex mi xi kyqˈoˈn chjonte te. Qalaˈ o chi naj te jun majx toj kynabˈl noq kyuˈnjo kyxim, a ntiˈ kyajbˈin. Ex tuˈnjo lo, ajo kyanmin, a ntiˈ tumil, bˈeˈx kyij ten toj qxopin. 22 Ex ok kyqˈoˈn kyibˈ te ẍtij, ex ntiˈ tumil toj kywutz; qalaˈ ma tzˈel naj kynabˈl te jun majx. 23 Quˈn el kyiˈjlin tqoptzˈajiyil qMan Dios, a Dios te jun majx, noq tuˈn kykˈulin kywutzjo twutzbˈiyil ichin, a kbˈajil, ex kywutzjo kyilbˈiyil pichˈ ex kan ex tkyaqil wiq txuk. Tkyaqiljo lo i ok kyqˈoˈn te t‑xel Dios toj kykˈulbˈil. 24 Tuˈn ikyjo, ax Dios kyij tzaqpinkye tuˈn kybˈinchinte tkyaqiljo a npon kykˈuˈj tiˈj. Ex el naj kytxˈixew tuˈn kybˈinchin tkyaqil wiq aj pajil jun tukˈa juntl. 25 Kubˈ kybˈinchin ikyjo, quˈn mix kubˈe kynimin Tbˈanil Tqanil Dios, qalaˈ xi kyqˈoˈn kyibˈ tuˈn kysbˈet, ex tuˈn kykˈulin kywutzjo tchˈiysbˈin Dios, ex nya twutzjo Dios, a kubˈ bˈinchinte tkyaqil, ax qMan Dios nimxix toklin jaˈlin ex te jun majx. Ikyxitjo.

26 Tuˈnpetziˈn, ax Dios ma kyij tzaqpinkye tojjo kyachbˈil te txˈixwejil. Majqexpeˈ qya kyij kytzaqpiˈn kymujbˈil kyibˈ tukˈa kychmil, noq tuˈn kykubˈ kẍe tukˈa juntl qya nyakuj ichinqe, tuˈn kybˈinchin tkyaqil wiq kyˈaˈjin. 27 Ex ikyqex ichin, kyij kytzaqpiˈn kymujbˈil kyibˈ tukˈa kyxuˈjil, tuˈn tpon kykˈuˈj tiˈj juntl ichin, ex kubˈ kẍe ichin tukˈa ichin, noq tuˈn kybˈinchin tkyaqil wiq kyˈaˈjin te txˈixwejil. Ax Dios tzaj qˈoˈnte jun tkawbˈil kuj tiˈj kyxmilil, noq tuˈn ttzˈeˈy kywutz, tiˈjjo kybˈinchbˈin ikyjo, a manyor tzˈilxix. 28 Ex noq tuˈn kykyˈeˈ tuˈn tel kynikyˈ te Dios, ax Dios xkyij tzaqpinkye, tuˈn kyxiˈ tojjo kynabˈl te najin, a tuˈn tjapin bˈaj kyuˈn a nya wen tuˈn tkubˈ kybˈinchin. 29 Ex ma noj kyanmin tukˈa tkyaqil wiq il, ex jniˈ aj pajil, ex tzeqbˈil. Npon kykˈuˈj tiˈj nimku, ex jniˈ nya wen. Nloˈchj kykˈuˈj tiˈj juntl, ex bˈyol xjalqe, ex yasilqe, ex sbˈulqe, ex nxi kyqˈoˈn kyibˈ toj achbˈil, ex iqil yolqe. 30 Nchi yolin nya bˈaˈn tiˈj juntl, ex n‑el kyikyˈin Dios, ex mibˈin chi bˈin, ex laˈjilqe, ex nja kynimsin kyibˈ, ex nkubˈ kyximiˈn tkyaqil nya wen, ex mibˈin chi nimin te kytata. 31 Ex manyor piˈsqe, ex mi njapin jun kyyol kyuˈn, ex nya soˈjqe, ex mibˈin chi najsin kyil kyxolx, ex ntiˈ tqˈaqˈbˈil kykˈuˈj. 32 Ayetziˈn xjal bˈinchil tkyaqiljo ikyjo, bˈiˈntl kyuˈn, qa a Dios o qˈmante, qa il tiˈj tuˈn kykyim te jun majx. Me mix tuˈnxj ipbˈilxix iteˈke tuˈn tbˈant tkyaqil il kyuˈn, ex tzunx nchi tzalaj tiˈj jun kyukˈa, qa ma kubˈ tbˈinchin ikyjo, ex qa ma kubˈ tzˈaq toj il.