Add parallel Print Page Options

Nakahuli ng Isda si Tobias

Umalis nga si Tobias na kasama ang anghel at isinama pa niya ang kanyang aso. Inabot sila ng gabi sa paglalakbay, at doon na sila nagpalipas ng gabi sa may Ilog Tigris. Lumusong si Tobias sa ilog para maghugas ng paa. Walang anu-ano'y may malaking isdang lumundag at tinangkang sakmalin ang kanyang paa. Napasigaw siya. “Hulihin mo,” ang sabi ng anghel, “at huwag mong bibitiwan!”

Gayon nga ang ginawa ni Tobias, at iniahon sa pampang ang isda.

Sinabi ng anghel, “Biyakin mo ang isda at itago mo ang apdo, puso at atay sapagkat ang mga iyon ay mabuting gamot. Itapon mo ang iba pang lamang-loob.”

Sinunod ni Tobias ang utos sa kanya. Nagluto pa siya ng kapiraso ng isda at kinain nila. Ang natira'y inasnan at binaon nila sa paglalakbay.

Matapos kumain at magpahinga, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nang malapit na sila sa Media, tinanong ni Tobias ang kasama niya, “Kaibigang Azarias, saan ba mabuting gamot ang apdo, puso at atay ng isda?”

Ito ang sagot ng anghel: “Ang puso at atay ay mabuti sa sinasapian ng masasamang espiritu. Kapag sinunog mo iyon sa harap ng maysakit at lumaganap ang usok sa paligid niya, tiyak na gagaling siya at lalayas ang demonyong nasa kanya. Hindi na siya babalikan niyon. Ang apdo naman ay gamot sa mata. Ipahid mo lamang iyon sa matang may katarata, gagaling ang maysakit at makakakita siya.”

Patungo sa Ecbatana

Pumasok sila sa lupain ng Media at nang malapit na sa Ecbatana, 10 sinabi ni Rafael sa kasama, “Kapatid na Tobias!”

“Ano iyon?” tugon naman nito. Patuloy na nagsalita si Rafael, “Mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Raguel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang pangala'y Sara. 11 Si Sara ay kaisa-isang anak at ang kanyang ama ay walang tagapagmana. Imumungkahi kong siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama. 12 Si Sara ay matalino, buo ang loob at maganda; mabuting tao rin ang kanyang ama. Mamayang gabi'y kakausapin ko ang kanyang ama. Hihilingin kong ipakasal sa iyo ang kanyang anak. Pagbalik natin mula sa Rages, maghahanda tayo ng malaking salu-salo. Hindi ka bibiguin ni Raguel, sapagkat alam niyang kung hindi ikaw, na siyang may karapatan, ang mapapangasawa ng kanyang anak, pananagutan niya ito ayon sa Kautusan ni Moises. Kaya, sundin mo ako, kapatid. Mamayang gabi'y magkasama tayong mamamanhikan sa kanila. Pag-uwi natin sa Rages isasama na natin siya.”

13 Sa panukalang ito'y tumutol si Tobias. Sinabi niya, “Hindi ako papayag, Azarias! Umabot sa kaalaman ko na ang babaing iya'y pito na ang naging asawa, at sisiping pa lang ay namamatay na sila. 14 Balita ko pa'y demonyo ang pumapatay sa mga iyon. Natatakot ako. Hindi nito sinasaktan ang babaing iyon, subalit sinumang lalaki ang magtangkang lumapit ay pinapatay niya. Alam mong ako'y kaisa-isang anak at kung ako'y masasawi, para ko nang itinulak sa hukay ang aking ama't ina. Wala na akong kapatid na maglilibing sa kanila!”

15 Sumagot si Rafael, “Nalimutan mo na ba, Tobias, ang bilin ng iyong ama? Sinabi niyang sa iyong mga kamag-anak ka kukuha ng mapapangasawa! Makinig ka sa akin, at huwag mong intindihin ang demonyong iyon. Pakasalan mo si Sara, sapagkat ngayong gabi ay mapapasaiyo ang kanyang kamay! 16 Pagpasok mo sa kanyang silid, dalhin mo ang atay at puso ng isdang nakuha mo. Sunugin mo iyon 17 at kapag naamoy ng demonyo ang usok, tatakas agad ito at hindi na babalik. Bago kayo magsiping, manalangin muna kayong dalawa. Tumayo kayo upang manalangin at hilingin ninyo sa Panginoon na kahabagan kayo at iligtas. Huwag kang matakot, sapagkat si Sara ay itinakda na para sa iyo bago pa likhain ang sanlibutan. Ililigtas mo siya at sasama siya sa iyo. Tinitiyak kong magkakaanak kayo. Huwag kang mag-alala.”

Matapos maipaliwanag ni Rafael na si Sara ay kamag-anak niya, minahal na ni Tobias ang dalaga at itinalaga na niya ang sarili na mapangasawa ito.