22 Daut es bäta en gooda Nome to wale aus grootet Rikjdom; Gonnst es leewe to habe aus Selwa oda Golt.

Dee Rikje un dee Oame kome toop; dee Herr Gott deit dän aula erschaufe.

En jwitsta sit daut Beeset en festakjt sikj; oba dee Eefeltje gone delengd en woare jestroft.

Daut Loon fonn Deemoot es däm Herr Gott siene Forjcht, Rikjdom, un Ea, un Läwe.

Dorne un Schlenj sent en dee fedreide äa Wajch; wäa siene Seel bewoat, woat wiet auf fonn dee senne.

Doo en Kjint enn dän rajchte Wajch ennleare; un wan hee oolt es, woat hee doabie bliewe.

Dee Rikje harsche äwe dee Oame; un wäa borje deit, es en Deena to däm dee utliehe deit.

Wäa Onnjerajchtichkjeit seihe deit woat Beeset arnte; un dee Stang fonn sien Oaja woat fäle.

Wäa en goodet Uag haft, däm woat jesäajent, dan hee jeft sien Broot to dee Oame.

10 Schmiet däm Spetta rut un Striet woat rut gone; jo, Tsanke un Schaund woat oppheare.

11 Jnod es opp däm sien Hoat dee en reinet Hoat leef haft; dee Kjeenijch woat sien Frint senne.

12 Däm Herr Gott siene uage hoole Wissenschoft; un Hee deit dee Onntruehe äare Wead äweschmiete.

13 Dee Fula sajcht: "Doa es en Leiw bute! Ekj woa enn dee Gauss Doot jemoakt woare!

14 Dee framde Fru äa Mul es ne deepe Kul; Soone dän dee Herr Gott feachte doone woare doa enenn faule.

15 Dommheit es enn en Kjint sien Hoat febunje; dee Stang fonn Trajcht halpe woat daut wiet fonn am wajch driewe.

16 Eena deit dee Oame bedrekje soo daut hee fa sikj selfst femeare kaun, en aundre jeft to dee Rikje oba kjemt blooss to Oamoot.

17 Rakj dien Ua ut un horjch no dee Weise äare Wead; un doo dien Hoat aunwende to Miene Wissenschoft;

18 Dan dee sent scheen wan du dee enn die helst; dee sele bestädijcht senne opp diene Leppe;

19 Soo daut dien Fetruehe mucht enn däm Herr Gott senne, Ekj ha die daut jejäft Fonndoag to weete, soogoa die.

20 Ha Ekj nijch dartijch mol to die jeschräwe met Rot un Wissenschoft;

21 soo daut du dee Bestendijchkjeit weete kaunst fonn dee Woarheit Wead; dee Woarheit Wead trigj to jäwe to dän dee die schekje?

22 Doo dee Oame nich beroowe wiels hee Oam es; un doo dee Betriebte nich bedrekje enn dee Puat.

23 Dan dee Herr Gott woat äare Sach oppnäme, un woat dän äare Seel plindre dee aundre plindre.

24 Ha nich waut to doone met däm dee Oaja besette deit, un go nich met en Mensch met dee foll Wutt es;

25 sest woascht fonn siene Wäaj leare un ne Schlenj laje fa diene Seel.

26 Sie nich fonn soone dee birje deit fa en aundrem; soone dee Sejchaheit sent fa jeliedet Jelt.

27 Wan du nuscht hast tom trigj tole, wuaromm sull hee dien Bad fonn unja die wajch name?

28 Doo dee oole Jrense nich endre dee dien Foda jestalt haft.

29 Sitst du en Maun dee pinkjtlijch es enn sien haundle? Dee woat fer Kjeenijchs stone; hee woat nich fer jerinje Mensche stone.