Add parallel Print Page Options

Tuˈj Juan

A Tyol qMan ma tzˈok te xjal

Te tnejil, teˈ naˈmxtaq tkubˈ bˈinchit tkyaqil, noql attaqjo Tkˈwal Dios, ax tbˈi, a Yol. Atziˈn Yol lo junx ate tukˈa Dios, ex ax Diosjo. Atzin Yol lo at junx tukˈa Dios te tnejil. Noq tuˈn teˈ Yol bˈante tuˈn Dios tkyaqil. Noqit nya Yol bˈinchin teˈ tkyaqil, ntiˈtla te at. Tuˈn teˈ Yol at tkyaqil chwinqil, ex atziˈn chwinqil n‑el spikyˈe te jun yekˈbˈil tiˈj Dios toj kynabˈlxjal. Ex tzunx nqoptzˈajxjo spikyˈin toj kyanminxjal, a o noj tuˈn qxopin tuˈn il, me atzin qxopin nlay yupjxjo spikyˈin tuˈn.

At jun ichin tzaj chqˈoˈn tuˈn Dios, atzin tbˈi Juan. Atziˈn ichin ul qˈmal tqanil Jesús, ex nkubˈ tyolin kywutzxjal qa ax Jesúsjo a spikyˈin, ex qa il tiˈj tuˈn kyxi lipe tiˈj. Nya ate Juan spikyˈin, noq ul chikyˈbˈil teˈ tqanil. Ataqtziˈn spikyˈin lo a twutzxix, a chˈix tkubˈ tyekˈin tibˈ tzaluˈn twutz txˈotxˈ, qˈol teˈ tspikyˈimil Dios kye kykyaqil xjal. 10 Ataqtziˈn Yol atx teˈ ojtxe, quˈn a kubˈ bˈinchin teˈ tkyaqil twutz txˈotxˈ. Me mix ele kynikyˈxjal te. 11 Atzin tAjaw tkyaqiljo twutz txˈotxˈ, quˈn a Bˈinchilte. Me atzaj teˈ tul, mix kubˈe nimin kyuˈn t‑xjalil, aye aj Judiy. 12 Me ayetzinl kyeˈ, a i xi niminte, bˈeˈx ok tqˈoˈnku kyoklin te tkˈwal Dios. 13 Quˈn bˈeˈx i itzˈje juntl majl tuˈn Dios, ex nya kyuˈn xjal mo noq tuˈn t‑xim jun ichin.

14 Atziˈn Yol ok te xjal, najan qxol, ex awoqoxixa o lonte nim t‑xilin toklin; a toklin akuxixjo Tkˈwal qMan Dios, nimxix t‑xtalbˈil ex twutzxtaqjo Tyol.

15 Kubˈ tyolin Juan, a Jawsil Aˈ, tiˈj Jesús kywutz xjal, ex iky tqˈmaˈ kyjaluˈn: Ayetziˈn, a tzuntaq chi bˈiˈn wiˈja, tej tbˈaj nqˈmaˈn kyeˈy: Aj lipchetz wiˈja, nimx teˈ toklin nwutza, quˈn noql at teˈ, tej naˈmtaq wul itzˈjiˈy, nchijiˈy kyeˈy. 16 Quˈn tuˈn qkyaqilx ma qo kˈmonte nimx tkyˈiwbˈil qAjaw, noq tuˈn nim t‑xtalbˈil qiˈj. 17 Atziˈn ojtxe tkawbˈil Dios, a ul qˈoˈn te Moisés, a nlay bˈant tuˈn tjapin quˈn. Me atzin jaˈlin, ma tzaj tqˈoˈn Jesucrist Tqanil twutzxix tiˈj jun najsbˈil qil ex tiˈj jniˈ t‑xtalbˈil qMan. 18 Mix aˈlx o tli jun maj twutz Dios, me ma tzaj tchqˈoˈn Tkˈwal, tuˈn tyekˈin te qe, tzeˈn t‑xilin tten, quˈn ax Diosjo.

Tej tyolin Juan tiˈj Jesucrist(A)

19 Ayetaqtziˈn xjal Judiy iteˈ toj tnam Jerusalén, i tzaj kychqˈoˈn junjun pale ex junjun aj Leví, xjelilte ankyetaqjo Juan.

20 I xitzin ttzaqˈwin; ntiˈx kubˈ tewin, ex twutzxix xi tqˈmaˈn: Nyaqin wejiˈy a Crist, a at toklin tuˈn Dios.

21 Nxiku kyqanin juntl majl te: ¿Tzeˈntzin ttentz? ¿Me qa atejiy Elías?

I xi ttzaqˈwin Juan. Nyaqin wejiˈy.

¿Me qa atejiy Tsan Dios, a attaq tulil?

Ex xi tqˈmaˈnl Juan: Mina.

22 Xitzin kyqaniltz te: ¿Me ankye tetza? Qˈmantza qeˈy, tuˈntzin t‑xi qiˈn tqanil kyeˈ a saj chqˈoˈn qeˈy. ¿Ankye tetza toj twutza?

23 I xitzin ttzaqˈwin Juan: Ayin wejiˈy tqˈajqˈojil wibˈaj, a kyij ttzˈibˈin Isaías, a yolil Tyol Dios ojtxe, tej tqˈma:
    Ex bˈijte tqˈajqˈojil twiˈ jun aˈla kujxix wen tojjo tzqij txˈotxˈ, jaˈ ntiˈye kynajbˈilxjal toj, a chiˈ kyjaluˈn:
    Kybˈinchim kyteˈn twutz qAjaw, quˈn chˈix tul tzaluˈn twutz txˈotxˈ.

24 Ex ayetziˈn i xi chqˈoˈn kyuˈn Parisey tuˈn kyyolin tukˈa Juan xi kyqanin te: 25 Qa nya tejiy Crist mo Elías mo jun yolil Tyol Dios, ¿Ankye saj qˈonte tokliˈn tuˈn kykux tqˈoˈnxjal toj aˈ, te jawsbˈil aˈ?

26 I xi ttzaqˈwin Juan: Ma chi kuˈxxjal toj aˈ wuˈn, te jawsbˈil aˈ, me at juntl kyxola, a mi ojtzqiˈn kyuˈn, 27 a lipchetz wiˈja, a nimxix toklin. Ntiˈ wokliˈn nixpe tuˈn woka te taqˈnil.

28 Tkyaqiljo ikyjo; bˈaj tojjo txˈotxˈ Betania, a at tjlajxiˈ Nim Aˈ Jordán, jaˈ nchi kuxe tqˈoˈn Juan xjal toj aˈ te jawsbˈil aˈ.

A Jesús tal Tal Trit Dios

29 Toj junxil qˈij, xi tkaˈyin Juan Jesús kyjataq ttzaj laqˈe tkˈatz, ex xi tqˈmaˈn Juan kyexjal: Kykaˈyinxa. Kyja tzaj laqˈeˈ tal Tal Trit Dios, a k‑elil qˈinte kyilxjal toj tkyaqil twutz txˈotxˈ, tzeˈnqeku tal tal rit, a kubˈ kybˈyoˈnxjal, atxix ojtxe te chojbˈil kyil. 30 Quˈn atzin o txi nqˈmaˈnjiˈy kyeˈy, qa at juntl, a iltaq tiˈj tuˈn tul, ex qa attaql teˈ nim toklin nwutza, quˈn noql at teˈ, tej naˈmtaq wul itzˈjiˈy, nchijiˈy kyeˈy. 31 Ex nya wojtzqiˈnl weˈ twutz, me nchi kux nqˈoˈn xjal toj aˈ te jawsbˈil aˈ, tuˈntzin tel kynikyˈ aj Israel te, tzeˈnku tzaluˈn: 32 Quˈn nliˈy Xewbˈaj Xjan, tej tkuˈtz toj kyaˈj tzeˈnku jun palom, ex kubˈ weˈ tibˈaj Jesús. 33 Naˈmx tel nnikyˈa te ankye te Crist, me akux Dios, a tzaj chqˈoˈn we, tuˈn kykuˈxxjal toj aˈ, te jawsbˈil aˈ, o tzaj tqˈmaˈn wey nej: Qa ma tlijiy Xewbˈaj Xjan tuˈn tkuˈtz, ex tuˈn tkubˈ ten tibˈaj jun xjal, axixsinte xjaljo at toklin tuˈn tkux qˈoˈnte Xewbˈaj Xjan toj kyanminxjal te jun majx. 34 Ma nliˈy, ex ayinkuxixa ẍin lonte qa a Jesúsjo Tkˈwal Dios.

Tej kytzaj ttxkoˈn Jesús tnejil t‑xnaqˈtzbˈin

35 Toj junxil qˈij, attaq Juan kyukˈa kabˈe t‑xnaqˈtzbˈin. 36 Tej t‑xi kykaˈyin nbˈet Jesús, xi tqˈmaˈn Juan kye: Kykaˈyinxa atzin ichin chiˈ, atzin tal Tal Trit Diosjo. 37 Tej kybˈinte t‑xnaqˈtzbˈin Juan yol ikyjo, bˈeˈx i xi lipe tiˈj Jesús. 38 Ajtz meltzˈaj Jesús kaˈyil tiˈjxi, xi tkaˈyin lipcheqe tiˈj, ex xi tqanin kye: ¿Tiˈtzin nkyjyoˈnch?

Jun paqx xi kytzaqˈwin: Ay Xnaqˈtzil. ¿Jaˈtzin taˈ te tja?

39 Xi tqˈmaˈn Jesús kye: Ku kytzaja loltech.

Ex bˈeˈx i xi lipe kaˈyilte jaˈ najle Jesús. Ex tej kykanin, bˈeˈx i kyij ten tukˈa tzmaxi tex qˈij, quˈn otaq qoqix kye; quˈn otaq tzˈok kyaje or te qale.

40 Kyxoljo kabˈe ichin anetziˈn, a Andrésjo jun, a titzˈin Simun. 41 Jun paqx, xiˈ Andrés jyolte Simun. Tetziˈn tknet tuˈn, xi tqˈmaˈn te: Ma jyet Crist quˈn, a skˈoˈnxix tuˈn Dios. 42 Bˈeˈxsin xi kˈleˈn Simun tuˈn Andrés tkˈatz Jesús. Tetziˈn tok kaˈyin teˈ tuˈn Jesús, xi tqˈmaˈn te: Simun, ay tkˈwal Jonás. Me atzin jaˈlin k‑okil nqˈoˈn juntl tbˈiy, a Cefas, a ntqˈmaˈ, abˈj toj qyol, mo Pegr.

Tej kytzaj ttxkoˈn Jesús Lip ex Natanael

43 Toj junxil qˈij, kubˈ t‑ximin Jesús tuˈn t‑xiˈ toj txˈotxˈ te Galiley. Antza oke tkˈulbˈin Lip, ex xi tqˈmaˈn te: Lipeka wiˈjach.

44 Antza najle te Lip toj Betsaida, axjo ttanim Andrés tukˈa Pegr. 45 Ex xiˈ te Lip jyol Natanael. Tej tel jyet tuˈn, xi tqˈmaˈn te: O jyet qeˈ Crist quˈn, aj tzeˈnku kyij ttzˈibˈin Moisés exqetziˈn jniˈ yolil Tyol Dios toj Tuˈjil Tyol: Jesús aj Nazaret tbˈi, a tkˈwal Jse.

46 Bˈeˈx xi tqˈmaˈn Natanael te Lip: ¿Ma akupela tzˈetz jun nmaq xjal tojjo muchˈ tnam Nazaret?

Ex xi ttzaqˈwin Lip: Ku tzaja wukˈiy; k‑elil tnikyˈa te.

47 Tej t‑xi tkaˈyin Jesús chˈixtaq tpon Natanael tkˈatz, ex ok tqˈmaˈn tiˈj: Lu jun xjal lo, jun aj Israel tukˈa tkyaqil tanmin, mina njawje tkˈuˈj.

48 Tej tbˈinte Natanael ikyjo, xi tqanin te Jesús kyjaluˈn: ¿Tzeˈntzin tten el tnikyˈa wiˈja?

Xi tqˈmaˈn Jesús te: Quˈn ma nliˈy tokxtaqa t‑xe tqan iw, tej naˈmtaq tok kˈulbˈin tuˈn Lip.

49 Xitzin ttzaqˈwin Natanael te Jesús: Ay Xnaqˈtzil, Tkˈwal Dios te, ex Nmaq Kawil kye aj Israel.

50 Xi ttzaqˈwin Jesús: ¿Ma man txi tnimiˈn noq tuˈn t‑xi nqˈmaˈn tey, qa o tzˈiwliy wuˈn t‑xe tqan iw? Me tzaluˈn ok tlaˈbˈila txqantl tiˈ, a nimixixtl tzeˈnku lo. 51 Me twutzxix kxel nqˈmaˈn tey: Tkyaqil t‑xilin kyaˈj ktzajil nyekˈin teˈy, nyakuj aye t‑angel Dios nchi jax ex nchi kuˈtz nkˈatza, ayiˈn Tkˈwal Ichin, noq tuˈn tkujsit nyola.