15 Ne saunfte Auntwuat deit Oaja wajch driewe; oba en Wuat daut Weedoag brinjt, deit ennoajre.

Dee Weise äare Tung bruckt Wissenschoft rajcht; oba dee Noare poasche Noarheit ut äa Mul.

Däm Herr Gott siene Uage sent aulewäaje, un seene daut Beeset un daut Goodet.

Ne follkomne Tung es en Läwesboom; oba fekjeadet doarenn es en febroakna Jeist.

En Noa deit sien Foda sien ennleare feachte; oba wäa Ennleare aun nemt es feninftijch.

Doa es fäl Rikjdom enn dee Jerajchte äa Hus; oba dee Beese äa Toonäme es Trubbel.

Dee Jerajchte äare Leppe jäwe Wissenschoft; oba dee Noare äa Hoat es nijch Staunthauft.

Dee Herr Gott hausst dee Gottloose äa Opfa; oba dee Opprajchte äa Jebäd es sien Fejneaje.

Dee Herr Gott hausst dee Gottloose äa Wajch; oba Hee haft däm Leef dee Jerajchtijchkjeit eeft.

10 Trajcht halpe jeit schlajcht fa däm dee utem Wajch es; wäa Dodle hausst saul stoawe.

11 Dee Hal un Fenijchte sent fer däm Herr Gott; woo fäl meeha dee Mensche Säns äare Hoate.

12 En Spetta haft däm nijch leef dee am trajcht halpt; un hee woat uk nijch no dee Weise gone.

13 En froohet Hoat moakt fa en scheenet Jesejcht; oba derjch Hoat Trua es dee Jeist jeschloage.

14 Däm sien Hoat dee festone deit seakjt Wissenschoft; oba dee Noare äa Mul kjrijcht Noarinj derjch Dommheit.

15 Aul dän äare Doag dee Weedoag liede sent Bees; oba en Froohet Hoat haft en eegoljet Fast.

16 Daut es bäte weinijch to habe met däm Herr Gott siene Forjcht aus grootet Rikjdom un Opprua doamet.

17 Bäta es ne Moltiet fonn Jemies wua doa Leew es, aus en ne Staul foll Osse un Haus doamet.

18 En dolla Maun brinjt Tsanke fäa; oba wäa langsom es oajalijch to senne deit jachta stelle.

19 Däm Fula sien Wajch es soo aus ne Dorne Hakj; oba dee Jerajchte äa Stijch es jlei jemoakt.

20 En weisa Sän moakt sien Foda froo; oba en noarischa Maun deit siene Mutta feachte.

21 Noarheit es ne Freid to däm dee nijch Festentnis haft; oba en Maun met Festentnis wankt jlikj.

22 Oone Rot sent Tswakje jebroake; oba derjch gooda Rot woare dee fäa kome.

23 En Maun haft Freid derjch dee Auntwuat fonn sien Mul; un woo goot es en rajchtet Wuat to rajchte Tiet.

24 Dee läwes Wajch jeit nehejcht no dee Fäasejchtje, daut hee wajch dreihe kaun fonn rauf no dee Hal.

25 Dee Herr Gott woat däm Stolte sien Hus fenijchte; oba Hee woat dee Wätfru äare Jrens oppstale.

26 Gott hausst dee Gottloose äare Jedanke seeha; oba aunjenäme Jedanke sent rein.

27 Wäa jietsijch es fa meeha moakt Trubbel fa sien eajnet Hus; oba wäa Schmäajelt hausst saul läwe.

28 Dee Jerjachte aä Hoat bedenkjt sikj woo to auntwuate; oba dee Beese äa Mul deit Beeset ut poasche.

29 Dee Herr Gott es wiet auf fonn dee Gottloose; oba Hee heat dee Jerajchte äa Jebäd.

30 Daut Uage Lijcht moakt daut Hoat froo; en gooda berejcht moakt dee Knoakes fat.

31 Daut Ua daut Läwes Dodle heat saul mank dee Weise bliewe.

32 Wäa Unjarejchte aufsajcht deit siene eajne Seel feachte; oba wäa Dodle heat kjrijcht Festentnis.

33 Däm Herr Gott siene Forjcht es Unjarejchte enn Weisheit; un fer Ea kjemt Deemoot.