11 Dee Herr Gott hausst faulschet Jewicht; oba en rajchtet Jewicht es fa Am ne Freid.

Stolltheit kjemt – dan kjemt Schaund; oba met dee deemootje es Weisheit.

Dee Opprajchte äare Trueheit deit an leide; oba dee Ferode äa Fedreidet deit an fenijchte.

Rikjdomdeit nijch halpe enn dän Dach fonn Oaja; oba Jerajchtijchkjeit deit fomm Doot rade.

Däm Follkomne siene Jerajchijchkjeit moakt sien Wajch rajcht; oba dee Beese faule derjch äa eajnet Beeset.

Dee Opprajchte äare Jerajchtijchkjeit saul an rade; oba Feroda sele enn äare Losst faust jenome woare.

Wan en beesa Maun stoaft, dan woat siene Hopninj fenijcht woare un dee onnjerajchte äa Erwoarte saul feloare senne.

Dee jerajchte sent jerat fonn Älend, un dee Beesa kjemt enn siene Städ.

Dee Gottloosa deit sien Noba feädle met sien Mul; oba dee Jerajchte woat jerat derjch siene Wissenschoft.

10 Wan däm Jerajchta daut jelinjt, dan freit dee Staut sikj; un dee Gottloose äa feschwinje es sinje.

11 Ne Staut es nehejcht jehowe derjch dee Opprajchte äa Säjen; oba derjch dee beese äa Mul woat dee äweschmäte.

12 En Mensch dee sien Frint feacht es oone Hoat; oba en festendja Mensch blift stel.

13 Wäa aundre schlajchtet noräde deit, brinjt jeheemet fäa; oba en Trua Jeist helt ne Sach jeheem.

14 Oone Rejchtunj erre dee Mensche; oba Sejchaheit es enn en gooda Rotjäwa.

15 Wäa Sejchaheit aun nemt fa Framde, woat Beeset erfoare; oba wäa soont hausst es sejcha.

16 Ne jnädje Fru helt Ea; un enjstje Mane hoole faust aun Rikjdom.

17 En erboarmende Maun deit siene eajne Seel Goots aun; oba dee ommenschljcha trubbelt sien eajnet Fleesch.

18 Dee Gottloosa moakt en lestja Loon; oba wäa Jerajchtijchkjeit seit haft ne Woarheits Loon.

19 Soo deit Jerajchtijchkjeit to Läwe leide; oba wäa Beeset nojacht, deit daut to sien Doot.

20 Dee Herr Gott hausst soone dee enn Hoat fekjeat sent; oba sien Fejneaje es enn soone dee Opprajcht sent enn äare Wäaj.

21 Wan Henj uk toop fote, woat daut Beest doch nijch fejäft; oba dee Jerajchte äa Sot jlept rut.

22 Soo aus en goldna Rink es enn en Schwien siene Näs, soo es ne straume Fru dee wajch dreit fonn Fäasejcht.

23 Dee Jerajchte äa Janka es blooss Goots; dee Gottloose äare Hopninj es Oaja.

24 Doa es soone dee festreit un doch toonemt; oba wäa daut trigj helt waut hee jäwe sull, kjemt bloos to Oamoot.

25 Dee jesäajende Seel woat fat jemoakt woare; un wäa Wota jeft, woat jenuach to drinkje habe.

26 Wäa Jeträajd trigj helt, woat fonn Mensche feflucht woare; oba doa woat en Säajen senne to däm dee daut fekjaft.

27 Wäa tiedijch Goots seakjt, seakjt Gonnst; oba wäa Beeset hinjaraun jacht,woat Beeset erfoare.

28 Wäa enn sien Rikjdom fetrut, woat faule; oba dee Jerajchte woare kjiene soo aus en jreenet Blaut.

29 Wäa sien eajnet Hus trubbelt, woat dän Wint oawe, un dee Noa es Deena to dee Weise enn Hoat.

30 Dee Jerajchte äa Frucht es en Läwes Boom; un wäa Seele nemt es Weis,

31 See, dee Jerajchte woare beloont enn dise Ead; woo fäl meeha dee Beesa un Sinda.