A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 4 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi, Khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi. Khi tôi bị gian truân Ngài để tôi trong nơi rộng rãi; Xin hãy thương xót tôi, và nghe lời cầu nguyện tôi.

Hỡi các con loài người, sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào? Các ngươi sẽ ưa mến điều hư không, Và tìm sự dối trá cho đến bao giờ?

Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhơn đức. Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta.

Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội; Trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng, và làm thinh.

Hãy dâng sự công bình làm của lễ Và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.

Nhiều người nói: Ai sẽ cho chúng ta thấy phước? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài.

Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, Dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật.

Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Thánh Thi 4 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Bài Cầu Nguyện Lúc Chiều Tàn

An Tâm Tin Cậy Chúa

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây

Ðức Chúa Trời công chính của con ôi,
Xin đáp lời con khi con kêu cầu Ngài;
Xin cho con được an nghỉ giữa cảnh gian truân;
Xin thương xót con và lắng nghe lời cầu nguyện của con.

Hỡi các con cái của loài người, các người muốn biến vinh hiển của tôi ra sỉ nhục cho đến bao lâu?
Các người cứ yêu mến những gì hư không và tìm kiếm những gì giả dối cho đến bao giờ? (Sê-la)
Hãy biết rằng Chúa đã biệt riêng cho Ngài các thánh đồ;
Chúa sẽ nghe tôi khi tôi kêu cầu Ngài.

Khá run sợ và đừng phạm tội;
Khi ở trên giường, khá suy gẫm trong lòng và im lặng. (Sê-la)

Hãy dâng các của lễ với tấm lòng ngay lành,[a]
Hãy tin cậy hoàn toàn vào Chúa.

Nhiều người hỏi rằng, “Ai sẽ cho chúng ta thấy phước?”


Chúa ôi, xin tỏa rạng thánh nhan Ngài trên chúng con.
Ngài đã làm cho lòng con vui hơn chúng,
Hơn lúc chúng vui khi thu hoạch được nhiều lúa và rượu.

Con sẽ nằm xuống và ngủ bình an;
Chúa ôi, chỉ Ngài mới làm cho con được sống an lành.

Footnotes:

  1. Thánh Thi 4:5 nt: Hãy dâng các của lễ của sự công chính
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Viewing of
Cross references
Footnotes