Add parallel Print Page Options

Tuˈj Pabl kye Nimil aj Colosa

Jun qˈolbˈil kye nimil toj tnam Colosa

Ayiˈn Pabl, jun tsanjil Jesucristqiˈn, noq tuˈn tajbˈil qMan Dios. Nxi ntzˈibˈinjiˈy uˈj luˈn junx tukˈa qerman Timotey. Nxi ntzˈibˈiˈn kyeˈy, ayiˈy werman te aj Colosa, a waˈlqiˈy toj kynimbˈila tiˈj Crist, a skˈoˈnxix tuˈn Dios. Axte qMan Dios ktzajil qˈonte jun t‑xtalbˈil kyibˈaja, ex jun kymujbˈil kyibˈa toj tkyaqil.

Tnaˈj Dios Pabl kyiˈj nimil toj Colosa

Kukx nqo naˈn Diosjiˈy, ex nxi qqˈoˈn chjonte kyiˈja te Dios, a Manbˈaj te qAjaw Jesucrist, quˈn ma qbˈiˈy jun tqanil tiˈj kynimbˈila tiˈj Crist, a Jesús, ex tiˈj tqˈaqˈbˈil kykˈuˈja kyxoliliˈy tiˈj tkyaqil txqantl nimil. ¿Ex jaˈn ntzaje kynimbˈila ex tqˈaqˈbˈil kykˈuˈja? Antza ntzaje tiˈjjo a nchi ayoˈn tiˈj; aj tkyaqiljo a o tzaj ttziyin Dios, ex kˈuˈn tuˈn te kyeˈy toj kyaˈj. O tzaj kykˈmoˈnjiˈy qˈuqbˈil kykˈuˈja, atxixj tej tkubˈ kybˈiˈn, ex tkubˈ kyniminjiˈy Tbˈanil Tqanil kolbˈil, a Tyol Dios twutzxix wen.

Ex toj tkyaqil twutz txˈotxˈ, luˈ Tyol Dios nchˈiy wen, nyakuj jun wiˈ awal, nimxix twutz ma tzˈel; ikyxjo tzeˈnku ma bˈaj kyxola, ex toj kychwinqila, tej tok kybˈiˈn tqanil t‑xtalbˈil qMan Dios, ex el kynikyˈa tiˈj qa twutzxix.

Tkyaqiljo lo, o bˈaj t‑xnaqˈtzin Epafras, a o tzˈaqˈnin junx qukˈiy, ex nimxix tqˈaqˈbˈil qkˈuˈja tiˈj. Waja tuˈn t‑xi nqˈmaˈn kyeˈy qa ajo Epafras jun tbˈanil taqˈnil Crist at kyxola. Ex tej tul tzaluˈn, a ul qˈinte tqanil kyiˈja, qa nimxix tqˈaqˈbˈil kykˈuˈja qiˈja, a tzajnin tiˈj Xewbˈaj Xjan.

Tuˈnpetziˈn, atxix tej qbˈintiˈy, kukx nqo naˈn Diosa kyiˈja, ex nqo qaniˈn te, tuˈn tqˈoˈnte tumil kyeˈy, tuˈn tel kynikyˈa tiˈj tajbˈil, ex tuˈn ttzaj tqˈoˈn nim kynabˈla, ex tuˈn tel kynikyˈa toj kyanmin tiˈjjo a taj Dios kyukˈiy. 10 Ex ikyxjo, nqo kubˈsin qwutza te Dios, tuˈntzintla kybˈeta toj tumilxix tzeˈnkuxjo tajbˈil qAjaw, ex tuˈntzintla ttzalaj Dios kyiˈja toj tkyaqil, tuˈn kybˈinchintejiˈy wen, ex tuˈn kyel wena toj kychwinqila tzeˈnku jun tbˈanil awal, nimxix twutz n‑el. Ikytziˈn, k‑elilexix kynikyˈjiˈy te Dios. 11 Ex nqo qaniˈn te Dios, tuˈn ttzaj tqˈoˈn jun kujsbˈil kyeˈy, noq tuˈn tkyaqil tipin, tuˈn kyweˈxixa tukˈa jniˈ kyipiˈn, ex tuˈn tikyˈx kyuˈn, exla qa nim nya bˈaˈntz tzul kanin kyiˈja. 12 Ex nqo qaniˈn te qMan, tuˈn t‑xi kyqˈoˈn chjonte te Dios tukˈa nim tzaljbˈil. Quˈn tuˈn ma qo txˈixpit tuˈn, tuˈn tbˈant qnajan toj kyaˈj, a nqoptzˈaj wen, ex tuˈn ttzaj qkˈmoˈn tkyaqiljo qetzbˈil at qoklin tiˈj, a ktzajil tqˈoˈn Dios te tkyaqiljo nimil. 13 Quˈn ma qo klet tuˈn Dios tjaqˈ tipin tkawbˈil il, a qxopin toj qanmin, ex ma qo tzaqpet te tipin tkyaqil nya bˈaˈn, tuˈn qpon tiˈn toj Tkawbˈil Tkˈwal, a kˈuˈjlin tuˈn. 14 Noq tuˈn tkyimlin Jesús te qxel, ma qo klet, ex ma kubˈ najsit tkyaqil qil.

Ma qmujbˈe qibˈ tukˈa qMan Dios, noq tuˈn tkyimlin Tkˈwal

15 Nya qˈanchaˈl te Dios, me atziˈn jaˈlin, ma qli noq tuˈn Tkˈwal, a nimxix toklin, atxixj tej naˈmxtaq tkubˈ tchˈiysin Dios tkyaqil. 16 Ex aku teˈ Tkˈwal tAjaw Tkyaqil, ex noq tuˈn, o bˈante tuˈn Dios tkyaqiljo a at toj kyaˈj ex jniˈ at twutz txˈotxˈ: Tkyaqiljo qˈanchaˈl ex tkyaqiljo nya qˈanchaˈl, junx kyukˈa jniˈ nmaq kawil ex kykyaqil nmaq kyoklin, ex kykyaqiljo nejinelqe junx kyukˈa jniˈ kawbˈil. Kykyaqilxjo lo o chi bˈant tuˈn Tkˈwal qMan Dios, tuˈn kyajbˈin te. 17 Ex kukx o teˈn Tkˈwal te tnejil, atxixj tej naˈmtaq tbˈant tkyaqil, ex toj ttxolilxix tzyuˈmila tibˈjo tkyaqil tuˈn. 18 Ex ikyxjo, a te Tkˈwal Dios wiˈbˈaj, quˈn nejinel te Ttanim qMan, a axjo t‑xmilil. Ex ate nej jatz anqˈin kyxol kyimnin, tuˈn tok toklin te tnejilxix kywutz kykyaqil. 19 Quˈn axte Dios tajtaq tuˈn tyekˈinte Tkˈwal ikyxixjo tzeˈnkuxjo a toj tkyaqil. 20 Ex noq tuˈnjo Tkˈwal, tajtaq Dios tuˈn tmujbˈinte tibˈ tukˈa tkyaqil twutz txˈotxˈ, ex tukˈa jniˈ at toj kyaˈj. Ex noq tuˈn tchkyˈel Jesús, a Tkˈwal, el chitj, tej tkyim twutz cruz, o tajbˈe Dios tuˈn tkubˈ tnikˈuˈn juntl majl tkyaqiljo bˈinchin tuˈn, a otaq naj tuˈn il.

21 Najchaqtaq otoˈye ojtxe tkˈatz Dios, ex ajqˈojqotaq tiˈj toj qanmin, noq tuˈn tpaj qbˈinchbˈin nya bˈaˈn. 22 Me atziˈn jaˈlin, axte Dios o tzˈok mujbˈinqe junx tukˈa, noq tuˈn nimx ikyˈx tuˈn Jesús, tej tkyimjo t‑xmilil, tej tten tzaluˈn twutz txˈotxˈ. A Jesús skˈoˈnxix tuˈn qMan Dios tuˈn tok te Crist te jun majx. O bˈantjo luˈn tuˈn, noq tuˈn qpon qˈiˈn twutz, saqxix toj qanmin, ex ntiˈ chˈin tzˈil qiˈj, ex ntiˈ chˈin qkyˈi.

23 Tuˈnpetziˈn, qa qaj tuˈn qok ikyjo, il tiˈj tuˈn qweˈxix wen toj qnimbˈil, tuˈn mina jaw kaˈmin qkˈuˈj tiˈjjo a nqo ayoˈn tiˈj. Ikytziˈn, mina qo txalpaj tiˈjjo luˈn, a ma qbˈi, ex tzajnin tiˈjjo Tbˈanil Tqanil kolbˈil. Atziˈn Tbˈanil Tqanil, atzin nqˈmaˈnte kyexjal toj tkyaqil twutz txˈotxˈ; ex ayiˈn Pabl, loqiˈn nchin mojin tuˈn tyolit.

A taqˈin Pabl kyxol tkyaqil Ttanim Dios

24 Atziˈn jaˈlin, tzun nchin tzalaja tiˈjjo n‑ikyˈx wuˈn, quˈn bˈiˈn wuˈn, qa n‑ajbˈin luˈn tuˈn kychˈiya, ikyx tzeˈnku a ma tzikyˈx tuˈn Jesús n‑ajbˈin te kolbˈilqe. Ayintzin weˈ loqiˈn nchin ikyˈsin tiˈjjo a atx taj noq tuˈn tel wenjo Ttanim Dios, a t‑xmilil Crist. 25 Quˈn ma tzaj tqˈoˈn Dios wokliˈn te jun aqˈnil txol Ttanim, quˈn atzin waqˈiˈn, a o tzaj tqˈoˈn, a tuˈn t‑xi nqˈoˈn kyeˈy tkyaqiljo Tyol Dios, 26 junx tukˈa t‑xim, a ewintaq kywutzxjal atxix ojtxe. Ewintaq tuˈn Dios nej, me atziˈn jaˈlin, ma kubˈ tchikyˈbˈin Dios te Ttanim. 27 Quˈn taj Dios tuˈn tkubˈ yekˈit twutz tkyaqil Ttanim, tuˈn tel tnikyˈ tiˈjjo t‑xim, a ewintaq. Iky t‑xim Diosjo kyjaluˈn: Qa tkyaqil xjal twutz txˈotxˈ at kyoklin junx, tuˈn kyok te Ttanim Dios, ex tuˈn tokx Jesucrist toj kyanmin. Ex noq tuˈn at Crist toj qanmin, loqo nqo ayoˈn tukˈa tqˈuqbˈil qkˈuˈj, tuˈn qpoˈn junx tukˈa toj kyaˈj, jaˈ qo jawila nimsin tuˈn.

28 Ex awo qeˈ nqo yoliˈn tiˈj Jesucrist, ex nqo qˈoˈn tumil kye kykyaqil xjal, ex nxi qxnaqˈtziˈn te tkyaqil, tukˈa tkyaqil qnabˈla, noq tuˈn kynimin jniˈ xjal Tbˈanil Tqanil, ex tuˈn kytijinxjal toj kynimbˈil, noq tuˈn Crist, a Jesús. 29 Tuˈnpetziˈn, nchin aqˈniˈn, ex n‑ok tilil wuˈn tukˈa tkyaqil tipin Crist, a at toj wanmiˈn ex toj nchwinqila.