Oba du raed daut waut jesunde Lea es.

Elre Mana sele nichta senne, eaboa, aunstendich, jesunt em Gloowe, enne Leew, enn Jedult.

Soo sele dee elre Fruehes uk sikj eaboa oppfeare auset dee Heilje tookjemt, nich schlajchtet noraede, nich aun fael Wien feskloft, en sele goodet unjarechte,

soo daut see dee jinjre Fruehes ennleare kjene daut see aeare Mana sele goot senne, Kjinje goot senne,

eaboa, rein, aeare Husoabeit wiedastale, jescheit senne, aeare eajna Mana unjadon, daut Gott sien Wuat nich jelastat woat.

Femon dee jinjre Mana uk daut see aunstendich sele senne enn aulem.

Bewies die aus en Faeabilt enn goode Woakje, onnfedorwe em unjarechte, eaboa,

jesunde, heelsaume Lea, soo daut dee, dee jaeajenaun sent sikj schaeme motte wiel see nusscht schlajchtet ha no to raede.

Femon dee Sklowe daut see aeare eajne Meista enn aules unjadon sent, an tom Jefaule laewe, nich jaeajenaun.

10 See sele nich staele, leewa gooda Gloowe bewiese, soo daut see onns Gott en Heilaunt siene Lea utstraume kjenne enn aule Dinje.

11 Dan Gott siene radende Jnod es aulamaun ferndach jekome,

12 en deit onns unjarechte daut wie Gottloosichkjeit en weltliche Losst aufsaje sele, en feninftich, jeistlich, en gottesferchtich en dise jaeajenwoatje Tiet laewe sele,

13 en luare no dee seelje Hopninj enn onns groota Gott en Heilaunt Jesus Christus sien kome,

14 dee sikj selfst fa onns han jeef daut hee onns rade mucht fonn aulet Jesatsloosichkjeit, en onns rein moake daut wie sien eajnet Follkj kunne sene, iewrich enn goode Woakje.

15 Dit suast du raede, en femone, en trajchtwiese met follmacht. Lot die kjeena fe-achte.