21 Däm Kjeenijch sien Hoat es enn däm Herr Gott siene Haunt; Hee dreit daut han wuaemma Hee wel.

Jieda plon dee en Mensch moakt fa sien Wajch es Opprajcht enn siene eajne Uage, oba dee Herr Gott deit daut Hoat mäte.

Jerajchtijchkjeit un Jerejcht to doone es leewa to wäle fa däm Herr Gott aus Opfa.

Stollte Uage un en stolltet Hoat, un dee Gottloose äa Laump es Sind.

Dee Flietje äare Jedanke brinje Äwafluss; oba Aufbrutsche brinjt blooss Oamoot.

Rikjdom kjriehe derch ne leajende Tung es soo aus Daump daut jedräwe woat derch dän dee dän Doot seakje.

Dee Beese äa Jewault es ne Schlenj to an, wiels see nich Jerejcht seakje.

En Mensch sien Wajch es fedreit un hasslijch, oba fa soone dee Acht es, sien Woakj es rajcht.

Daut es bäta opp ne Akj fonn en Husdack to wone aus met ne Fru to wone dee eegol zenkisch es.

10 Dee Gottloose äare Seel jankat Beeset; sien Noba finjt kjeen Gonnst enn siene Uage.

11 Dee eefeltje woat Weis jemoakt wan däm Spetta jestroft woat, un wan däm Weise jeleat woat kjrijcht hee Wissenschoft.

12 Dee Jerajchta bedenkjt dee Beese äa Hus; Hee deit dee Gottloose enne Grunt brinje fa sien Beeset.

13 Wäa siene Uare toostoppt jäajen dee Oame äa schriehe, woat selfst roope, un am woat nich jeauntwuat woare.

14 Ne jeheeme Gow deit Oaja bandje; jo, Schmäajelt emm Bossem deit groote Wutt stelle.

15 Daut es dee Opprajchte ne Freid Jerejcht to eewe; oba dee Beese woare Schrakj erfoare.

16 Dee Maun dee ut dän oppsejchtje Wajch waundat woat enn dee doodes Fesaumlunk ruehe.

17 En Maun dee Fejneaje jleijcht woat Oam senne; wäa Wien un Eelj leef haft woat nijch rikj senne.

18 Dee Gottloose woare Loosjelt senne fa dee Opprajchte; un dee Jefäarlijche ennestäd dee Opprajchte.

19 Daut es bäta enn en Wiltnes Launt to wone, aus met ne tsenkjische Fru un Fedruss.

20 En scheenet Schats un Eelj sent enn dee Weise äare Woning; oba en noarischa Maun schluckt daut opp.

21 Wäa Jerajchtichkjeit un Erboarme seakjt finjt Läwe, Jerajchtichkjeit un Ea.

22 En weisa Maun woat äwe dee Majchtje äare Waunt klautre, un dee Fastinj enn woont hee fetrut, dol riete.

23 Wäaemma sien Mul un siene Tunj enn Toom helt, helt siene Seel fonn Noot.

24 Stollt, Huachmoot un Spetta es sien Nome – dee enn stollte Wutt haundelt.

25 Dee fula Maun sien Janka brinjt am omm, dan siene Henj welle nich oabeide.

26 Hee es de Dachäwa foll Janka; oba dee Jerajchta jeft un helt nich trigj.

27 Dee Beese äa Opfa es foll Hauss; woo fäl meeha wan hee daut met beeset Fäanäme deit.

28 En faulscha zeij woat ommkome; oba dee opprajchta woat emma räde.

29 En Gottloosa Maun moakt sien Jesecht hoat; oba dee Oprajchta moakt sien Wajch trajcht.

30 Doa es kjeene Weisheit oda Festentnis oda Rot fer däm Herr Gott.

31 Daut Peat woat reed jemoakt fa dän Kjrijchs Dach; oba Radunk jeheat däm Herr Gott.