Add parallel Print Page Options

Peter obhajuje prijatie pohanov do cirkvi

11  Apoštoli i bratia v Judsku sa čoskoro dozvedeli, že aj pohania uverili Božej zvesti.

Ale keď sa Peter vrátil do Jeruzalema, niektorí kresťania židovského pôvodu

mu vyčítali: Ty si navštevoval pohanov, ba ešte si aj s nimi jedával!"

A tak Peter vyrozprával, ako sa to stalo:

Jedného dňa v Joppe, práve keď som sa modlil, mal som videnie: akoby sa obrovský obrus uviazaný za štyri rohy spúšťal z neba. Zastal práve pri mne.

Keď som sa doň pozorne zahľadel, uvidel som v ňom najrozmanitejšie zvieratá i divú zver, plazy i vtáky, ktoré máme zakázané jesť.

A počul som hlas:Vstaň, Peter, zabíjaj a jedz!

Odpovedal som: Za nič na svete, Pane! Jakživ som nevzal do úst nič, čo zakazujú židovské zákony!

Ale znova zaznel hlas z neba:To, čo Boh očistil, nepokladaj za nečisté!

10 To sa zopakovalo tri razy a potom sa všetko vrátilo do neba.

11 A práve v tej chvíli pred domom, kde som býval, zastali traja muži, čo prišli po mňa z Cézarey.

12 Duch mi vnukol, aby som bez váhania šiel s nimi a netrápil sa, že sú to pohania. So mnou sa vydali na cestu aj títo šiesti bratia a spolu sme vošli do domu muža, ktorý po nás poslal.

13 Porozprával nám, ako sa mu zjavil anjel a povedal mu: Pošli niekoho do Joppy a pozvi k sebe Šimona, ktorého prezývajú Peter.

14 On ti povie, ako môžeš byť spasený ty aj všetci v tvojom dome.

15 A tak som im hovoril o Kristu, no sotva som začal hovoriť, zostúpil na nich Svätý Duch ako vtedy na nás.

16 Vtedy som si spomenul na slová Pána Ježiša:Ján vás krstil na znamenie pokánia vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom.

17 Ak teda Boh dal pohanom rovnaký dar ako nám, keď uverili v Pána Ježiša Krista, kto som ja, aby som sa staval proti Bohu?"

18 Po týchto slovách už bratia nenamietali, upokojili sa a oslavovali Boha: Teda aj pohanov prebúdza Boh k pokániu, aby sa obrátili k nemu a získali večný život!"

Založenie zboru v Antiochii

19 Veriaci, ktorí sa po Štefanovej smrti pri prenasledovaní rozpŕchli z Jeruzalema, dostali sa až do Fenície, na Cyprus a do mesta Antiochie v Sýrii. Radostné zvesti o spáse hlásali iba Židom.

20 Ale niektorí z nich, rodáci z Cypru a Cyrény, začali po svojom príchode do Antiochie zvestovať Krista aj pohanom.

21 Moc Božia bola s nimi a veľké množstvo ľudí uverilo a obrátilo sa ku Kristovi.

22 Len čo sa o tom dopočuli v jeruzalemskom zbore, vyslali do Antiochie na pomoc Barnabáša.

23 Keď ta prišiel a videl, ako Božia milosť pôsobí, veľmi sa z toho tešil a povzbudzoval všetkých, aby vo svojom rozhodnutí vytrvali a zostali Pánovi verní.

24 Barnabáš bol vzácny muž, plný Ducha Svätého a viery. Tak bol v Antiochii získaný veľký počet ľudí pre Ježiša.

25 Barnabáš sa odtiaľ pobral do Tarzu, vyhľadal Saula a priviedol ho so sebou do Antiochie.

26 Zostali tam celý rok a vyučovali veľké množstvo veriacich. Práve v Antiochii sa začalo Kristovým nasledovníkom prvý raz hovoriť kristovci -- kresťania.

27 Do antiochijského zboru prišli z Jeruzalema niektorí kresťania, ktorí mali dar prorockého videnia.

28 Jednému z nich, Agabovi, ukázal Boh, že v celej ríši vypukne hlad. To sa aj splnilo za vlády cisára Klaudia.

29 Kresťania v Antiochii sa preto rozhodli, že každý podľa svojich možností pomôže bratom v Judsku.

30 Tak aj urobili a zbierku poslali po Barnabášovi a Saulovi predstaveným zboru v Jeruzaleme.