Mien Sän, hool miene Wead, un doo mien Aunkommendeare bewoare enn die.

Hool mien Aunkommendeare un Läw; un mien Jesats soo aus daut Med fonn en Uag.

Binj dee opp diene Fingasch; schriew dee dol opp diene Hoat Tofle.

Saj to Weisheit, Du best miene Sesta; un nan Festentnis dien Frintschoft;

soo daut dee die kjenne wajch hoole fonn dee framde Fru, fonn dee Framde met schmeijchel Wead.

Dan ekj kjikjt derjch mien Splätetun, no daut Fensta fonn mien Hus,

Un sach mank dee Eenfache; ekj bekjikjt mank dee Säns en junja Maun dee eenfeltijch wea,

dee derjch dee Gauss jinkj dijcht bie äare Akj; un hee jinkj dän Wajch no äa Hus;

bie Tweediesta, oppenowent; auset Schwoat un Nacht Diestanis wea.

10 Un see, ne Hua am to trafe, un en bewoadet Hoat;

11 See es lud en hoatnackijch; äare Feet bliewe nijch enn äa eajnet Hus;

12 nu es see bute, nu enn dee Gausse; un see luat bie jieda Akj;

13 un see jript am un kusst am; see moakt äa Jesejcht hoat un sajcht to am,

14 Opfa un Fräd Opfa sent bie mie, fonndoag ha ekj mien Fespräakje betolt;

15 un soo kjeem ekj rut die to trafe; earnstlijch dien Jesejcht to seakje; un ekj ha die jefunge;

16 Ekj ha miene Benkj bedakjt, met striepjet Zeijch fonn Iejiptischet Leiwent;

17 Ekj ha mien Bad met Mir, Aloe un Kerneel bespretst;

18 Komm, wel wie onns felle met Leew bott dän Morje; wel wie onns fejneaje met Hauje.

19 Dan mien Maun es nijch tus, hee es wajch jegone, wiet auf;

20 Hee haft ne Tausch met Selwa enn siene Haunt jenome; he woat trigj kome wan daut Follmon es.

21 Met äare fäl Wead muak see am toojäwe; see deed am bedwinje met daut Schmeijchle fonn äare Leppe.

22 Hee jeit ar fuats hinjaraun, soo aus en Oss no dee Schlachtbenkj jeit; oda soo aus eena dee enn Kjäde jeit no daut Febätrunj fonn en Noa;

23 bott en Boagefiel am traft derjch sien Läwe; soo aus en Foagel pienijch no dee Schlenj rant, un weet nijch dautet fa siene Seel es.

24 Nu dan, horjcht no mie, O Säns; un jäft Acht opp miene Wead.

25 Lot dien Hoat nijch auntsied dreihe no äare Wäaj; doo nijch erre enn äa Stijch.

26 Dan fäl sent dee, dee fewunt sent worde derjch ar; un fäl dee ommjekome sent.

27 Dee Scheol Wäaj sent enn äa Hus, dee rauf leide no dee Doodje äare Stowe.