Add parallel Print Page Options

Lời cầu nguyện vì kẻ thù

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.

64 Lạy Chúa xin nghe lời kêu xin của tôi.
    Tôi sợ kẻ thù; xin bảo vệ tôi khỏi tay chúng.
Xin giấu tôi khỏi kẻ lập mưu ác,
    khỏi lũ tính chuyện gian tà.
Chúng mài lưỡi mình cho bén như gươm,
    và bắn ra những lời cay đắng như tên.
Từ nơi ẩn núp, chúng lén bắn người vô tội;
    chúng bắn bất chợt, không sợ hãi gì.
Chúng thi nhau làm quấy,
    bàn định chuyện giăng bẫy,
    nghĩ rằng không ai thấy.
Chúng lập mưu ác và tự nhủ,
    “Chúng ta có kế hoạch hoàn hảo.”
Tâm địa con người thật khó lường.
Nhưng Chúa đã lấy tên bắn chúng nó;
    chúng bất ngờ bị bắn ngã.
Lời nói chúng trở lại hại chúng.
    Mọi người thấy chúng sẽ lắc đầu.
Bấy giờ mọi người sẽ kính sợ Chúa.
Họ thuật lại những việc Thượng Đế làm,
    và học được từ đó.
10 Những người ngay thẳng sẽ vui mừng trong CHÚA
    và được Ngài bảo vệ.
Những ai ngay thẳng hãy ca ngợi Ngài.

Xin Chúa Giải Cứu Khỏi Những Kẻ Thù Bí Mật

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Ðức Chúa Trời ôi, xin nghe tiếng thở than của con;
Xin bảo vệ mạng sống con trước nỗi lo sợ kẻ thù.
Xin giấu con khỏi âm mưu bí mật của phường gian ác,
Khỏi cuộc dấy loạn của những kẻ làm ác,
Những kẻ chuốc mài lưỡi chúng sắc bén như lưỡi gươm;
Chúng nhắm và buông ra những lời tai hại như tên độc.
Từ trong nơi bí mật chúng nhắm bắn vào người ngay lành;
Ðột nhiên chúng bắn người ấy mà chẳng chút ngại ngùng.
Chúng cổ võ nhau bám chặt lấy mưu ác;
Chúng bàn tính với nhau để bí mật gài bẫy hại người;
Chúng nói, “Ai có thể thấy được những điều đó?”
Chúng toan tính chuyện bất chính với nhau rằng,
“Chúng ta đã sẵn sàng một kế hoạch thật chu đáo.”
Âm mưu và lòng dạ của con người quả là thâm hiểm thay.

Nhưng Ðức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng;
Thình lình chúng sẽ bị trọng thương.
Ngài sẽ khiến chúng phải ngã nhào;
Chính lưỡi chúng sẽ trở lại nghịch với chúng;
Khiến ai thấy chúng đều cũng phải lắc đầu;
Rồi người ta sẽ đâm ra sợ hãi;
Họ sẽ công bố công việc của Ðức Chúa Trời.
Thật vậy họ sẽ suy gẫm về những gì Ngài đã làm.

10 Người ngay lành sẽ vui vẻ trong Chúa và cứ tin cậy Ngài;
Mọi người có lòng ngay thẳng sẽ vui mừng.