Add parallel Print Page Options

Khuyên Hãy Thờ Phượng Ðấng Phán Xét Công Bình

Hãy ca ngợi Chúa bằng một bài ca mới;
Hỡi cả thế giới, hãy ca ngợi Chúa;
Hãy ca ngợi Chúa, hãy chúc tụng danh Ngài;
Hãy rao truyền ơn cứu rỗi của Ngài hết ngày này sang ngày khác.
Hãy công bố vinh hiển Ngài trong các nước;
Hãy thuật lại những việc lạ lùng của Ngài giữa mọi dân,
Chúa thật vĩ đại thay! Chỉ Ngài mới đáng được ca ngợi;
Ngài thật đáng kính sợ hơn tất cả các thần.
Vì tất cả các thần của các dân chỉ là những hình tượng vô tri,
Còn Chúa là Ðấng đã dựng nên các tầng trời.
Huy hoàng và uy nghi ở trước mặt Ngài;
Quyền năng và đẹp đẽ ở trong nơi thánh Ngài.

Hãy quy về cho Chúa, hỡi các gia tộc của muôn dân;
Hãy quy về cho Chúa vinh hiển và quyền năng.
Hãy quy về cho Chúa vinh hiển xứng đáng với danh Ngài;
Hãy đem một của lễ vào các sân đền thờ Ngài.
Hãy tôn thờ Chúa trong nơi thánh tráng lệ của Ngài;
Hỡi cả thế gian, khá run sợ trước mặt Ngài.

10 Hãy nói giữa các dân các nước rằng, “Chúa trị vì!
Thế gian đã được lập vững; nó sẽ không bị lung lay.
Ngài sẽ phán xét muôn dân một cách công bình.”

11 Nguyện các tầng trời vui mừng; nguyện trái đất vui vẻ;
Nguyện đại dương và mọi vật trong nó gầm vang;
12 Nguyện đồng xanh và mọi vật trong nó mừng rỡ;
Nguyện mọi cây rừng hát ca vui vẻ
13 Ở trước mặt Chúa, vì Ngài sắp đến,
Vì Ngài sắp đến để phán xét thế gian.
Ngài sẽ phán xét thế gian dựa theo công lý;
Ngài sẽ phán xét muôn dân theo chân lý của Ngài.