A A A A A
Bible Book List

Tito 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jaléˈˋ e ˈnéˉ éˈˉ Tito dseaˋ rúiñˈˋ

Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Tito, e lajaléˈˋ júuˆ e eˈˊ dseaˋ ˈnéˉ e cǿømˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ ˈnéˉ éˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ e jaˋ ˈnéˉ jmérˉ ta˜ ɨ̱́ˈˋ, jo̱guɨ e ˈnéˉ érˉ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóorˋ, jo̱guɨ e ˈnéˉ iʉ˜ dsíirˊ e jmitir˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ jmóorˋ, jo̱guɨ e ˈnéˉ e jmiˈneáaiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ e ˈnéˉ cajo̱ e nicuǿˈˉ bíˋ yaaiñ˜ e laco̱ˈ nijmérˉ téˈrˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e íñˈˋ. Jo̱ ˈnéˉ éˈˆbɨˈ cajo̱ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ nɨdseáangˉ e ˈnéˉ érˉ laco̱ˈ iing˜ Fidiéeˇ, jo̱guɨ ˈnéˉ e jaˋ ngɨrˊ ta˜ quie̱ˊ adseeˋ, o̱ˈguɨ ˈnéˉ jmérˉ ta˜ ɨ̱́ˈˋ méeˊ cajo̱. Co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e niˈéˈrˉ dseaˋ jmangˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́bˉ, jo̱guɨ ˈnéˉ éˈˆbaˈ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ lɨˈeáangˆguɨ e ˈnéˉ nijmiˈneáaiñˋ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ jó̱o̱rˊ; jo̱guɨ ˈnéˉ éˈˆbɨr cajo̱ e iʉ˜ dsíirˊ e jmitir˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ jmóorˋ, jo̱guɨ ˈnéˉ e ɨˊ dsíiñˈˊ contøøngˉ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ, jo̱guɨ ˈnéˉ e iʉ˜ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ seaˋ fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ, jo̱guɨ ˈnéˉ e eáamˊ guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ jo̱guɨ e nijmérˉ nʉ́ʉˈr˜ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ dseaˋ do cajo̱, jo̱ lajo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ cuǿøngˋ líˋ féˈrˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Tito, e ˈnéˉ liúunˈ˜ jaléngˈˋ sɨmingˈˋ, jo̱ fɨ́ˈˆre e jangˈˉ ˈnéˉ niˈɨ́ˉ dsíirˊ røøbˋ mɨ˜ eeˋgo̱ nijmérˉ. Jo̱guɨ ˈnʉbˋ, Tito, dseaˋ ˈnéˉ eeˈˉ røøˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ. Jo̱guɨ mɨ˜ eˈˊ dseaˋ, ˈnéˉ jméeˈˆ có̱o̱ˈ˜ jmangˈˉ júuˆ røøˋ, jo̱guɨ jaˋ fɨ́ˈˆre júuˆ e sɨcángˈˋ; jo̱guɨ ˈnéˉ éˈˆre có̱o̱ˈ˜ júuˆ jáˈˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ e laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ cuǿøngˋ líˋ féˈrˋ gaˋ uii˜ quíiˈˆ. Jo̱ lajo̱baˈ nilíˋ ɨˈˋ lɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quíˉnaaˈ, dsʉco̱ˈ joˋ niguiéˈrˊ júuˆ gaˋ e niféˈrˋ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ júuˆ quíˉnaaˈ.

Jo̱ lajo̱b fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Tito, síiˈ˜go̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ e güɨjméeˋbre nʉ́ʉˈr˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ fiir˜, jo̱guɨ e güɨjmɨˈúumˋbre e nijmérˉ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ có̱o̱iñˈ˜ do, co̱ˈ jaˋ catɨ́ɨngˉ e niñírˉ júuˆ ˈníˈˋ quiáiñˈˉ do. 10 Jo̱guɨ ˈnéˉ fɨ́ˈˆre cajo̱ e jaˋ güɨjméerˋ ɨ̱ɨ̱ˋ, jo̱ lajo̱baˈ tab˜ dsíiˊ dseaˋ có̱o̱ˈr˜ contøøngˉ. Jo̱ mɨ˜ niníˋ dseaˋ jiéngˈˋ jial seeiñˋ, jo̱baˈ guiʉ́ˉ niféˈˋ dseaˋ quiáˈˉ e júuˆ jloˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, dseaˋ i̱ láangˋ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ.

11 Jo̱ ˈnéˉ se̱e̱ˉnaaˈ lajo̱, dsʉco̱ˈ Fidiéeˇ nɨcajmijnéemˋbre e jaˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ jial tíiˊ ˈneáaiñˋ jneaa˜aaˈ, jo̱ jee˜ jo̱ quiéengˋ e cuǿøngˋ líˋ leáiñˉ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. 12 Jo̱ dsʉco̱ˈ eáamˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ, jo̱ uiing˜ e jo̱baˈ e joˋ ii˜naaˈ e nijmóˆguɨ́ɨˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e gaˋ e jmóoˋ dseaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ii˜naaˈ e se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la e jangˈˉ niˈɨ́ɨˉ dsiˋnaaˈ røøˋ mɨ˜ eeˋgo̱ nijmóˆooˈ, jo̱guɨ e se̱e̱ˉnaaˈ e eeˉnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ, jo̱guɨ e jmóˆnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ. 13 Jo̱ lajeeˇ jo̱, sɨjeengˇnaaˈ e nitɨ́ˉ e jmɨɨ˜ iáangˋ dsíiˊ mɨ˜ nijáaˊtu̱ fɨˊ jmɨgüíˋ la Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ i̱ láangˋ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ. Jo̱ mɨ˜ nijáarˊ, jo̱guɨbaˈ nijnéngˉ jial dseángˈˉ jloˈˆ e jaˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ lɨ́ɨiñˊ. 14 Jo̱ dseaˋ íˋbingˈ i̱ cajángˈˋ ˈñiaˈˊ e cajúiñˉ cuaiñ˜ quíˉiiˈ e laco̱ˈ caleáaiñˋ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ. Jo̱ caˈnaaiñˋ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ e laco̱ˈ nilíiˉnaaˈ dseángˈˉ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ iing˜ Jméˆ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ.

15 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Tito, e éˈˆbɨˈ dseaˋ e júuˆ e nɨcafáˈˉa na, jo̱guɨ cuǿøˈ˜bɨguɨr bíˋ cajo̱, jo̱guɨ íiˉ ˈgooˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ mɨ˜ eeˋgo̱ jmóorˋ e jaˋ dseengˋ, co̱ˈ lajo̱b ta˜ sɨnʉ́ˈˆ. Jo̱ song jmooˈˋ lajo̱, jo̱baˈ nijmɨˈgóbˋ dseaˋ jaléˈˋ júuˆ e eˈˋ jóng.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes