Halp an denkje daut see Harscha en Rejeara sele unjadon senne, jehuarsaum, en reed to aule goode Woakje,

aewa kjeenem to spotte, nich tsenkjisch, mild, aulem saunftmoot bewiese.

Dan to eene Tiet wea wie uk onnfeninftich, onnjehuarsaum, fe-ert, feskloft aun feschiednet Fejneaje en Losst, en laewde enn Beeset en Aufgonnst, fehast, en hauste eena daem aundra.

Oba aus onns Heilaunt en Gott siene Leeftolichkjeit en Leew aun onns ferndach kjeem,

rad hee onns, nich derch Woakje dee wie jedone haude, oba derch sien Erboarme. Hee deed daut derch daut wausche fonn dee Wadajeburt, en em Heilje Jeist wada Nie jemoakt,

daem hee rikjlich opp onns kome leet derch Jesus Christus onns Heilaunt,

daut wie, dee wie jerajchtfoadicht sent derch siene Jnod, muchte Oaw senne no dee Hopninj opp daut eewjet Laewe.

Dit Wuat es to fetruehe, en ekj wel daut du an dit emma wada gauns jetroost faeastalst, daut dee, dee aea Fetruehe enn Gott jesat ha, aunhoole enn goode Woakje. Dise Dinje sent Goot en tom nutse fa aula Maun.

Oba hool die wajch fonn noaresche Froag, en Jeschlajchtsrejista, en Striet en Jesatszankerie; dan dee sent nuttsloos en fejaefs.

10 Hab nusscht to doone met soonem dee Spoolunge aunstalt no daem daut am eascht eemol, en dan noch eemol es femont worde.

11 Du weetst daut soona fekjeat es, en derch siene eajne Sind selfst feuadeelt es.

12 Wanemma ekj Artemus oda Tiechikus no die schekj, dan kom soo boolt aus maeajlijch no mie enn Nikopolis, dan ekj ha mie beschlote doa to bliewe derchem Winta.

13 Sorj earenstlijch doafaea daut Seenas dee Offkot, en Apollus opp aeare Reis kome, en see daut an nusscht faelt.

14 En see doafaea daut onnse Mensche aunhoole met goode Woakje, daut fa daut Needjet kaun jesorcht woare, daut see nich onnfruchtboa sent.

15 Aule dee hia bie mie sent lote die jreese. Jreest aul daen dee onns leef ha em Gloowe.

Jond met junt aula!