A A A A A
Bible Book List

Santiago 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

ˈNéˉ éeˋ dseaˋ røøbˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ

Jo̱guɨ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ dseaˋ i̱ laniingˉ ˈgøngˈˊ do, jo̱baˈ ˈnéˉ e eeˉnaˈ røøbˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 2-3 Co̱faˈ lɨ˜ lɨ́ɨˊ lala: e co̱o̱ˋ lɨ˜ sɨseángˈˊnaˈ fɨ́ɨngˊnaˈ co̱lɨɨng˜, jo̱ lajeeˇ e sɨseángˈˊnaˈ do niguiéeˊ jaangˋ dseaˋ i̱ seaˋ cuuˉ i̱ quiˈˊ ˈmɨˈˊ e jloˈˆ jo̱guɨ quie̱rˊ ñíˆ iʉ˜ niguooˋ e ˈmoˈˆ eáangˊ, jo̱ jo̱baˈ eáamˊ guiʉ́ˉ niˈíingˈ˜naˈre, jo̱guɨ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ nifɨ́ˈˆnaˈre lala: “Níˋ e fɨˊ lɨ˜ jloˈˆguɨ la.” Dsʉˈ lajeeˇ jo̱b cajo̱ niguiéeˊ jaangˋ dseaˋ tiñíingˉ e fɨˊ lɨ˜ sɨseángˈˊnaˈ do i̱ quiˈˊ ˈmɨˈˊ e sɨto̱ˈˊ, jo̱ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ nifɨ́ˈˆnaˈre lala: “Do güɨnooˋtea ˈnʉˋ lɨ́ˈˆ doguɨjiʉ”, o̱si “Güɨguieengˉtea uøˈˊ lɨ́ˈˉ ni˜ uǿˉ lɨ́ˈˆ do.” Jo̱ song lajo̱bɨ fóˈˋnaˈ, jo̱baˈ gabˋ lɨ́ɨˊ quíiˉnaˈ, co̱ˈ nɨjmooˋnaˈ e nɨguíimˈ˜baˈre jóng uíiˈ˜ e nɨˈɨˊ óoˊnaˈ e dseaˋ seaˋ cuuˉbingˈ i̱ niingˉguɨ, dsʉˈ o̱ˈ lajo̱.

Jo̱ nʉ́ʉˉnaˈ jaléˈˋ e nifɨ́ɨˆguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ la, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ: ˈNéˉ nicá̱ˉ ˈnʉ́ˈˋ cuente e Fidiéeˇbingˈ nɨcaguíngˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ tiñíingˉ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ e laco̱ˈ niˈuíiñˈˉ do dseaˋ i̱ lajangˈˉ teáangˉ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ, jo̱guɨ lajo̱baˈ e niˈíngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e Fidiéeˇ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcajíngˈˉ dseaˋ do lamɨ˜ jéengˊguɨ e nicuǿˈrˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈneáangˋ írˋ. Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˉ lɨˊ jmɨˈuǿngˆnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ tiñíingˉ, co̱ˈ jaˋ jmɨˈgooˋnaˈre. Jo̱ ¿jaˋ ca̱ˋnaˈ cuente e jaléngˈˋ dseaˋ seaˋ cuuˉbingˈ i̱ jmángˈˋ ˈnʉ́ˈˋ gaˋ, jo̱guɨ íˋbingˈ cajo̱ i̱ dsijeáangˉ ˈnʉ́ˈˋ laguidseaangˆ fɨˊ quiniˇ dseata˜? Jo̱ té̱e̱ˊ óoˊnaˈ cajo̱ e i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉbingˈ i̱ féˈˋ júuˆ ˈlɨˈˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ.

