A A A A A
Bible Book List

Santiago 5 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Waa na nntˈuiinaˈ naⁿtya

¡Candyeˈyoˈ ñˈoommeiiⁿ ˈo naⁿtya! ¡Catyueeˈyoˈ ndoˈ calaˈxuaˈyoˈ cantyja na cwajndii nntjomˈyoˈ na nlcoˈwiˈnaˈ ˈo! Ee ˈnaⁿ na tyandyoˈ, jnda̱ teiˈndaaˈnaˈ, ndoˈ liaˈyoˈ na jndati jnda̱ tcwaˈ cantyˈua. Sˈom cajaⁿ ndoˈ sˈom xuee ˈnaⁿˈyoˈ jnda̱ tˈoom ntsa̱a̱naˈ, ndoˈ joo tsa̱a̱ˈñeeⁿ nntjeiˈyuuˈndyenaˈ na tia na cwilˈaˈyoˈ, ndoˈ nlaˈtyuiiˈñˈeⁿnaˈ ˈo chaˈxjeⁿ machˈee chom. Ñejlaˈtˈueˈyoˈ ˈnaⁿˈyoˈ na ñˈeⁿ cwileityandyoˈ cwentaaˈ ndyumeiiⁿñe. Sˈom na tîcatiomˈlˈuaˈyoˈ nnˈaⁿ na ñelˈa tsˈiaaⁿ ˈnaⁿˈyoˈ cwiñequianaˈ jnaⁿˈyoˈ na tisˈa cwilˈaˈyoˈ. Ndoˈ Ta Tyˈo̱o̱tsˈom jnda̱ jñeeⁿ ñˈomndyuee naⁿntjoomˈyoˈ na ñelˈa tsˈiaaⁿ ˈnaⁿˈyoˈ. Nnom tyuaawaa jeeⁿ neiⁿncooˈ mˈaⁿˈyoˈ ndoˈ cwilˈaˈyoˈ chaˈxjeⁿ na ˈo lˈue nˈomˈyoˈ, cwilaˈcaˈmeiiⁿndyoˈ chaˈcwijom quiooˈ na nntseicueeˈ tsˈaⁿ. Ndoˈ jnda̱ tueˈntyjo̱ xuee na nncwjeˈyoˈ. Cwilˈaˈyoˈ na catˈuiityeⁿ wˈaancjo nnˈaⁿ na tjaa jnaaⁿ hasta cwilˈaˈyoˈ na cwjena, ee na tjaaˈnaⁿ ljoˈ ya nnda̱a̱ nlˈana ñˈeⁿndyoˈ.

Cˈomˈtˈmaaⁿˈndyoˈ nˈomˈyoˈ ndoˈ calaneiⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom.

Joˈ chii ˈo nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ cˈomˈtˈmaaⁿˈndyoˈ nˈomˈyoˈ hasta na nncwjeeˈnndaˈ Ta Jesucristo. Chaˈxjeⁿ na tˈmaⁿ tsˈom cwii tsˈaⁿ na machˈee tsˈiaaⁿ jnda̱a̱, na xjeⁿ na tyjeeˈcheⁿ ndaaluaˈ hasta xjeⁿ na nnmaⁿcheⁿ na meiⁿnomˈm na nlquie ntjoomˈm. Mati ˈo cˈomˈtˈmaaⁿˈndyoˈ nˈomˈyoˈ ndoˈ cwintyjeˈtyeⁿˈyoˈ, ee mandyooˈ nncwjeeˈnndaˈ Ta Jesucristo. ˈO nnˈaⁿya, tilaˈncjooˈndyoˈ cheⁿncjoˈyoˈ nacjoo ncˈiaaˈyoˈ cha ticaⁿnaˈ na nncuˈxeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo ee nqueⁿ cwiluiiñê na macuˈxeeⁿ nnˈaⁿ, ndoˈ mamˈaaⁿcˈeeñê na nntsˈaaⁿ naljoˈ. 10 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, cˈomˈtˈmaaⁿˈndyoˈ nˈomˈyoˈ chaˈxjeⁿ nquiee profetas na tyoñequia ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na jeeⁿ wiˈ tyotjoom. 11 Jaa manquiuuya na neiⁿnco nˈom nnˈaⁿ na cwinaⁿndye nawiˈ na cwitjoom. ˈO manquiuˈyoˈ chiuu jnaⁿñe Job nawiˈ na tyotjoom ndoˈ manquiuˈyoˈ chiuu sˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿñê na cwimacanda̱, ee Tyˈo̱o̱tsˈom matseiˈno̱o̱ⁿˈo̱ⁿ ljoˈ cwitjo̱o̱ⁿya ndoˈ mˈaaⁿ na wiˈ tsˈoom jaa.

