Add parallel Print Page Options

Tito

Xmaⁿñe Tito

Ja Pablo cwiluiindyo̱ mosooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, ndoˈ mati apóstol ˈnaaⁿˈ Jesucristo cha joo nnˈaⁿ na jnda̱ tjeiiˈñê na cwilaˈyuˈya nˈom nntaˈjnaaⁿˈna ñˈoom na mayuuˈ na wjaañˈoomnaˈ tsˈaⁿ na nntseijomñe ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿya na nndaaya na ticantycwii na cwitando̱o̱ˈa. Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na tijoom nñequiuˈnnˈaaⁿ tqueⁿtyeeⁿ ñˈoomˈm na nlaxmaaⁿya na ljoˈ cwitjo̱o̱cheⁿ na nluii tsjoomnancue. Ndoˈ quia tueˈntyjo̱ xjeⁿ, tˈmo̱o̱ⁿ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈaⁿ, cwiluii naljoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom na mañequia ncˈe nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na macwjiˈnˈmaaⁿñê jaa sa̱ˈntjoom na catsˈaa tsˈiaaⁿwaaˈ. Matseiljeiya cartawaañe na matseicwano̱ⁿya na mˈaaⁿˈ ˈu Tito, cwiluiindyuˈ jndaaya na mayuuˈcheⁿ ncˈe mañejuu na cwilaˈyuˈya nˈo̱o̱ⁿya, na ntyjaaˈ tsˈo̱o̱ⁿya nquii Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio Jesucristo na macwjiˈnˈmaaⁿñê jaa, canda̱a̱ˈya nñequiana na nncoˈñomˈ naya na laˈxmaⁿna.

Tsˈiaaⁿ na nntsˈaa Tito ndyuaaxeⁿncwe Creta

Quia na ˈndiya ˈu ndyuaaxencwe Creta, sˈaa naljoˈ na nntseijndaaˈndyuˈ tsˈiaaⁿ na ticwityuaaˈa na nntseijndaaˈndyo̱ na quia nncjacanda̱a̱ˈ joˈ, ndoˈ na nleijndaaˈ nnˈaⁿ na nluiitquiendye nda̱a̱ nnˈaⁿ cwii cwii tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ. Macaⁿnaˈ na cwii tsˈaⁿ na nluiitquieñe quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ cˈoom na tjaaˈnaⁿ ñˈoom cjoomˈm, na ñeˈcwii scoomˈm, ndoˈ cwilaˈyuˈ ntseinaaⁿ na tjaaˈnaⁿ ñˈoom cantyja ˈnaaⁿna na tiˈya ˈoomˈaⁿna oo na tiñeˈlaˈnda̱na nnom tsotyena. Ee tsˈaⁿ na matseixmaⁿ na candoˈ tsˈiaaⁿ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ tmaaⁿˈ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ, tsˈiaaⁿmeiⁿˈ chuu xqueeⁿ. Joˈ chii matsonaˈ na jeeⁿ xcwe cˈoom jo nda̱a̱ nnˈaⁿ. Ticatsonaˈ na tsˈaⁿ na jeeⁿ sˈañe, jmeiⁿˈñe, nchii tsaⁿˈuu, nchii tsaⁿmalˈue tiaˈ, nchii queeⁿ tsˈom sˈom na nchii jndyaaˈ ˈnaaⁿˈ. Matsonaˈ na catseixmaⁿ tsˈaⁿ na matseiñˈoomˈñe nnˈaⁿ na cwiñequia ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na cweˈ cwiquieya waaˈ, tsˈaⁿ na neiiⁿˈ chaˈtso na ya laxmaⁿ, na tseixmaⁿ na jndo̱ˈ tsˈom, na wjaamˈaaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ na matyˈiomyanaˈ, na xcweeˈ tsˈom jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ na maqueⁿñe cheⁿnquii xjeⁿ. Macaⁿna na caljooˈñetyeeⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom na mayuuˈ na jnda̱ tˈmo̱o̱ⁿ nnˈaⁿ nnoom, cha mati nnda̱a̱ nntseijno̱o̱ⁿˈo̱ⁿ nˈom ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ ñequio ñˈoom na jeeⁿ xcwe ndoˈ na nñequiandye nnˈaⁿ na cwiˈoo nacjooˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom.

10 Ee jndye nnˈaⁿ mˈaⁿ na tiñeˈcatueeˈndyecje, majndeiiticheⁿ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ na cwilue najndeiˈnaˈ na caluii ˈnaaⁿ ntjaaⁿ naⁿnom, jndye ñˈoom na cweˈ cwilaˈneiⁿtonaˈ na cwinquioˈnnˈaⁿnaˈ nnˈaⁿ. 11 Macaⁿnaˈ na catseicheⁿˈ joona ee cwilaˈndaaˈna nˈom nnˈaⁿ hasta chaˈwaañˈeⁿ na cwii wˈaa nnˈaⁿ. Ee cwitˈmo̱o̱ⁿna ñˈoom na meiⁿchjoo ticatyˈiomyanaˈ cweˈ ee na ñeˈcataˈntjomna.

12 Cwii nquiee nnˈaⁿ ndyuaa xeⁿncwe Creta na tyoñequiaa ñˈoom tioñˈoom nnˈaⁿ ndyuaaⁿˈaⁿ, tsoom: “Nnˈaⁿ ndyuaa Creta, cweˈ nnˈaⁿ cantundye, tia nnˈaⁿndye, cweˈ ñecwaˈto, ntqueeⁿna.” 13 Ndoˈ ñˈoom na tsoom cantyja ˈnaaⁿ naⁿˈñeeⁿ, mayuuˈ joˈ. Joˈ chii jndeiiˈ ñˈoom catsuˈ nda̱a̱na, cha xcwe nncˈomna cantyja na cwilaˈyuˈya nˈomna. 14 Ndoˈ mati cha tilaˈñˈoomˈndye naⁿˈñeeⁿ cuento na cweˈ cwilaˈjndaaˈndye cheⁿnquiee nnˈaⁿ judíos, meiⁿ ñˈoom na cwiqueⁿ nnˈaⁿ na ticueeˈ nˈom ñˈoom na mayuuˈ.

15 Nnˈaⁿ na laxmaⁿ na ljuˈ nˈom, chaˈtso na mˈaaⁿˈ nˈomna laxmaⁿnaˈ na ljuˈ. Sa̱a̱ joo na mˈaaⁿˈ quiiˈ nqueⁿ nnˈaⁿ na tyoolayuˈ ñequio joo na mˈaaⁿˈ nˈomna, tiljuˈ laxmaⁿ joˈ. 16 Ee meiiⁿ na cwiluena na cwitaˈjnaaⁿˈna Tyˈo̱o̱tsˈom, sa̱a̱ joo na cwilˈana cwitˈmo̱o̱ⁿnaˈ na tiyuuˈ. Laxmaⁿna nnˈaⁿ na tiannˈaⁿndye, nnˈaⁿ na cwilawendye nacjooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, meiⁿcwii leicanda̱a̱ nlˈana yuu na ya.

Bible Gateway Sponsors