Jo̱ e guiʉ́ˉbaˈ jmooˋ ˈnʉ́ˈˋ song dseángˈˉ e lajangˈˉ nʉ́ʉˈ˜naˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e laniingˉ eáangˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala: “Jmiˈneáangˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúnˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jmiˈneáanˈˋ uøˈˊ.” Dsʉˈ fɨng song jaˋ røøˋ jmooˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱baˈ nɨlɨ́ɨˊ e nɨbeáangˈ˜naˈ dseeˉ yaam˜baˈ jóng, jo̱guɨ nɨˈooˉbaˈ dseeˉ, co̱ˈ jaˋ cajmitíˆnaˈ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 10 Jo̱ faˈ nʉ́ʉˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaléˈˋ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ do dsʉˈ jaˋ jmitir˜ faˈ co̱o̱bˋ e júuˆ do, jo̱baˈ dseángˈˉ óoˋbre dseeˉ jóng, co̱ˈ jaˋ jmitir˜ dseángˈˉ lajaléˈˋ e júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. 11 Co̱ˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ cajíñˈˉ lala cajo̱: “Jaˋ ˈleeˈ˜ e güɨ́nˈˋ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ o̱ˈ quíiˈˉ.” Jo̱guɨ cajímˈˉbɨguɨr cajo̱: “Jaˋ jnganˈˆ dseaˋ rúnˈˋ.” Jo̱baˈ jiaˋ fɨng jaˋ mɨˊ cajméeˋ dseaˋ e güɨɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ, jo̱ dsʉˈ song nɨcajngamˈˊbre dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱baˈ nɨcabeámˈˋ dseeˉ ˈñiaˈrˊ jóng, co̱ˈ jaˋ mɨˊ calɨnʉ́ʉˈr˜ dseángˈˉ lajaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 12 Jo̱ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e nifoˈˆnaˈ o̱si lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e nijméeˆnaˈ, ˈnéˉ niˈeeˉnaˈ røøˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ niquidsiˊ íˈˋ quíiˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ e nileángˋnaaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ do. 13 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ fɨ́ɨˉ calɨ́ngˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋ, jo̱baˈ lajo̱b nijméˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ írˋ cajo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ quiáˈrˉ; jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋguɨ dseaˋ i̱ nɨcalɨ́ˉ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋ, guiʉ́bˉ nidsijéeˊ quiáˈrˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ oor˜ e niquidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

ˈNéˉ e jmitib˜ dseaˋ o̱ˈ lɨco̱ˈ féˈrˋ

14 Jo̱ lajo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dseángˈˉ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ quíiˉnaˈ e fóˈˋnaˈ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ song jaˋguɨ jmitíˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. Co̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱ dsʉˈ jaˋ nʉ́ʉˈr˜ e faˈ jmitir˜ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ dseángˈˉ jaˋ nileámˋbre jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. 15-16 Faˈ majméeˈˇduuˈ cuente e jaangˋ dseamɨ́ˋ o̱si jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jaˋ seaˋ jaléˈˋ e ˈnéˉ, faˈ la sɨ̱ˈrˆ o̱si jaléˈˋ e dǿˈrˉ e lalíingˋ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜, jo̱guɨ jaangˋ lajeeˇ ˈnʉ́ˈˋ nifɨ́ˈˆnaˈre lala: “Guǿngˈˊ có̱o̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ guiáˈˆ fɨˊ, jo̱ jaˋ güɨlíˋ güɨquɨ́ɨnˈˉ, jo̱guɨ quiéˈˋ la tíiˊ e jáˉ oˈˊ.” Jo̱ dsʉˈ fɨng song i̱ dseaˋ i̱ cajíngˈˉ do jaˋ eeˋ cuøˈrˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ i̱ dseaˋ íˋ lají̱i̱ˈ˜ e ˈnéˉ quiáˈrˉ e táaiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ dseángˈˉ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ e jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quiáˈrˉ fɨng song lajo̱bɨ jmóorˋ. 17 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ mɨ˜ jíngˈˉ dseaˋ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉˈ fɨng song jaˋguɨ nʉ́ʉˈ˜ dseaˋ dseángˈˉ lajaléˈˋ e júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱baˈ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ quiáˈrˉ e jíñˈˉ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ e júuˆ jo̱. Co̱ˈ song jaˋ éerˋ laco̱ˈ sɨˈíˆ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ do, jo̱baˈ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ quiáˈrˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ.

