A A A A A
Bible Book List

Skutky apoštolské 15Slovo na cestu (SNC)

15 V Antiochii se objevili někteří křesťané z Judeje a přesvědčovali bývalé pohany, že nestačí jen uvěňt v Knsta, ale že ke spáse je nutné přijmout židovské tradice, jak je předepisuje Mojžíšův Zákon, a to především obřízku.

Pavel a Barnabáš s nimi naprosto nesouhlasili a vznikl z toho vážný spor. Nakonec se rozhodli předložit spornou otázku apoštolům a vedení církve v Jeruzalémě. Vyslali tam skupinu pod vedením Pavla Barnabáše.

Ti, když cestovali Fénicií a Samařskem, vyprávěli křesťanům, jak pohané přijímají víru v Pána Ježíše a bratři z toho měli všude velkou radost.

V Jeruzalémě je přijali starší sboru a apoštolové. I těm vyprávěli, jak se Bůh přiznává k jejich práci mezi pohany.

Hned se však ozvali někteří křesťané - příslušníci židovské sekty farizejů: "Pohané, kteří uvěřili v Krista, musejí přijmout obřízku a dodržovat Mojžíšův Zákon."

Apoštolové a starší svolali poradu o této těžké otázce.

Když po dlouhém rozhovoru stále nemohli dojít k žádnému rozhodnutí, vzal si slovo Petr a řekl: "Bratří, víte, že mne si Bůh vybral, abych jako první zvěstoval evangelium pohanům, a oni uvěřili.

Bůh, který vidí do srdce člověka, se k nim přiznal a dal jim stejného Ducha jako nám.

Nedělal v tom žádný rozdíl mezi rozeným židem a pohanem - očistil i jejich srdce vírou.

10 Proč chcete být moudřejší než sám Bůh a předělávat je na židy? Vždyť je to zbytečné břemeno, které jsme my, ani naši předkové nemohli unést.

11 I my jsme uvěřili, že nebudeme zachráněni pro svoje židovství, ale pro lásku Pána Ježíše Krista. A v tom jsou nám plně rovni."

12 Po tomto projevu celé shromáždění ztichlo a vyslechlo zprávu Barnabáše a Pavla o tom, jaké divy a nadpřirozené věci konal Bůh jejich prostřednictvím mezi pohany.

13 Když skončili, ujal se slova Jakub: "Bratři, chtěl bych něco říci.

14 Slyšeli jsme Šimonovu zkušenost: sám Bůh to byl, kdo poprvé promluvil k pohanům a přijal je mezi svůj lid.

15 To plně souhlasí se slovy proroka:

16 'Vrátím se a obnovím svůj příbytek, který je v rozvalinách, znovu budu bydlet s vámi.

17 Potom mne naleznou i pohané, kterým budete hlásat moje jméno.'" To říká Bůh,

18 který nyní koná, co slíbil už před věky.

19 Nenakládejte tedy na pohany, kteří uvěřili v Boha, zbytečná břemena.

20 Napišme jim, aby zachovávali jen základní pravidla: ať se vyhýbají všemu, co souvisí s modloslužbou, mravní nezřízeností, a ať nejedí maso s krví ani samotnou krev.

21 Vždyť Mojžíšův Zákon se už odedávna vyučuje každou sobotu v synagógách a má dost horlivých zastánců."

22 S tím celé shromáždění souhlasilo. Vybrali z vedoucích bratří dva muže. Ti měli v Antiochü vyřídit, co bylo v Jeruzalémě usneseno. Byli to Juda zvaný Barsabáš a Silas.

23 Po nich poslali tento dopis: "Apoštolové a starší jeruzalémského sboru vzkazují bratrský pozdrav bratřím v Antiochii, Sýrii a Kylikii, bývalým pohanům.

24 Slyšeli jsme, že k vám přišli od nás lidé, kteří vás znepokojovali a mátli svými názory. My jsme je ničím nepověřili.

25-27 Teď jsme se jednomyslně rozhodli poslat k vám Judu a Silase společně s Barnabášem a Pavlem, o nichž víme, že ve službě Kristovu evangeliu nasazují život. Ti vám ještě blíže vysvětlí naše písemné usnesení.

28 Podle rozhodnutí Ducha svatého i podle našeho názoru není nutno vám ukládat jakákoli břemena kromě těchto nejzákladnějších požadavků:

29 Varujte se toho, co bylo obětováno modlám, nejezte krev ani maso s krví a zachovávejte mravní čistotu. Budete jednat správně, když se přidržíte těchto pokynů. Mějte se dobře!"

30 Pověření bratři se tedy odebrali do Antiochie, odevzdali dopis

31 a ten byl přečten celému shromáždění. Přinesl všem velikou úlevu a radost.

32 Juda a Silas, kterým Duch svatý ukazoval, co mají mluvit, posilovali a povzbuzovali celý sbor.

33-35 Po nějaké době se měli zase vrátit do Jeruzaléma, ale Silas raději zůstal v Antiochii. Také Pavel a Barnabáš tam zůstali a spolu s mnoha dalšími vyučovali a hlásali Kristovo učení.

36 Po čase navrhl Pavel Barnabášovi : "Měli bychom se vypravit a navštívit sbory a bratry ve všech těch městech, kde jsme kázali o Pánu Ježíši. Rád bych věděl, jak si počínají."

37 Barnabáš souhlasil a radil, aby s sebou vzali zase Jana Marka.

38 To se Pavlovi nezdálo, protože je Marek opusal už v Pamfylii a do hlavní práce s nimi nešel.

39 Nemohli se dohodnout, a tak se raději rozdělili. Barnabáš vzal s sebou Marka a vypluli na Kypr.

40 Pavel si vybral Silase, vyžádali si požehnání od bratří a vydali se na cestu po pevnině.

41 Prošli Sýrií a Kilikií a povzbuzovali křesťany v tamních sborech.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes