Add parallel Print Page Options

Jun techil tuˈn Jesús tiˈj jun kaˈyil aqˈuntl

16  Kubˈ tqˈmaˈn Jesús jun techil kye t‑xnaqˈtzbˈin kyjaluˈn: Attaq jun xjal n‑aqˈnintaq te kaˈyilte taqˈin jun qˈinin. Me bˈeˈx xtaj patbˈaj kyuˈnxjal teˈ tajaw aqˈuntl, quˈn tuˈn otaq tzˈok ten yajil teˈ tqˈinimil tajaw aqˈuntl. Tzajtzin txkoˈn tej kaˈyil, exsin xi qˈmaˈntz te kyjaluˈn tuˈn tajaw aqˈuntl: ¿Tzeˈntzin tzˈelpine a ma bˈaj kyqˈmaˈnxjal weˈy tiˈja? Qˈonqetzjiy jniˈ uˈj nchi ajbˈin tuˈn, ex qˈmantza tzeˈn taˈye jniˈ aqˈuntl, quˈn atziˈn jaˈlin nlay tzˈokla teˈ kaˈyilte waqˈiˈn. Bˈeˈx kubˈ mutxe tej kaˈyil aqˈuntl ximilte. Chiˈ kyjaluˈn toj tnabˈl: ¿Tiˈtzila wetza kˈwel nbˈinchiˈn jaˈlin, qa ma tzˈel qˈin waqˈiˈn lo tuˈn tajaw aqˈuntl? Ntiˈ weˈ wipin tuˈn taqˈnit txˈotxˈ, ex bˈeˈx aku chin tzaj txˈixwiˈy tuˈn nxiˈy moˈl. Me ma tzul wetza jun tumil toj nnabˈl: Ok chin jyol weˈ kyiˈj txqan wukˈiy, tuˈntzintla nkubˈ wutzliˈn kyuˈn toj kyja, aj qa mataqx tzˈel qˈiˈn waqˈiˈn. I tzajtzin ttxkoˈn tej kaˈyil aqˈuntl jotqexjo jniˈ xjal, a attaq kykˈas teˈ tajaw aqˈuntl; junjunku i txokle tuˈn. Iky xi tqaniˈn teˈ tnejil kyjaluˈn: ¿Jteˈtzin te tkˈas te tajaw aqˈuntl? Bˈapetzin wetza, jun jweˈ kˈal ma tij ẍoqˈ aseyt weˈ nkˈas, chiˈ. Twutzx, chtej kaˈyiltaq aqˈuntl, quˈn ikyxjo tzˈibˈin toj uˈjch. Qekuy jaˈlin, exsin bˈinchinkul juntl tuˈja, nya jun jweˈ kˈal tkˈasa kˈwelix tqˈon, qalaˈ noq lajaj toj ox kˈal. Xitzin tqaniltz te juntl kˈasbˈinel. Chiˈ kyjaluˈn: ¿Yajtziˈn te, jteˈtzin te tkˈas? Atziˈn weˈ jun jweˈ kˈal milon triy weˈ nkˈas, chiˈ, te txi ttzaqˈwin. Luˈ te tuˈjil tkˈas lo, chtej kaˈyiltaq aqˈuntl. Me txˈixpinksa, oˈkx jun mutxˈ ktzajil tchjoˈn, chiˈ. Tej tbˈinte ex ok tkaˈyin tajaw aqˈuntl, bˈeˈx el tnikyˈ te qa manyor ẍtijxtaq tnabˈljo xjal, tuˈn tnabˈlin jun tiˈ, a tuˈn tkubˈ tbˈinchin.

Noqtzin tuˈntz, chi Jesúsjo, aye xjal nya nimil, manyor ẍtijqex tiˈj kyaqˈin tzaluˈn twutz txˈotxˈ tzeˈnqekuxljo nimil.

Jun tumil kxel nqˈmaˈn kyeˈy, chi Jesús. Bˈaˈn tuˈn tokiˈn qˈinimil kyuˈn, a at tzaluˈn twutz txˈotxˈ, a jun paqx k‑ikyˈil, te mojbˈil kye txqantl toj tbˈi qAjaw. Quˈn ajtzin kykyima, atitla jun qˈolbˈil kyeˈy te jun majx toj kyaˈj tuˈn Dios, noq tuˈn mojbˈil, a xi kyqˈoˈn kye txqantl ojtxe toj tbˈi.

10 Quˈn qa tukˈa tumil njapin bˈaj jun xjal toj jun tiˈ tal muchˈ, ex ikyxjo tukˈa tumil kjapin bˈajjo toj jun tiˈ, a nimxix toklin. Tuˈnpetziˈn, aku tzˈok qe qkˈuˈj tiˈj. Qalaˈ atzinl teˈ nya bˈaˈn tbˈinchbˈin toj jun tiˈ tal netzˈ, ex nya bˈaˈn kˈwel tbˈinchine toj jun tiˈ, a nimxix toklin. 11 Tuˈnpetziˈn, qa nya bˈaˈnjo xkubˈ kybˈinchiˈn tukˈa qˈinimil, a at tzaluˈn twutzjo txˈotxˈ, ¿Me altzin kye jun aku tzˈok qe tkˈuˈjtz kyiˈja, tuˈn ttzaj qˈoˈn qˈinimil kyeˈy, a nlayx bˈaj? 12 Exsin qa nya bˈaˈn kybˈinchbˈiˈn tukˈa qˈinimil, a oqxenin kyeˈy, ¿Altzin kye jun aˈla aku tzaj qˈonte kyqˈinimila?

13 Mix aˈl jun aqˈnil aku tzˈajbˈin te kabˈe tajaw aqˈuntl. Quˈn k‑elil tiˈjlin tnejil, ex k‑okil tkˈuˈjlin tkabˈ; mo k‑okilj tzˈaqle tukˈa tnejil, me bˈeˈx aku tzˈel tiˈjliˈnljo tkabˈ. Nlayx bˈant tuˈn tokin te Dios ex te pwaq.

14 Noqx i jaw xmayin kyej Parisey tiˈj Jesús, tej tok kybˈiˈn yol lo, quˈn tuˈn oˈkxtaqtza qˈuqle kykˈuˈj tiˈj kypwaq. 15 Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈn Jesús kye kyjaluˈn: Kyajnaj kyeˈ tuˈn tok kyqˈoˈn kyibˈa te tbˈanil xjal kywutzjo txqantl, me ojtzqiˈn kyeˈ kyanmin tuˈn Dios; quˈn tkyaqil, a manyor wenxix kywutzxjal, bˈeˈx n‑el iˈjlin teˈ tuˈn Dios.

T‑xnaqˈtzbˈil Jesús tiˈj toklin ojtxe kawbˈil(A)

16 Ojtxe, a naˈmxtaq tul Juan, a Jawsil Aˈ, oˈkx yekˈinte Diosjo t‑xilin tajbˈil noq tuˈn ojtxe kawbˈil, a xqˈumlaj tuˈn Moisés ex kyuˈn yolil Tyol Dios. Me tej tul Juan, ok ten tyolajtzjo Tbˈanil Tqanil Tkawbˈil Dios, ex atzin jaˈlin tkyaqilx kyexjal n‑ok tilil kyuˈn tzeˈnx tuˈn kyokxi toj.

17 Me kxel nqˈmaˈn kyeˈy. Jun paqx aku naj te kyaˈj exsiˈn jniˈ txˈotxˈ, me mexjo kawbˈil, a xi ttziyin Dios ojtxe, nipe jun tal tẍkyin yol, a tzˈibˈinku, nlayx tziyajtzx teˈ, tuˈn mi japin bˈaje.

18 Kxel nqˈoˈn jun yekˈbˈil tiˈjjo lo: Quˈn qa at jun ichin ma kubˈ tpaˈn tibˈ tukˈa t‑xuˈjil, exsin qa ma tzˈok meje tukˈa juntl qya, ma kyˈaˈjiˈn ichin anetziˈn. Exsin qa at juntltz s‑ok meje tukˈa jun qya, a o kubˈ tpaˈn tibˈ tukˈa tchmil, ex ikyxjo, ma kyˈaˈjintl teˈ, chi Jesúsjo.

Jun yol tiˈj Lázaro ex jun qˈinin

19 Attaq jun xjal qˈinin, tbˈanilqextaqjo t‑xbˈalin nchi ok, exsin twiˈ wiˈyilqetaq. Tkyaqil qˈij tzuntaq n‑ikyˈsin nintz qˈij, ex tbˈanilxtaq waˈn nbˈaj toj tja. 20 Ex ikyxjo, attaq juntl ichin yaj, Lázaro tbˈi, a otaqx tzˈel bˈoˈlin tiˈj tukˈa txqan txˈaˈk. Twutz txˈotxˈ nkubˈe qeyetaq, ex axixtza ttzi tja qˈinin qanil mojbˈil kye xjal. 21 Tajtaq teˈ tal yaj anetziˈn, tuˈn tnoj tkˈuˈj tuˈn jniˈ tbˈuchil wabˈj, a n‑eliktaq tzˈaq tibˈaj tmeẍ qˈinin, me mi xi tqˈoˈne jun tiˈ te, ex majqexpeˈ ttxˈyan qˈinin nchi pon laqˈetaq leqˈil teˈ taˈljo txˈaˈk. 22 Ul kanin jun te qˈij, ex bˈeˈx kyim te Lázaro. Xitzin qˈiˈntz kyuˈn t‑angel Dios tzmax toj kyaˈj, jaˈ taˈyetaq Abraham. Ex ikyxjo bˈeˈx kyim te qˈinin me noq kux muquˈn teˈ toj txˈotxˈ.

23 Tzunxtaqx yajlajtz te qˈinin tojjo qˈaqˈ, jaˈ nchi pon kanine nya nimil najal. I jawtzin tiˈn twutz jawl, jax tkaˈyin tzmax toj kyaˈj, exsin iwle Abraham tuˈn, ex majx Lázaro qˈuqlek tkˈatz. 24 Bˈeˈxpetzin jaw ẍchˈintz, ex chiˈ kyjaluˈn: ¡Ay, Tata Abraham, qˈaqˈintzin teˈ tkˈuˈj wiˈja! Smaˈntzin te Lázaro nkˈatza, ex qˈmanxsin te, tuˈn tkux takˈsin twiˈ tqˈobˈ toj aˈ, exsin tuˈn tkubˈ tqˈoˈntz tibˈaj waqˈa tuˈntzintla t‑xi chewx, quˈn loqiˈn ma chin tzaj bˈant‑x tojjo qˈaqˈ lo. 25 Tzajtzin ttzaqˈwin Abrahamtz kyjaluˈn: ¡Ay nkˈwal! Naˈntzinjiy tchwinqila, tej naˈmxtaq tkyima; noqx toj tbˈanilx xteniy. Me metziˈn te Lázaro, nya toj tbˈanil s‑anqˈine teˈ. Tuˈnpetziˈn, nqˈuqbˈajtz te Lázaro tkˈuˈj tzaluˈn jaˈlin, ex atziljo te, luˈ te tzunx n‑ikyˈx yajbˈil tuˈn tzachiˈn. 26 Ex nya noq oˈkx teˈ, qalaˈ at jun tij xaq, a jun tijx t‑xe tkuˈx qxol. Tuˈnpetziˈn, mix tuˈn kyajku kyeˈ, a iteˈ tzaluˈn tuˈn kyikyˈx tzachiˈn, nlay chi ikyˈx. Ex nlay bˈant tuˈn kyikyˈtzjo a iteˈ tzachiˈn tzaluˈn.

27 Xitzin ttzaqˈwinljo qˈinintz kyjaluˈn: Ay, Tata Abraham, okx chin kubˈsil weˈ nwutz tey; chqˈonsin te Lázaro tzmax tja ntatiy, 28 quˈn iteˈx jweˈl weˈ witzˈin. Maˈtzintla yolin Lázarotz kyukˈa, tuˈntzintla mi chi tzaje tzaluˈn, tojjo najbˈil te nimx kyixkˈoj. 29 Tzajtzin ttzaqˈwinl Abraham: Nya il tiˈj tuˈn t‑xi qˈumbˈaj kye, quˈn tzˈibˈin taˈ tuˈn Moisés, ex kyuˈn kyyol yolil Tyol Dios. Tuˈnpetziˈn, bˈaˈn tuˈn t‑xi kynimiˈn yol anetziˈn. 30 Xitzin ttzaqˈwinl qˈinintz kyjaluˈn: Ay, Tata Abraham, aku txi kynimin kyetz, me tzmaxi noqit aku jaw anqˈin jun kyimnin, exsintla xiˈtz yolil kyukˈa.

31 Tzajtzin ttzaqˈwin Abrahamtz: Qa kykyˈeˈ tuˈn t‑xi kynimiˈn jniˈ tzˈibˈin taˈye tuˈn Moisés ex kyuˈn yolil Tyol Dios, mixla tuˈn jatz anqˈin jun kyimnin, nlay txi kyinimiˈn a kxel qˈmaˈn kye.