18 Jo̱ jialfaˈ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ niféˈrˋ: “ˈNʉˋ fóˈˋ e jáˈˉ lɨ́ɨnˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ jnea˜ fáˈˉa e nʉ́ʉˈ˜baa e júuˆ jo̱.” Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, éeˈ˜duˈ jnea˜ e jáˈˉ lɨ́ɨnˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ nañiˊ faˈ e jaˋ nʉ́ʉˈ˜ e júuˆ jo̱, jo̱guɨ jnea˜guɨ niˈéeˆduu ˈnʉˋ e dseángˈˉ e jábˈˉ lɨ́ɨnˋn júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ dseángˈˉ nʉ́ʉˈ˜baa e júuˆ jo̱.

19 Jo̱guɨ ˈnʉˋ nɨjáˈˉ nɨlɨ́ɨnˈˋ e seemˋ Fidiéeˇ, jo̱ guiʉ́bˉ jmóoˋ song lajo̱b ɨˊ oˈˊ, co̱ˈ e jáˈˉ e júuˆ jo̱. Dsʉˈ ˈnéˉ e tó̱o̱ˋ oˈˊ cajo̱ e la quie̱ˊ tɨˊ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨmˈˆ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ e jo̱, jo̱baˈ dsíngˈˉ jléeiñˋ dsʉˈ uíiˈ˜ e ˈgǿiñˈˋ Fidiéeˇ. 20 Jo̱ jie˜ mɨˊ jmɨcaanˈˇ meléˉ, co̱ˈ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quíiˈˉ e jáˈˉ lɨ́ɨnˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ song jaˋguɨ nʉ́ʉˈ˜ e júuˆ jo̱. 21 Co̱ˈ ˈnéˉ e tó̱o̱bˋ oˈˊ cajo̱ e caˈímˈˋ Fidiéeˇ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíˆiiˈ i̱ siiˋ Abraham do e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ guiúmˉ fɨˊ quinirˇ, co̱ˈ cajméeˋbre nʉ́ʉˈr˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ mɨ˜ cacuøiñˈˊ i̱ jó̱o̱rˊ i̱ siiˋ Isáaˊ do e sɨˈíˆ nijngáiñˈˉ do fɨˊ quiniˇ dseaˋ do. 22 Jo̱baˈ nɨñíˆbɨ e i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do cajmilir˜ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ uíiˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e cajméerˋ do. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jo̱, jo̱baˈ cuøˊ li˜ e caˈiéˈˋ e dseángˈˉ e jábˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do laco̱ˈ sɨˈíˆ. 23 Jo̱ lajo̱baˈ calɨti˜ jaléˈˋ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala: “I̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do jábˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ Fidiéeˇ caˈíñˈˋ dseaˋ do e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ carøøngˋ dseeˉ.” Jo̱baˈ calɨsíˋ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do jaangˋ dseaˋ i̱ eáangˊ iing˜ rúngˈˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ.

24 Jo̱ nɨñíˆbɨ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ cajo̱ e ímˈˋ Fidiéeˇ dseaˋ e lɨiñˈˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ jaléngˈˋ i̱ nʉ́ʉˈ˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ, jo̱ o̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ jí̱i̱ˈ˜ lɨco̱ˈ féˈˋ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do.

25 Jo̱ lajo̱b calɨ́ˉ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Rahab i̱ calɨséngˋ malɨɨ˜guɨ eáangˊ i̱ cajméeˋ ta˜ ˈnɨ́ɨngˋ ˈñiaˈˊ. Co̱ˈ ie˜ jo̱ Fidiéeˇ caˈímˈˋbreiñˈ do e lɨiñˈˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ uíiˈ˜ e cajméerˋ e cacuørˊ lɨ˜ nijé̱ˉ dseaˋ Israel i̱ casíingˋ dseaˋ góoˋ Josué nʉ́ˈˉguɨ e ningɨ́ngˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel do fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Canaán. Jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ la cajmɨcó̱o̱ˈ˜bre i̱ dseaˋ do e caguiéngˈˊneiñˈ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ e laco̱ˈ caláiñˈˋ do có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiáˈrˉ. 26 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, faˈ mɨ˜ cangoˈˉ jmɨguíˋ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ jo̱ júumˉbre, jo̱baˈ joˋ eeˋ ta˜ íingˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e ngúuˊ táaiñˋ do jóng. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱, jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ mɨ˜ féˈˋ dseaˋ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ song jaˋguɨ nʉ́ʉˈr˜ faˈ e nijmitir˜ e júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes