29 En Mensch dee sien Hoat fehoade deit no däm daut am jedodelt woat, woat haustijch jebroake woare, un doa woat kjeen heele senne.

Wan de Jerajchte sikj femeare, dan freit daut Folkj sikj; oba daut Folk deit sefte wan dee Beese harsche.

Wäa Weisheit leef haft moakt sien Foda froo; oba wäa en Frint es to Huare fekwost Rikjdom.

En Kjeenijch deit en Launt jrinde met Jerejcht, oba wäa Schmäajelt nemt rit daut endol.

En Maun dee sien Noba schmeijchelt deit en Nat utspreede fa siene Feet.

Doa es en Nat enn däm beesa Maun siene Sind; oba dee Jerajchte singe un freihe sikj.

Dee Jerajchta jeft Oobacht opp dee Schwacke; oba dee Beese kjenne nich Wissenschoft erkjane.

Feachtlijche Mensche puste jäajen ne Staut; oba dee Weise dreihe Oaja wajch.

Wan es weisa Maun met en Noa striede deit, dan deit hee soogoa scheddre oda lache, doa woat kjeene Ru senne.

10 Bloodrije Mana hausse dee Onnschuldje; oba dee Opprajchte seakjt siene Seel.

11 En Noa sajcht aules waut enn sien Senn es; oba dee Weisa helt trigj un deit daut stelle.

12 Aul siene Deena sent bees to en Harscha dee no Läajes horjcht.

13 Em oama Maun un soona dee Schode liede deit, traffe sikj toop; oba dee Herr Gott jeft Uagalijcht to an beid.

14 En Kjeenijch dee de Schwacke Jerejcht jeft woat seene daut sien Troon fa emma woat bestädijcht senne.

15 Dee Stang un Dodel jäwe Weisheit, oba en Sän däm rut jeschekjt woat bringt Schaund to siene Mutta.

16 Wan dee Gottloose femeare, femeat Onnjerajchtijchkjeit, oba dee Jerajchte woare äa Faule seene.

17 Doo dien Sän ennleare, un hee woat die Ru bringe; jo, hee woat Fejneaje jäwe to diene Seel.

18 Wan doa kjeen Wuat es fonn Gott, dan woat daut Folkj loos jelote; oba oh! waut fonne Freid fa däm dee daut Jesats helt!

19 En Deena woat nich trajcht jeholpe derch Wead; wan hee daut uk festeit, doch woat hee nich auntwuate.

20 Sitst du en Maun dee haustijch es met Wead? Doa es meeha Hopninj fa en Noa aus fa soonem.

21 Wäa sien Deena goot behaundle deit fonn Junk aun woat aum Enj sien Oaw senne.

22 En oajalijcha Maun deit Striet opp reare; un wäa eegol bossijch es deit fäl äweträde.

23 En Maun siene Stolltheit bringt am dol; oba wäa emm Jeist Deemietijch es woat je-eat woare.

24 Wäa met en Deef eenijch es hausst siene Seel; hee heat en Eit oba deit daut nijch fetale.

25 Wäa sikj fa aundre ferjchte deit, bringt ne Schlenj; oba wäa sikj enn däm Herr Gott fetruehe deit woat huach je-acht woare.

26 Fäl seakje Ea fonn en Harscha; oba jieda Maun sien Jerejcht es fonn däm Herr Gott.

27 En onnopprejchtja Maun es en Äkjel to dee Jerajchte; un dee Opprajchte emm Wajch sent en Äkjel to dee Gottloose.