Weisheit haft äa Hus jebut; see haft äare säwen Stendasch utjekjoaft;

see haft äa Schlachtfee jeschlacht; see haft äa Wien ennjereat; see haft dän Desch oppjesat.

See haft äare Deenstmäakjes rut jeschekjt; see schrijcht fonn dee hejchste Städe enne Staut;

Du Eenfeltja, lot am hia enenn dreihe; un see sajcht to däm dee oone Hoat es:

Komm un doo fonn mien Broot äte, un drink fonn mien Wien dee ekj ennjereat ha;

Felot dee Noare un läw; un go enn dän Festentnis Wajch.

Wäa en Spatta femone deit kjrijcht Schaund fa sikj selfst; un wäa en beesa Maun dodle deit, kjrijcht ne Plak opp sikj.

Doo en Spatta nijch dodle, sest woat hee die hausse, doo en weisa Maun dodle, un hee woat die leef ha.

Jeff to däm weisa Maun, un hee woat noch weisa senne; doo en jerajchta Maun unjarejchte, un hee woat toonäme enn leare.

10 Däm Herr Gott ferjchte es dee Aunfank fonn Weisheit, un däm Heilja kjane es Festentnis.

11 Dan derjch mie sent diene Doag femeat, un dee Joare fonn dien Läwe woare meeha senne.

12 Wan du Weis best, dan woascht fa die selfst Weis senne; oba wan du feachte deist, dan woascht du daut auleen droage.

13 Ne noarische Fru es lud; dee es oonbedocht un weet nuscht.

14 Dan see set bie dee Däa enn äa Hus, enn ne Set enn dee huage Städe enne Staut;

15 dän aun to roope dee doa febie gone; dee jlikj enn äare Wäaj gone;

16 dee Eefeltje, lot däm hia enenn dreihe; en dee, dee nich en Hoat haft, sajcht see to am:

17 Jestolne Wotasch sent seet, un Broot daut emm Jeheeme jeäte woat es auanjenäm.

18 Oba hee weet nijch daut dee Doodje doa sent; siene Jast sent enn daut Deepet fonne Hal.