A A A A A
Bible Book List

Santiago 5 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Júuˆ ɨ́ɨˋ ˈgooˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ seaˋ cuuˉ

Jo̱guɨ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ i̱ seaˋ cuuˉ, nʉ́ʉˆnaˈ jaléˈˋ e júuˆ e nifɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ la: Quíiˈ˜naˈ jo̱guɨ ooˉnaˈ quiáˈˉ e fɨˈíˆ e nilíingˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e nabɨ nidsingɨ́ɨngˉnaˈ mɨ˜ niquidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ quiáˈˉ dseeˉ quíiˉnaˈ. Co̱ˈ niˈíimˉ lajaléˈˋ e ˈmoˈˆ e nɨsɨˈmóˈˋnaˈ, jo̱ joˋ e ta˜ nilɨˈíingˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quíiˆnaˈ; jo̱guɨ jaléˈˋ sɨ̱́ɨ̱ˈ˜ quíiˉnaˈ cajo̱ niˈíimˉ e nidǿˈˉ jaléngˈˋ jóˈˋ fɨ˜. Jo̱guɨ jaléˈˋ cuteeˋ có̱o̱ˈ˜ cunéeˇ e sɨˈmáˈˆnaˈ nisó̱ˈˋ ˈleeˋ, jo̱ joˋ eeˋ ta˜ nilɨˈíingˆguɨ quíiˆnaˈ jóng. Jo̱ e ˈleeˋ e só̱ˈˋ dob nɨcuøˊ li˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e jmooˋnaˈ e cajmɨˈóoˈˇnaˈ yaang˜naˈ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ e jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ nicángˋ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jɨˋ, co̱ˈ eáamˊ nɨcajmɨˈóoˈˇnaˈ jaléˈˋ e jo̱ lajeeˇ lana e nɨjaquiéengˊ e tɨˊ lɨ˜ niˈíingˉ jmɨgüíˋ.

Nʉ́ʉˉnaˈ e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cajméeˋ ta˜ quíiˆnaˈ i̱ jaˋ caquíˆnaˈ e ˈléeiñˈ˜ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, jo̱baˈ lana mɨ́ɨbˈ˜ nitángˈˊ i̱ dseaˋ do ˈnʉ́ˈˋ, dsʉˈ nɨcanúubˉ ˈñiaˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ ˈgøngˈˊ i̱ guiing˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ jaléˈˋ e júuˆ e nɨcaféˈˋ teáˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ. Jo̱guɨ lajeeˇ e taang˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, nɨcalɨséngˋnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ ˈgooˋ eáangˊ e jmooˋnaˈ la tíiˊ e jáˉ óoˊnaˈ, jo̱guɨ e seaˋ jaléˈˋ e iing˜naˈ e laco̱ˈ jmiˈiáangˋ óoˊnaˈ laco̱ˈ jaangˋ jóˈˋ i̱ jmɨˈúngˈˉ dseaˋ quiáˈˉ e nijngáiñˈˉ. ¡Jo̱ dsʉˈ lana nɨcatɨ́ˋ íˈˋ quíiˉnaˈ! Jo̱ ˈnʉ́ˈˋ, eáamˊ nɨcacuǿøˈ˜naˈ dseeˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ dseeˉ røøngˋ cartɨˊ nɨcajngamˈˊbaaˈre, jo̱ jaˋ eeˋ teáˋ caséeˋ i̱ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ.

ˈNéˉ jmóˆooˈ féngˈˊ dsiˋbaaˈ

Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jméeˆnaˈ féngˈˊ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e dsingɨ́ɨngˉnaˈ cartɨˊ mɨ˜ nigüéengˉtu̱ Fíiˋnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱ ˈnéˉ jméeˆnaˈ e jo̱ laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ jenuuˋ e sɨjeemˇbre lají̱i̱ˈ˜ e niróˋ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ quiáˈrˉ carˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ ji̱i̱ˋ jmɨ́ɨˊ, co̱ˈ lajo̱guɨbaˈ e nicuángˋ laco̱ˈ sɨˈíˆ lajaléˈˋ e cajnírˋ do. Jo̱ e laco̱ˈ e féngˈˊ dsíiˊ i̱ dseaˋ íˋ, lajo̱bɨ ˈnéˉ e féngˈˊ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, jo̱guɨ cuǿøˈ˜guɨˈ fɨˊ yaang˜naˈ e teáangˉguɨˈ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ lajeeˇ lajmɨnábˉ nigüéengˉtu̱ Fíiˋnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la caléˈˋ catú̱ˉ.

Jo̱ lajo̱b fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ: Jaˋ jmooˋnaˈ e jmiquíngˈˉ óoˊnaˈ laˈóˈˋ rúngˈˋnaˈ, co̱ˈ lajo̱baˈ jaˋ nicuǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ dseeˉ; co̱ˈ nɨjaquiéemˊ e nigüéengˉtu̱ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ la caléˈˋ catú̱ˉ e niquidsirˊ íˈˋ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ.

10 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jmiguiéngˈˊ óoˊnaˈ jaléˈˋ e cajméeˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ mɨ˜ cangárˉ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ, co̱ˈ cajméebˋ dseaˋ do e féngˈˊ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jo̱. 11 Jo̱ féˈˋnaaˈ e juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cajméeˋ téˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e iihuɨ́ɨˊ e caˈíñˈˋ do. Jo̱ nɨcanʉ́ʉbˉ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ jaléˈˋ júuˆ e caféˈˋ dseaˋ quiáˈˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ calɨsíˋ Job i̱ calɨséngˋ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, co̱ˈ ie˜ jo̱ i̱ dseaˋ íˋ eáamˊ calɨféngˈˊ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e cangárˉ. Jo̱guɨ ñíˆbɨ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ cajo̱ jial cajmɨcó̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ e niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quiáˈrˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ jaléˈˋ e jo̱; co̱ˈ eáamˊ guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ jo̱guɨ eáamˊ fɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ cajo̱. 12 Jo̱ lɨ́ˈˆ lajeeˇ lajaléˈˋ e niingˉguɨ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e lab e jo̱; mɨ˜ cuøˋnaˈ júuˆ quíiˉnaˈ, jaˋ éengˊnaˈ fiiˉ quiáˈˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ: jaˋ éengˊnaˈ fiiˉ ñifɨ́ˉ o̱ˈguɨ éengˊnaˈ fiiˉ guóoˈ˜ uǿˉ o̱ˈguɨ quiáˈˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ jiéˈˋ é. Dsʉˈ mɨ˜ cuøˋnaˈ júuˆ quíiˉnaˈ e jméeˆnaˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ, jo̱ dseángˈˉ ˈnéˉ e jmitíˆbaˈ jóng; jo̱guɨ mɨ˜ cuøˋnaˈ júuˆ quíiˉnaˈ e jaˋ jméeˆnaˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ, jo̱baˈ dseángˈˉ ˈnéˉ e jaˋ jméeˆbaˈ jóng. Jo̱ fɨng song jmitíˆnaˈ jaléˈˋ e júuˆ quíiˉnaˈ do, jo̱baˈ jaˋ nicuǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ dseeˉ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱.

Dsíngˈˉ íingˆ ta˜ e féngˈˊ dseaˋ Fidiéeˇ

13 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, fɨng song i̱i̱ˋ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ móoˉnaˈ iihuɨ́ɨˊ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ ˈnéˉ mɨ́ˈrˉ Fidiéeˇ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ dseaˋ do quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱. Jo̱guɨ fɨng song i̱i̱ˋ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ e iáangˋ óoˊnaˈ, jo̱baˈ ˈnéˉ e ǿˉbre quiáˈˉ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ. 14 Jo̱guɨ song jaangˋ dseaˋ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ ráaiñˋ dséeˈr˜, jo̱baˈ ˈnéˉ e nitǿˈrˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e laco̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ nimɨ́ˈrˉ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do e niˈleáamˆbiñˈ do, jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ nisú̱u̱rˉ capíˈˆ noo˜ fɨˊ guiaquíiˊ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do, jo̱ lajo̱baˈ niˈleáaiñˈˉ do. 15 Jo̱guɨ mɨ˜ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ e Fidiéeˇ niñírˉ lají̱i̱ˈ˜ e mɨ́ɨˈ˜reiñˈ do, jo̱baˈ niˈleáamˉ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do jóng, jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋbaaˈ e nitíingˈ˜tu̱r caléˈˋ catú̱ˉ. Jo̱guɨ fɨng song nɨcaˈéeˋ i̱ dseaˋ i̱ lamɨ˜ dséeˈ˜ do dseeˉ, jo̱baˈ niˈíimˉ Fíiˋnaaˈ dseeˉ quiáˈrˉ jóng. 16 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jméeˈ˜naˈ júuˆ laˈóˈˋ rúngˈˋnaˈ quiáˈˉ jaléˈˋ dseeˉ e nɨcarøøngˋnaˈ, jo̱ mɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ rúngˈˋnaˈ cajo̱ e laco̱ˈ nitíingˈ˜naˈ. Co̱ˈ mɨ˜ jaangˋ dseaˋ singˈˊ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱ féngˈˊ i̱ dseaˋ do Fidiéeˇ dseángˈˉ e caniingˉ ɨˊ dsíirˊ, jo̱baˈ eáamˊ íingˆ ta˜ e ˈgøngˈˊ e júuˆ jo̱ fɨˊ quiniˇ Fíiˋnaaˈ.

17 Jo̱ jmiguiéngˈˊ óoˊnaˈ quiáˈˉ e calɨ́ˉ ie˜ malɨɨ˜ do ie˜ cateáangˋ jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ la i̱ calɨsíˋ Líiˆ. Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ laco̱ˈ lɨ́ɨngˊ jneaa˜aaˈ, dsʉˈ mɨ˜ camɨˈˊ dseaˋ do Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ dseaˋ do e niquiúngˈˉ e tu̱u̱ˋ jmɨ́ɨˊ, jo̱ lajo̱b calɨ́ˉ. Jo̱baˈ lajeeˇ ˈnɨˊ ji̱i̱ˋ dsíˋ caˈnáˈˆ jaˋ catu̱u̱ˋ jmɨ́ɨˊ fɨˊ e guóoˈ˜ uǿˉ jo̱. 18 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ Líiˆ do camɨˈˊtu̱r Fidiéeˇ e nitʉ́ˋtu̱ jmɨ́ɨˊ, jo̱baˈ lajo̱b calɨ́ˉ, catu̱u̱bˋtu̱ jmɨ́ɨˊ, jo̱guɨ canaamˋtu̱ cuøˊ jaléˈˋ e jniˊ dseaˋ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ.

19 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e song jaangˋ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ casíngˈˉ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ dsʉˈ lajeeˇ jo̱ nɨnaangˋ i̱ dseaˋ do e nilɨtúngˉ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱ song jaangˋguɨ dseaˋ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ cajméerˋ e calɨnʉ́ʉˈ˜tu̱ i̱ dseaˋ do júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, 20 jo̱baˈ güɨlɨñíˆnaˈ guiʉ́ˉ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ niquɨ́ˈˉ nijíngˈˋ jaangˋguɨ dseaˋ rúngˈˋ i̱ ngóoˊ fɨˊ gaˋ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ jmóorˋ e niˈíimˉ jaléˈˋ dseeˉ e nɨrøøngˋ i̱ dseaˋ do, jo̱guɨ nileámˋ i̱ dseaˋ do e jaˋ nidséiñˈˉ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ mɨ˜ nitɨ́ˉ oor˜ quiáˈrˉ e nidséiñˈˉ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ.

Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ lanab féˈˋ jiˋ quiáˈˉ Tiáa˜.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes