A A A A A
Bible Book List

Santiago 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Güɨlɨseemˋbaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ

Jo̱ lalab fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ: ¿Jie˜ fɨˊ lɨ˜ naangˋ uiing˜ jaléˈˋ e jmiquíngˈˉ óoˊnaˈ jo̱guɨ jaléˈˋ mɨ́ɨˈ˜ e jmooˋnaˈ laˈóˈˋ rúngˈˋnaˈ? Jo̱ jmooˋnaˈ lajo̱ co̱ˈ contøømˉ suungˋnaˈ jaléˈˋ e lɨ́ˋ óoˊnaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ jmangˈˉ e gabˋ ɨˊ óoˊnaˈ, ¿jሠjáˈˉ? Co̱ˈ mɨ˜ eeˋgo̱ iing˜naˈ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱ mɨ˜ líˈˆnaˈ e jaˋ cuǿøngˋ nilíˈˋnaˈ e jo̱, jo̱baˈ jie˜ jaˋ nijngámˈˆbaˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ jóng. Jo̱guɨ eáamˊ dsihuɨ́ɨngˊnaˈ mɨ˜ eeˋgo̱ seaˋ quiáˈˉ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱ dsʉco̱ˈ jaˋ líˈˋguɨˈ e jo̱, jo̱baˈ eáamˊ jmooˋnaˈ ˈniiˋ có̱o̱ˈr˜, ¿jሠjáˈˉ? Dsʉˈ jaˋ mɨˊ calɨˈˊnaˈ jaléˈˋ e iing˜naˈ do co̱ˈ jaˋ mɨˊ camɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ e nicuøˈrˊ ˈnʉ́ˈˋ e jo̱. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ mɨ́ɨˈ˜naˈre eeˋgo̱ iing˜naˈ, jaˋ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e mɨ́ɨˈ˜naˈre do, dsʉco̱ˈ mɨ́ɨˈ˜naˈr lají̱i̱ˈ˜ e jaˋ dseengˋ e lɨco̱ˈ jmiˈiáangˋ óoˊnaˈ yaam˜baˈ.

¡Dseaˋ ˈlɨngˈˆ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ tú̱ˉ ɨ̱́ˈˉ! ¿Jሠñíˆ ˈnʉ́ˈˋ e mɨ˜ iing˜naˈ e jmiˈiáangˋ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ ˈníˈˋ máamˊbaˈ Fidiéeˇ jóng dseaˋ guiiñ˜ ñifɨ́ˉ? Co̱faˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ iing˜ e nijmiˈiáangˋ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ niˈuíiñˉ jóng jaangˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ Fidiéeˇ. Co̱ˈ e lɨɨng˜ uiim˜baˈ e tó̱o̱ˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lala: “Fidiéeˇ dseángˈˉ e lajamˈˉbaˈ eáangˊ ˈneáaiñˋ jneaa˜aaˈ, co̱ˈ íˋbingˈ cacuøˈˊ lajaangˋ lajaangˋ jneaa˜aaˈ e jmɨguíˋ có̱o̱ˈ˜ e se̱e̱ˉnaaˈ.” Dsʉˈ eáamˊ jmɨcó̱o̱ˈ˜ dseaˋ do jneaa˜aaˈ, co̱ˈ dsíngˈˉ guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ, dseaˋ jaˋ catɨ́ɨˉnaaˈ lajo̱, co̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ: “Dseángˈˉ teábˋ séeˋ Fidiéeˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmɨcǿøngˈ˜ yaang˜, dsʉˈ eáamˊ guiʉ́ˉ jmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ jmóoˋ lajo̱ co̱ˈ ñiˊbre e ˈnéˉ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ quiáˈrˉ.”

Jo̱baˈ jáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ, jo̱guɨ jaˋ cuøˈˊnaˈ fɨˊ yaang˜naˈ e jmijíingˆnaˈ i̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ, jo̱ lajo̱baˈ i̱ do nidsihuíiñˉ fɨˊ lɨ˜ seengˋnaˈ. Güɨquiéengˊguɨˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱ dseaˋ do nijaquiéengˊguɨr fɨˊ quiníˆnaˈ cajo̱. Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ, tʉ́ʉˊnaˈ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e jmooˋnaˈ, jo̱ jmɨsɨ́ɨngˆnaˈ jaléˈˋ e gaˋ e ɨˊ óoˊnaˈ, co̱ˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ tú̱ˉ neáangˊ dsíiˊ, dsʉco̱ˈ iing˜naˈ teáangˉnaˈ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ iim˜bɨˈ cajo̱ e jméeˆnaˈ jaléˈˋ e gaˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Quíiˈ˜naˈ, jo̱guɨ jméeˆnaˈ e lɨ́ɨngˉnaˈ fɨˈíˆ quiáˈˉ jaléˈˋ dseeˉ e nɨcaˈeeˉnaˈ do. Jo̱guɨ jaˋ dseengˋ fɨng song ningɨ́ɨˆnaˈ uíiˈ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e dseeˉ jo̱, co̱ˈ ˈnéˉ e quɨˈˆbaˈ uíiˈ˜ quiáˈˉ e dseeˉ quíiˆnaˈ do. Jo̱guɨ fɨng song e iáangˋ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˆnaˈ e nɨcarøøngˋnaˈ do, jo̱baˈ ˈnéˉ e nilíingˉnaˈ e fɨˈíbˆ jóng uíiˈ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱. 10 Jo̱guɨ mɨ˜ líˈˋnaˈ e røøngˋnaˈ dseeˉ, jo̱baˈ ˈnéˉ e jaˋ nijmɨráangˉ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱baˈ dseaˋ do nijmɨcó̱o̱ˈr˜ ˈnʉ́ˈˋ e seengˋnaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈr˜.

Jaˋ cuǿˈˆnaˈ dseeˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ

11 Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jaˋ fóˈˋnaˈ gaˋ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ. Dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ dseaˋ rúngˈˋ o̱si cuøˈˊreiñˈ dseeˉ é, jo̱baˈ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ e féˈrˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jóng, jo̱ o̱ˈguɨ jmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. Co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ jmɨˈgóˋ jaléˈˋ e júuˆ do, jo̱baˈ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ gabˋ nɨféˈrˋ uii˜ quiáˈˉ e júuˆ jo̱ e lafaˈ e nijmérˉ nʉ́ʉˈr˜ e jo̱ laco̱ˈ sɨˈíˆ. 12 Jo̱ jaamˋ dseaˋ féngˈˊ seengˋ, jo̱ íbˋ i̱ cacuøˊ e júuˆ do. Jo̱guɨ íˋbɨ cajo̱ i̱ tɨɨngˋ quidsiˊ íˈˋ røøˋ quiáˈˉ dseaˋ, jo̱ lají̱i̱ˈ˜ íˋbɨ cajo̱ dseaˋ i̱ tɨɨngˋ láangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáiñˈˉ o̱si cuøˈrˊ dseaˋ iihuɨ́ɨˊ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ é uíiˈ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱. Jo̱guɨ ˈnʉˋ, ¿i̱˜ lɨ́ɨnˈˉ e lɨnˈˊ e seaˋ fɨˊ e nicuǿˈˆ dseaˋ rúngˈˋ dseeˉ?

Jaˋ ne˜naaˈ e˜ nidsijéeˊ dsaˈóˋ iéeˊ

13 Jo̱guɨ lana, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, nʉ́ʉˉnaˈ jaléˈˋ e nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉ́ˈˋ la, jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ jmɨcǿøngˈ˜ yaang˜naˈ e fóˈˋnaˈ lala: “Dsaˈóˋ iéeˊ nidséˆnaaˈ fɨˊ fɨɨˋ la o̱si fɨˊ fɨɨˋ do é, jo̱ fɨˊ jo̱b nitaang˜naaˈ co̱o̱ˋ ji̱i̱ˋ e jmóˆnaaˈ ta˜ lɨˈˋ cuuˉ.” 14 Jo̱ ¿jialɨˈˊ ɨˊ óoˊnaˈ lajo̱?, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ mɨˊ ñíˆbɨˈ e˜ nidsingɨ́ɨngˉnaˈ lɨ˜ dsaˈóˋ lɨ˜ iéeˊ. Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ jníiˊ tiiˋ, co̱ˈ e jo̱baˈ e jnéengˋ jí̱i̱ˈ˜ lajeeˇ cateáˋ jo̱ niˈíimˉ jóng. 15 Jo̱baˈ jaˋ dseengˋ e foˈˆnaˈ lajo̱, dsʉˈ lalabaˈ e catɨ́ɨngˉ e nifoˈˆnaˈ: “Song cuøˊ Fidiéeˇ fɨˊ lajo̱ e se̱e̱ˉguɨ́ɨˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ nilíˋ jaléˈˋ e ˈnéˉ líˋ jóng.” 16 Dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋguɨ lɨ́ˈˉ rɨquɨbˈˊ ɨˊ óoˊnaˈ, jo̱baˈ eáamˊ jmɨcǿøngˈ˜ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e fóˈˋnaˈ e nijméeˆnaˈ. ¿Su jaˋ ñíˆnaˈ e mɨ˜ jmooˋnaˈ e jmɨcǿøngˈ˜ yaang˜naˈ lajo̱, gabˋ lɨ́ɨˊ? 17 Jo̱ ˈnéˉ e tó̱o̱ˋ óoˊnaˈ e la cajo̱: Song ñibˊ jaangˋ dseaˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e ˈnéˉ jmérˉ, jo̱ dsʉˈ song jaˋguɨ jmitir˜ jaléˈˋ e jo̱, jo̱baˈ jmɨrǿmˋ dseeˉ ˈñiaˈrˊ jóng.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes