A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 3 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Đức Giê-hô-va ôi! kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều dường bao! Lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay!

Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng: Nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó.

Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi; Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên.

Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi.

Tôi nằm xuống mà ngủ; Tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi.

Tôi sẽ không nao muôn người Vây tôi khắp bốn bên.

Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy chổi dậy; Hỡi Đức Chúa Trời tôi, hãy cứu tôi! Vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi, Và bẻ gãy răng kẻ ác.

Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va. Nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài!

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Thánh Thi 3 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Bài Cầu Nguyện Buổi Sáng

Xin Chúa Giúp Ðỡ Lúc Bị Nguy Khốn

Thơ của Ða-vít

Cảm tác khi ông chạy trốn Áp-sa-lôm con trai ông

Chúa ôi, kẻ thù của con thật nhiều thay!
Nhiều kẻ đã dấy lên chống lại con.
Lắm kẻ đã nói về con rằng,
“Ðức Chúa Trời sẽ không giải cứu nó đâu.” (Sê-la)

Nhưng Chúa ôi, Ngài là thuẫn khiên của con, vinh hiển của con,
Và là Ðấng làm cho đầu con ngước lên.

Tôi hướng về Chúa lớn tiếng kêu cầu;
Từ núi thánh của Ngài, Ngài đã đáp lời tôi. (Sê-la)
Tôi đã nằm xuống và ngủ;
Tôi đã thức dậy, vì Chúa đã gìn giữ tôi.
Tôi sẽ không sợ muôn người,
Dù họ vây quanh chống lại tôi.

Chúa ôi, xin trỗi dậy!
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin giải cứu con;
Xin Ngài đánh vào hàm tất cả kẻ thù của con;
Xin Ngài đập gãy răng những kẻ gian ác.

Nguyện ơn cứu rỗi đến từ Chúa.
Nguyện phước hạnh của Ngài tuôn đổ trên con dân Ngài. (Sê-la)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Thánh Thi 3 New Vietnamese Bible (NVB)

Bài Ca Của Đa-vít Khi Người Chạy Trốn Áp-sa-lôm

CHÚA ôi!
    Biết bao nhiêu người là kẻ thù tôi.
    Biết bao nhiêu người nổi dậy chống tôi.
Biết bao nhiêu người nói với linh hồn tôi:
    Đức Chúa Trời không giải cứu nó đâu!
Nhưng lạy CHÚA, Chính Ngài là thuẫn che chở tôi,
    Là vinh quang của tôi,
    Là Đấng nâng đầu tôi ngước lên.
Tôi cất tiếng kêu cầu CHÚA!
    Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi.
Tôi nằm xuống và ngủ yên;
    Tôi thức dậy, vì CHÚA chống đỡ cho tôi.
Tôi sẽ không sợ muôn vạn quân,
    Dàn trận vây tôi khắp bốn bên.
CHÚA ôi! Xin hãy đứng dậy.
    Đức Chúa Trời của tôi ôi! Xin hãy giải cứu tôi.
Vì Ngài đã vả má mọi kẻ thù tôi,
    Bẻ gẫy răng những kẻ ác.
Sự giải cứu đến từ CHÚA.
    Nguyện Ngài ban phước trên con dân Ngài. Sê-la

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

Viewing of
Cross references
Footnotes