A A A A A
Bible Book List

Tito 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉ e nijméˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Tito, e jmiguiéngˈˊgo̱ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e jaˋ güɨséerˋ teáˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseata˜ o̱si có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ é, jo̱guɨ e güɨjméeˋbre nʉ́ʉˈr˜ contøøngˉ có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ ta˜ quiʉiñˈˊ, jo̱guɨ e iʉ˜ dsíirˊ contøøngˉ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e guiʉ́ˉ e catɨ́ɨngˉ nijmérˉ. Jo̱guɨ ˈnéˉ fɨ́ˈˆbɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e jaˋ güɨféˈrˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ, jo̱guɨ jaˋ güɨjméerˋ ta˜ jɨ́ɨngˋ, jo̱guɨ e güɨjméeˋbre guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ cajo̱ jaˋ güɨjméerˋ e jløiñˈˆ có̱o̱ˈ˜ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ.

Jo̱ lalab lamɨ˜ lɨ́ɨˊ jneaa˜aaˈ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do, co̱ˈ saamˋ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ jaˋ nʉ́ʉˈ˜naaˈ e júuˆ jo̱ cajo̱, jo̱guɨ dseángˈˉ jmangˈˉ fɨˊ gabˋ té̱e̱ˆnaaˈ, jo̱guɨ jmooˉnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ yee˜baaˈ có̱o̱ˈ˜guɨ lajaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e tɨˊ dsiˋnaaˈ. Jo̱guɨ lamɨ˜ jmooˉnaaˈ jmangˈˉ e gaˋ, jo̱guɨ e lamɨ˜ dsihuɨ́ɨngˊnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱guɨ lamɨ˜ ˈníˈˋ neeng˜naaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ jo̱guɨ lajo̱b lamɨ˜ lɨ́ɨngˊ íˋ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ cajo̱. Jo̱ ie˜ lamɨ˜ jmooˉnaaˈ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ do, lajeeˇ jo̱b mɨ˜ cajmijnéengˋ Fidiéeˇ i̱ láangˋ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ jial tíiˊ e guiúiñˉ jo̱guɨ jial tíiˊ e ˈneáaiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨiñˉ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ nɨcaleáaiñˋ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ, dsʉˈ o̱faˈ uíiˈ˜ e jneaa˜aaˈ cajméˆnaaˈ co̱o̱ˋ e guiʉ́ˉ. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ laˈeáangˊ e nɨcaˈíiñˉ dseeˉ quíˉiiˈ, jo̱baˈ lana nɨlɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ dseaˋ i̱ nɨcalɨséngˋtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱guɨ cajo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e Jmɨguíˋ quiáˈrˉ dob e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ lajo̱. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ caleáangˋ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ, nɨcacuøbˈˊ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ lalíingˋ. Jo̱ uíiˈ˜ e eáamˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ nɨcajméerˋ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ, jo̱ nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ e nɨta˜ dsiˋnaaˈ e niˈíingˈ˜naaˈ lají̱i̱ˈ˜ e sɨjeengˇnaaˈ do e nilɨse̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈr˜ lata˜.

Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Tito, dseángˈˉ e jábˈˉ jaléˈˋ e júuˆ e nɨcafáˈˉa na, jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ iin˜n e jaˋ tʉ́ˈˆ e fɨ́ˈˆ dseaˋ jaléˈˋ e jo̱ e laco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ dseángˈˉ lajangˈˆ nijáˈˉ lɨ́ɨngˋ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ ˈnéˉ cuǿˈˉ dsíirˊ e nijmérˉ contøøngˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ. Jo̱ eáamˊ jloˈˆ e júuˆ jo̱ jo̱guɨ eáamˊ íingˆ ta˜ cajo̱ quiáˈˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ. Jo̱guɨ e lab iin˜n fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Tito, e jie˜ mɨˊ quɨ́nˈˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ féˈˋ júuˆ í̱i̱ˊ e jaˋ uiing˜ seaˋ jo̱guɨ jee˜ jaléˈˋ júuˆ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ dseaˋ áangˊ, jo̱guɨ jie˜ mɨˊ jmooˈˋ ta˜ jɨ́ɨngˋ ta˜ tɨ́ɨngˊ uíiˈ˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜, dsʉco̱ˈ jaléˈˋ e jo̱ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jo̱guɨ jaˋ eeˋ uiing˜ seaˋ cajo̱.

10 Jo̱guɨ song jaangˋ dseaˋ jmóorˋ ˈniiñˋ lajeeˇ laˈóˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ tú̱ˉ ˈnɨˊ ya̱ˈˊ síiˈ˜go̱r e jaˋ güɨjméerˋ lajo̱. Jo̱guɨ song jaˋ nʉ́ʉˈr˜ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e júuˆ quíiˈˉ do, jo̱baˈ guiiñˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ. 11 Jo̱ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ e jo̱b nilɨñíˈˆ guiʉ́ˉ e i̱ dseaˋ íˋ nɨcajgiéemˉ dsíirˊ jo̱guɨ ˈñiaˈˊbre nɨnaangˋ beángˈˊ dseeˉ ˈñiaˈrˊ.

Júuˆ quiáˈˉ Paaˉ e casɨ́ˈˉguɨr Tito

12 Jo̱guɨ mɨ˜ nisɨ́ɨnˆn fɨˊ na i̱ Artemas o̱si i̱ Tíquico é, jo̱baˈ jmeeˉ úungˋ jóng e niguóˈˆ fɨˊ Nicópolis e nigüɨˈeeˈ˜ jnea˜, dsʉco̱ˈ fɨˊ jo̱b nɨcaˈɨ́ˋ dsiiˉ e ningɨɨn˜n lajeeˇ ji̱i̱ˋ güíiˉ. 13 Jo̱guɨ i̱ dseaˋ quidsiˊ íˈˋ i̱ siiˋ Zenas có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ Apolos jmɨcó̱o̱ˈ˜bre có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnérˉ lɨ́ˈˆ jiéˈˋ jí̱i̱ˈ˜ lɨ˜ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e jmeˈˆ, jo̱ lajo̱baˈ seabˋ jaléˈˋ e ˈnérˉ e laco̱ˈ cuǿøngˋ e niguilíiñˉ fɨˊ lɨ˜ sɨˈíˆ e ngolíiñˉ. 14 Jo̱ ˈnéˉ e nijmɨtɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e nijmérˉ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ e nijmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈnéˉ quiáˈˉ lajo̱, jo̱ lajo̱baˈ nilɨˈíingˆ ta˜ quiáˈrˉ lajeeˇ e taaiñ˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

Júuˆ guicó̱o̱ˈˇ lɨ˜ cadséngˉ quiáˈˉ Paaˉ

15 Jo̱ lajɨɨmˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ taang˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ la guiéiñˈˊ júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˈˉ. Jo̱guɨ jnea˜ guiéenˈ˜n júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ na cajo̱.

Jo̱ güɨˈɨ́bˆ Fidiéeˇ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ.Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ féˈˋ jiˋ quiáˈˉ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ Tito.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes