Dee Sprejchwead fonn Salamo, Doft sien Sän, Kjeenijch enn Iesrael.

Weisheit un Unjarejchte to kjane; dee Wead fonn Festentnis to festone;

Unjarejchte to kjriehe enn Fäabedocht, Jerajcht, Jerejcht un Opprajchtijchkjeit;

En Senn to jäwe to dee Jugent, Wissenschoft un Fäasejcht to däm junja Maun.

– dee Weisa heat un nemt too enn Leare; un soone dee festone woare aunjeseene aus Weis –

En Sprejchwuat to festone un en onkloaret Weadabilt; dee Weise äare Wead, un dän äa Rotsel.

Däm Herr to ferjchte es dee Aunfank fonn Weisheit; Noare feachte Weisheit un Unjarejchte.

Mien Sän, horjch no dien Foda sien Unjarejchte; un doo nijch diene Mutta äa Ennleare felote;

dan dee woare en Utputsdinkj fonn Jnod senne romm dien Kopp, un Kjäde romm dien Jnekj.

10 Mien Sän, wan Sinda die locke, sie nijch wellijch.

11 Wan dee saje: "Komm met onns met, well wie heemlijch luare no Bloot; well wie heemlijch luare dee Onschuldje to jriepe oone Uasoak;

12 Well wie dän läwendijch oppschlucke soo aus daut Grauf, un dän dee rauf gone enne Kul,

13 Wie woare aulahaunt fa weatfolle Sache finje; wie woare onnse Hiesa felle met Raup;

14 Komm met onns met; wie woare aula toop eene Jeltausch ha."

15 Mien Sän, go nijch met an met enn äa Wajch! Hool dien Foot wajch fonn äa Stijch;

16 dan äare Feet ranne Beeset hinjaraun, un dee spoode sikj Bloot to fejeete.

17 Dan daut Nat woat emm sonnst utjespreet wan jieda Foagel daut seene kaun.

18 Un dee luare emm Jeheeme fa äa eajnet Bloot; dee schlikje sikj romm jeheemlijch fa äare eajne Seele.

19 Soo sent aul dän äare Wäaj dee beeset Loon kjriehe; daut nemt däm Eajendeema siene Seel wajch.

20 Weisheit schrijcht lud enn dee Staut Wäaj; see es to heare enn dee Staut Gausse;

21 see roopt bie dee Städ wua dee Mensche sikj fesaumle, wua dee Puate opjemoakt woare; enn dee Grootstaut sent äare Wead to heare:

22 Woo lang woa jie daut leef ha eefeltijch to senne, jie Eefeltje? Un woo lang woare Spatte spotte, un Noare Wissenschoft hausse?

23 Drei trigj un nemm miene Woarninj aun; see, ekj woa mien Jeist opp die utjeete; ekj woa miene Wead bekaunt moake to die.

24 Wiels ekj jeroopt ha, un du daut aufjesajcht hast; ha ekj miene Haunt utjestrakjt, un kjeena haft daut aunjenome;

25 oba du hast mien Rot nijch acht jejäft; du wust miene Woarninj nijch;

26 Woa ekj uk lache wan dien Onjlekj kjemt, ekj woa spotte wan dien Angst kjemt;

27 wan dien Schrakj kjemt soo aus en Storm; un dien Onjlekj kjemt soo aus en willa Storm wan Älend un dien Trigjhoole opp die kjemt.

28 Dan woare see mie aunroope, un ekj woa nijch auntwuate; dee woare mie Tiedijch seakje, oba woare mie nijch finje.

29 Daut see Wissenschoft hausste, un wälde nijch däm Herr Gott siene Forjcht.

30 Dee wulle mien Rot nijch, dee deede mien dodle feachte;

31 un dee woare daut Frucht fonn äa eajna Wajch äte, un jefelt senne met äare eajne Losst.

32 Daut auntsied gone fonn dee Eefeltje woat am ommbrinje, un dee Noare äare Leijchtheit woat an fenijchte.

33 Oba wäa no Mie horjcht saul sejcha läwe; un woat enn Ru senne fonn daut Schrakj fonn Beeset.