A A A A A
Bible Book List

Tito 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Tito

Jnea˜ Paaˉ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ, jo̱guɨ lɨ́ɨnˊn cajo̱ jaangˋ dseaˋ apóoˆ i̱ jmóoˋ ta˜ niˈˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ ooˉ e ta˜ la e laco̱ˈ niˈéeˆe jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcaguíngˈˋ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ e quiáˈˉ jial nijángˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ jaguóˋ dseaˋ do, jo̱guɨ jial nilɨñirˊ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e seaˋ contøøngˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ e laco̱ˈ nijmérˉ dseángˈˉ laco̱ˈ iing˜ dseaˋ do. Jo̱ nɨtab˜ dsiˋnaaˈ e nilɨseemˉbaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜, co̱ˈ lajo̱b júuˆ e cacuøˊ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ lají̱i̱ˈ˜ mɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nitɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ, jo̱ dseaˋ do dseángˈˉ jaˋ féˈˋbre júuˆ ta˜ júuˆ. Jo̱ lana nɨcatɨ́bˋ íˈˋ e nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ e nilɨne˜naaˈ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ ta˜ dsíiˊ do, jo̱ cajméerˋ lajo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ quiáˈrˉ e guiaaˉ, co̱ˈ lajo̱b ta˜ caquiʉˈrˊ e nijmee˜e. Jo̱ dseaˋ íbˋ i̱ láangˋ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ.

Jo̱ jmoˈˊo e jiˋ la e catɨ́ɨngˉ ˈnʉˋ, Tito, jo̱ lafaˈ jó̱o̱ˋbaa lɨnˈˊ, co̱ˈ lajɨˋ góˉbaaˈ jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Tiquíˆnaaˈ Fidiéeˇ jo̱guɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ láangˋ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ do, e güɨˈɨ́ɨˋbre güeaˈˆ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ seenˈˋ, jo̱guɨ e nicuǿˈrˉ ˈnʉˋ e nilɨseenˈˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.

Lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e cajméeˋ Tito fɨˊ Creta

Jo̱ caseaan˜n ˈnʉˋ e fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ e ró̱o̱ˋ fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ do e siiˋ Creta e laco̱ˈ nijmitéˈˊ røøˋ lají̱i̱ˈ˜ e ta˜ e ˈnéˉ nilɨti˜guɨ do, jo̱guɨ e fɨˊ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ niˈnanˈˆ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ ninéˉ ni˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ niˈnangˈˆ do ˈnéˉ e røøbˋ seeiñˋ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e nicuǿˈˉ dseaˋ dseeˉ írˋ, jo̱guɨ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e seengˋ fɨ́ɨngˊ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ, jo̱guɨ jaléngˈˋ jó̱o̱rˊ ˈnéˉ e jábˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ ˈnéˉ e jaˋ jméiñˈˉ do saangˋ dsíirˊ, jo̱guɨ ˈnéˉ jmérˉ nʉ́ʉˈ˜bre có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ cajo̱. Co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ do, íbˋ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ jaléˈˋ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ dseángˈˉ la guíimˋ ˈnéˉ e jmérˉ lají̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ e laco̱ˈ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e nicuǿˈˉ dseaˋ dseeˉ írˋ. Jo̱guɨ jaˋ ˈnéˉ faˈ e ráaiñˉ uii˜ quiáˈrˉ o̱ˈguɨ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ dsíiˊ, o̱ˈguɨ cuǿøngˋ faˈ e jmérˉ ta˜ ɨ̱́ˈˋ méeˊ, o̱ˈguɨ faˈ e jmérˉ ta˜ jɨ́ɨngˋ ta˜ tɨ́ɨngˊ, o̱ˈguɨ faˈ e jmérˉ e dsináaiñˊ cuuˉ táˈˆ seaˋ. Dsʉco̱ˈ o̱ˈ lajo̱ e ˈnéˉ jmérˉ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e eáamˊ guiʉ́ˉ niˈíñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ guilíingˉ fɨˊ quiáˈrˉ, jo̱guɨ ˈnéˉ e tɨˊ dsíirˊ jmóorˋ lají̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ, jo̱guɨ ˈnéˉ e quie̱rˊ júuˆ røøˋ contøøngˉ, jo̱guɨ ˈnéˉ e éerˋ røøˋ contøøngˉ, jo̱guɨ ˈnéˉ e jmérˉ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e tɨˊ dsíiˊ Fidiéeˇ jo̱guɨ contøøngˉ iʉ˜ dsíirˊ e jmitir˜ jaléˈˋ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ jmóorˋ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ do eáamˊ teáˋ ˈnéˉ teáaiñˉ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ seaˋ contøøngˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcaˈéeˉere lamɨ˜ jéengˊguɨ, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ e nijmitíiˈr˜ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jo̱, jo̱guɨ e nisɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e jaˋ dseengˋ laco̱ˈ jmóoiñˈˋ do.

10 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ, Tito, jaléˈˋ e júuˆ na, dsʉco̱ˈ fɨ́ɨmˊ dseaˋ seeiñˋ i̱ jaˋ iing˜ nijméˉ nʉ́ʉˈ˜ e júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ do, jo̱guɨ féˈrˋ jaléˈˋ júuˆ e jaˋ ooˉ ni˜ seaˋ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ jmóorˋ e jmɨgǿøiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ. Jo̱ jee˜ i̱ dseaˋ íˋ quíingˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jíngˈˉ e dseángˈˉ la guíimˋbaˈ ˈnéˉ e nilɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel. 11 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ ˈnéˉ e niˈɨ́ˉ tiibˉ moˈoorˉ, dsʉco̱ˈ eáamˊ cǿøiñˉ dsíiˊ dseaˋ jɨˋguɨ latøøngˉ co̱o̱ˋ sɨnʉ́ʉˆ e laco̱ˈ jmɨgǿøngˋneiñˈ, co̱ˈ eˈˊreiñˈ jaléˈˋ e jaˋ catɨ́ɨngˉ niˈérˉ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨˈrˋ cuuˉ táˈˆ seaˋ.

12 Jo̱ malɨɨ˜guɨ eáangˊ calɨséngˋ jaangˋ dseaˋ i̱ eáangˊ tɨɨngˋ féˈˋ e fɨˊ Creta na, jo̱ lalab féˈrˋ e éeiñˋ dseaˋ góorˋ jo̱ jíñˈˉ: “Jaléngˈˋ dseaˋ góoˋo dseaˋ seengˋ fɨˊ Creta contøømˉ quie̱rˊ júuˆ adseeˋ, jo̱guɨ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ jóˈˋ núuˆ, co̱ˈ dsíngˈˉ sooˋ dsíirˊ jo̱guɨ dsíngˈˉ cúiñˆ, jo̱guɨ eáamˊ iiñ˜ e táˈˉ séiñˋ cajo̱.” 13 Jo̱ dseángˈˉ e jáˈˉbaˈ e lɨ́ɨngˊ i̱ dseaˋ seengˋ fɨˊ na laco̱ˈ cajíngˈˉ i̱ dseaˋ íˋ. Jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ, Tito, e dseángˈˉ có̱o̱ˈ˜ júuˆ teábˋ ˈnéˉ liúunˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ, jo̱ lajo̱baˈ e nidsicuángˋguɨ quiáˈrˉ e teáaiñˉ teáˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 14 Jo̱ ˈnéˉ liúumˈ˜baˈre cajo̱ e laco̱ˈ jaˋ nijmɨˈgórˋ jaléˈˋ júuˆ cuento e jmiˈuíingˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel, o̱ˈguɨ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcatʉ́ˋ e teáaiñˉ teáˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ seaˋ contøøngˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

15 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ, jo̱baˈ lajɨbˋ e nírˋ guiʉ́bˉ cajo̱; dsʉˈ jaléngˈˋguɨ dseaˋ i̱ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ ɨˊ dsíirˊ jmangˈˉ e ˈlɨˈˆ, jo̱baˈ lajɨbˋ e nírˋ do ˈlɨbˈˆ cajo̱, dsʉco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ líˈrˋ guiˈrˆ su dseengˋ o̱si jaˋ dseengˋ lajaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e ɨˊ dsíirˊ do. 16 Jo̱guɨ féˈrˋ e cuíimˋbre Fidiéeˇ, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e lɨ́ɨiñˊ lajo̱, co̱ˈ jmangˈˉ jaléˈˋ e jaˋ dseemˋbaˈ jmóorˋ; jo̱ jaˋ iiñ˜ jmérˉ nʉ́ʉˈr˜ jaléˈˋ ta˜ huɨ̱́ˈˋ, jo̱guɨ dseángˈˉ jaˋ quɨ́ɨˈ˜bre jmɨɨ˜ faˈ e nijmérˉ co̱o̱ˋ e guiʉ́ˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes