Add parallel Print Page Options

Ñˈoom na xcweya mˈaaⁿnaˈ

Sa̱a̱ ˈu jeˈ, ñˈoom na mañequiaaˈ, ñequiiˈcheⁿ catseijomnaˈ ñequio ñˈoom na jeeⁿ xcwe na cwitˈmo̱o̱ⁿyâ cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Naⁿnom na tquiendye, caˈmo̱ⁿˈ nda̱a̱na na cˈomna na xcwe cwilˈana, cˈomna na macanda̱ ñˈoom ya nquiu nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿna, nnˈaⁿ na xcwe mˈaⁿ na cwilaˈyuˈya nˈom, mˈaⁿna na jnda nquiuna ncˈiaana na cwilaˈyuˈ, ndoˈ na cwilaˈquii nˈomna nawiˈ na cwiwinomna. Nda̱a̱ yolcu na tquiendye, catsuˈ na calˈana yuu na matseitˈmaaⁿˈñenaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Talaˈneiⁿna cantu nacjoo ntyjelcuna, meiⁿ nchii na cwicandyeena. Calaxmaⁿna cwii na maˈmo̱ⁿnaˈ nda̱a̱ ntˈomcheⁿ, catˈmo̱o̱ⁿna nda̱a̱ ntyjelcuna na titquiendye na cˈom na wiˈ nˈom sˈaa ñˈeⁿ nda, ndoˈ calˈa cheⁿnquieena xjeⁿ cantyja ˈnaaⁿna, na ljuˈ mˈaⁿna jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, ya cwiteiˈxˈeena lˈaana, ya nnˈaⁿndyena ñequio chaˈtso, na cwilaˈcanda̱a̱ˈndyena jo nda̱a̱ sˈaana, cha cantyja ˈnaaⁿna talaˈneiⁿ nnˈaⁿ ñˈoomwiˈ nacjooˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom.

Nda̱a̱ naⁿnom na titquiendye catsuˈ na calˈa cheⁿnquieena xjeⁿ cantyja ˈnaaⁿna, ndoˈ ˈu chaˈtso cantyja ˈnaⁿˈ, catseixmaⁿˈ cwii na maˈmo̱ⁿnaˈ nda̱a̱na chiuu na cˈomna ee na xcwe na wjaˈmˈaaⁿˈ. Catsaˈ naljoˈ ñequio na xcweeˈ tsˈomˈ, xcwe catseineiⁿˈ cha xonquiaanaˈ na nlue nnˈaⁿ na tiyuuˈ ñˈoom na matseiˈneiⁿˈ. Ee naljoˈ nnˈaⁿ na ñeˈcˈoo nacjooya nntseijnaaⁿˈnaˈ joona, xocanda̱a̱ nliuna ñˈoomwiˈ na nluena nacjooya.

Nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwindyeˈntjomtyeⁿ, catsuˈ na catueeˈndyecjena nda̱a̱ patrom ˈnaaⁿna. Calaˈcanda̱na na nncjaaweeˈ nquiu patrom ˈnaaⁿna joona meiⁿ nchii nncˈootˈo̱o̱na ljoˈ cwilue naⁿˈñeeⁿ. 10 Meiⁿ tintyˈueena, catˈmo̱o̱ⁿna na cwilaˈcanda̱a̱na nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ, cha cantyja ˈnaaⁿna nleitquiooˈ na jeeⁿ neiⁿncooˈ tseixmaⁿ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na macwjiˈnˈmaaⁿñê jaa.

11 Ee juu naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ cwicaluiˈnˈmaaⁿndye nnˈaⁿ cwiwitquiooˈnaˈ nda̱a̱ chaˈtso nnˈaⁿ, 12 juu nayaˈñeeⁿ maˈmo̱ⁿnaˈ nda̱a̱ya na catjeiˈndyo̱ cantyja ˈnaaⁿ chaˈtso natia laxmaⁿ, ñequio chaˈtso na queeⁿ nˈom seiiˈa, na qua̱ⁿ cheⁿncjo̱o̱ xjeⁿ cha nncˈo̱o̱ⁿya quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ cwii na nncjaaweeˈ ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom, 13 yocheⁿ na cwimeiⁿndo̱o̱ˈa na nntseicanda̱a̱ˈñenaˈ ñˈoom na jnda̱ tsoom na nntsˈaaⁿ na nncwjeeˈnndaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom Jesucristo nquii na tjacantyja tˈmaⁿ cwiluiiñe na macwjiˈnˈmaaⁿñê jaa. 14 Nqueⁿ tquiaañe cheⁿnqueⁿ na tueeⁿˈeⁿ cwentaaya cha na nncwjiˈnˈmaaⁿñê jaa quiiˈ chaˈtso nnom natia, ndoˈ cha na canda̱a̱ˈñˈeⁿ nntseiljoomˈm naquiiˈ nˈo̱o̱ⁿya, na nlqueeⁿ jaa na cwilaxmaaⁿya cwentaaⁿˈaⁿ, na queeⁿ nˈo̱o̱ⁿya na nlˈaaya yuu na ya.

15 Ñˈoommeiⁿˈ caˈmo̱ⁿˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ. Ñequio joonaˈ catseijndo̱ˈ nˈomna, ndoˈ quia na macaⁿnaˈ na catseitiaˈ joona, catsaˈ na ljoˈ ñequio najndeii na matseixmaⁿˈ. Tiñequiaaˈ na nntsˈaa tsˈaⁿ na ticueeˈ tsˈoom ˈu.

Bible Gateway Sponsors