Add parallel Print Page Options

Anjel sa zjaví Kornéliovi

10  V Cézarey žil rímsky stotník Kornélius, ktorý slúžil v takzvanom Italskom pluku.

Tento dôstojník uveril s celou svojou rodinou v jediného Boha. Štedro podporoval chudobných

a pravidelne sa modlieval. Raz popoludní okolo tretej, keď sa modlil, zjavil sa mu Boží posol a oslovil ho: Kornélius!"

Vystrašene sa naň pozrel a spýtal sa: Čo si želáš, Pane?" Anjel mu odpovedal: Boh vypočul tvoje modlitby a vie o tvojej dobročinnosti.

Pošli teraz do Joppy svojich sluhov a pozvi k sebe Šimona zvaného Peter.

Býva v dome garbiara Šimona pri mori. Peter ti povie, čo máš robiť."

Potom anjel odišiel. Kornélius si hneď zavolal dvoch sluhov a zbožného vojaka zo svojej osobnej stráže.

Vyrozprával im, čo sa mu prihodilo, a poslal ich do Joppy.

Na druhý deň okolo poludnia, keď sa Kornéliovi poslovia približovali k mestu, vyšiel Peter na plochú strechu domu a modlil sa tam.

10 Bolo práve poludnie a cítil, že je veľmi hladný. Kým mu pripravovali jedlo, upadol do vytrženia.

11 Videl otvorené nebo a z neho akoby niekto spúšťal plachtu uviazanú za štyri rohy.

12 V tej plachte boli všelijaké zvieratá, štvornohé, plazy i vtáci.

13 Vtom začul hlas: Vstaň, Peter, zabíjaj a jedz!" --

14 Za nič na svete, Pane, jakživ som nevzal do úst nič, čo poškvrňuje a znečisťuje."

15 Ale hlas sa ozval znovu: Nepohŕdaj tým, čo Boh pokladá za čisté!"

16 To sa opakovalo tri razy a napokon to všetko bolo znova vynesené hore do neba.

17 Peter bol zarazený, a kým rozmýšľal, čo má to videnie znamenať, Kornéliovi poslovia našli dom garbiara Šimona a práve stáli pred bránou.

18 Spytovali sa, či tu býva Šimon, ktorého inak volajú Peter.

19 Peter si ešte vždy lámal hlavu, čo asi znamená to videnie. Tu mu vnukol Svätý Duch: Tí muži, čo ťa hľadajú, sú síce pohania,

20 ale zíď dolu a bez váhania sa pober s nimi. Ja som ich k tebe poslal."

21 A tak Peter zišiel dolu a povedal im: Ja som ten, koho hľadáte. Prečo ste za mnou prišli?"

22 Odpovedali: Posiela nás rímsky stotník Kornélius, spravodlivý človek, ktorý verí v jediného Boha a má dobrú povesť medzi všetkými Izraelitmi. Zjavil sa mu totiž anjel a dal mu pokyn, aby ťa pozval do svojho domu a vypočul, čo mu máš povedať.

23 Peter pozval hostí dnu a ponúkol im, aby prenocovali uňho.

24 Na druhý deň sa Peter aj s niekoľkými veriacimi z Joppy pobral s nimi. Ďalší deň došli do Cézarey, kde ich už Kornélius čakal. Na stretnutie s Petrom pozval svojich príbuzných a dobrých priateľov.

25 Keď Peter vchádzal do jeho domu, kľakol si pred ním a hlboko sa mu poklonil.

26 Ale Peter mu kázal vstať a povedal: Vstaň, veď i ja som iba človek."

27 V družnom rozhovore vošli do domu, kde na Petra už čakalo veľa ľudí.

28 Peter ich oslovil: Vy iste viete, že ako Žid by som sem nemal chodiť a že máme zakázané priateliť sa s ľuďmi iného pôvodu. Ale Boh mi ukázal, že nemám nijakého človeka pokladať za menejcenného.

29 Preto som bez váhania prijal vaše pozvanie, a tak som tu. Ale rád by som vedel, prečo ste ma vlastne zavolali."

30 Kornélius mu vysvetlil: Pred štyrmi dňami som sa postil a modlil vo svojom dome. Boli asi tri hodiny popoludní tak ako teraz. A tu sa zrazu zjavil predo mnou muž v bieloskvúcom rúchu

31 a oslovil ma:Kornélius, Boh počuje tvoje modlitby a vie o tvojej dobročinnosti.

32 Pošli poslov do Joppy a pozvi k sebe Šimona prezývaného Peter. Býva pri mori v dome garbiara Šimona. Vypočuj ho, čo ti oznámi.

33 Nuž som hneď po teba poslal a som rád, že si ochotne prišiel. A tak sme sa všetci tu zišli a stojíme pred Bohom a tvoje slová prijmeme ako jeho odkaz."

Boh miluje každého človeka

34 Tu sa Peter ujal slova: Až teraz som správne pochopil, že Boh nerobí rozdiel medzi ľuďmi,

35 ale že mu je milý každý človek z ktoréhokoľvek národa, ak v neho verí a žije podľa jeho prikázaní.

36 Izraelitom zveril svoje posolstvo, radostnú správu, že nastáva obdobie zmierenia v mene Ježiša Krista, ktorý je Pánom všetkých.

37 Azda už viete, aké udalosti sa stali v Galilei a potom sa rozšírili aj do Judska. Najprv Ján hlásal pokánie a krstil.

38 Potom Boh obdaril Ježiša z Nazareta zvláštnou mocou a Svätým Duchom. Všade, kam len prišiel, pomáhal ľuďom a uzdravoval všetkých, ktorí boli ovládaní diablom, lebo Boh bol s ním.

39 A my sme očitými svedkami všetkého, čo robil v Judskej krajine i v Jeruzaleme. Napriek tomu ho tam popravili na kríži.

40 Ale Boh ho na tretí deň vzkriesil a my sme sa s ním opäť stretli.

41 Neukázal sa všetkým, len svojim vyvoleným učeníkom. A my sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní dokonca jedli a pili.

42 Nás poveril, aby sme hlásali a svedčili, že je to on, ktorého Boh ustanovil za sudcu živých aj mŕtvych.

43 Už proroci predpovedali o ňom, že každému, kto uverí v neho, Boh odpustí hriechy."

Svätý Duch prvý raz zostúpi na veriacich spomedzi pohanov

44 Peter ešte ani nedohovoril a Duch Svätý už zostúpil na všetkých poslucháčov.

45 Obrátení Židia zo zboru v Joppe žasli, že dar Svätého Ducha dostávajú aj ľudia pohanského pôvodu. Ale nepochybovali o tom,

46 lebo počuli, ako hovoria inými jazykmi a chvália Boha. Peter im povedal:

47 Môžeme azda zabrániť, aby boli pokrstení vodou tí, ktorým Boh dal Svätého Ducha tak ako aj nám?"

48 A dal pokyn, aby všetci noví veriaci boli pokrstení v mene Ježiša Krista. Na ich prosbu zostal u nich ešte niekoľko dní.