12 Ñˈoom na macaⁿˈtya̱ya nda̱a̱ˈyoˈ ˈo nnˈaⁿya, na tilcwiˈyoˈ meiⁿ cañoomˈluee, meiⁿ tyuaa ndoˈ meiⁿcwii nnom ˈnaⁿ, macanda̱ canduˈyoˈ na mayuuˈ ñˈoom na nquiuˈyoˈ na mayuuˈ ndoˈ ñˈoom na nquiuˈyoˈ na tiyuuˈ, canduˈyoˈ na tiyuuˈ joˈ cha na tintˈuii Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo cantyja ˈnaaⁿˈ jnaⁿˈyoˈ.

13 Xeⁿ mˈaaⁿ cwiindyoˈ ˈo na manchje nawiˈ juu, catseineiⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ xeⁿ mˈaaⁿ tsˈaⁿ na neiⁿnco tsˈom cata luantsa. 14 Xeⁿ mˈaaⁿ cwiindyoˈ ˈo na wiiˈ, queeⁿˈñe nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye nnom tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ cha na calaˈneiⁿ naⁿˈñeeⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ, ndoˈ catyˈoomndyena seitye nacjoomˈm ñequio xueeˈ Ta Tyˈo̱o̱tsˈom. 15 Quia na cwilaneiⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio na cwilayuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿñê, nntseinˈmaaⁿ tsˈaⁿ na wiiˈ, ndoˈ xeⁿ na seitjo̱o̱ñe tsaⁿˈñeeⁿ nnoom nntseitˈmaⁿ tsˈoom juu. 16 Joˈ chii ticwiindyoˈ ˈo catjeiˈyuuˈndyoˈ jnaⁿˈyoˈ nda̱a̱ ncˈiaaˈyoˈ, cha na nnˈmaaⁿˈyoˈ. Ee tsˈaⁿ na cwiluiiñe cantyja na matyˈiomyanaˈ, quia matseineiⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio na jndaya ntyjii, jndye waa na nntsˈaanaˈ. 17 Profeta Elías tyotseixmaaⁿ chaˈxjeⁿ jaa nmeiiⁿ, sa̱a̱ quia na seineiiⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio na seicantyjaaˈya tsˈoom na tcaaⁿ na ticuaˈ, ndyee chu waljooˈ xcwe taticuaˈ. 18 Jnda̱ joˈ tcaⁿnnaaⁿˈaⁿ na cuaˈ, quia joˈ sˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom na jnaⁿnndaˈnaˈ na tyowaˈ ndoˈ tueˈ ntjom.

19 ˈO nnˈaⁿya, xeⁿ maˈndii cwiindyoˈ ˈo ñˈoom na mayuuˈ, ndoˈ cwii xˈiaaⁿˈaⁿ machˈee na calcweˈnnaaⁿˈaⁿ, 20 caliuˈyoˈ, tsˈaⁿ na nntsˈaa na calcweˈ tsˈaⁿjnaⁿ nato na tijoˈndyoˈ, macwjiˈnˈmaaⁿñê tsaⁿˈñeeⁿ na nntsuuñe añmaaⁿˈ, ndoˈ machˈeeⁿ na jndye jnaaⁿˈ tsaⁿˈñeeⁿ matseitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes