Add parallel Print Page Options

Ticalˈaˈyoˈ na cweˈ jndaaˈ nnˈaⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ

ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ ñequio Ta Jesucristo, jom tjacantyja na cwiluiitˈmaⁿñê. Lˈue tsˈoom na tilˈaˈyoˈ na cweˈ jndaaˈ nnˈaⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyoˈ. Nntsˈaanaˈ na wjaaquieeˈ cwii tsˈaⁿ yuu na cwitjomndyoˈ na ndiiˈ tseixˈii sˈom cajaⁿ tsˈo̱ ndoˈ cwee liaa na ya. Ndoˈ mati wjaaquieeˈ cwii tsˈaⁿ na cwee liaa na cwantindyo, sa̱a̱ ˈo nlaˈñˈoomˈndyoˈtiˈyoˈ tsˈaⁿ na cwee liaa na ya, ndoˈ nnduˈyoˈ nnoom: “Cajmaⁿˈ ljoo yuu na yati”, sa̱a̱ nnom tsˈaⁿ na jñeeⁿˈñe nnduˈyoˈ: “Luaaˈ cwintyjeˈ”, oo “Luaaˈ cajmaⁿˈ nomtyuaa”, ndoˈ na luaaˈ cwilˈaˈyoˈ cwitˈmo̱ⁿˈ cheⁿncjoˈyoˈ na cweˈ jndaaˈ ˈñeeⁿ na cwiluiitˈmaⁿñeti quiiˈntaaⁿˈyoˈ, ndoˈ naljoˈ maˈmo̱ⁿnaˈ na tisˈa cwilaˈtiuuˈyoˈ, tixcwe cwitjeiˈyoˈ cwenta.

ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ na jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya, candyeˈyoˈ ñˈoomwaa: Nnˈaⁿ tsjoomnancue na ntyˈiaandye, jnda̱ tjeiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom joona na laxmaⁿna na tyandyena ncˈe na cwilaˈyuˈya nˈomna ñˈeⁿñê, ncˈe na candyaˈ nˈomna jom, nntoˈñoomna cantyja na matsa̱ˈntjoom chaˈxjeⁿ na jnda̱ tqueeⁿ na nntsˈaaⁿ. Sa̱a̱ ˈo jeˈ, yacheⁿ cwilˈaˈyoˈ na catseijnaaⁿˈnaˈ ndyeñeeⁿˈ ndoˈ ¿aa nchii manaⁿtya cwinchjeena ˈo? Ndoˈ joona cwileiˈcho xjeⁿˈnaaⁿna ˈo jo nda̱a̱ naⁿmaⁿnˈiaaⁿ. Ndoˈ aa chii majoo naⁿtya cwilaˈneiⁿna ñˈoomntjeiⁿ nacjooˈ xuee nqueⁿ na jeeⁿ jnda tseixmaⁿnaˈ na cantyja ˈnaaⁿˈ juu joˈ matseicajndyunaˈ ˈo.

Waa ljeii na tjacantyja na matsa̱ˈntjomnaˈ. Luaa matsonaˈ: “Cˈoomˈ na wiˈ tsˈomˈ xˈiaˈ chaˈxjeⁿ na jnda ntyjiˈ ñequio nncuˈ.” Xeⁿ na mayuuˈcheⁿ cwilaˈcanda̱ˈyoˈ ljeiiˈñeeⁿ, quia joˈ ya cwilˈaˈyoˈ. Sa̱a̱ xeⁿ cweˈ jndaaˈ ˈñeeⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyoˈtiˈyoˈ, machˈeenaˈ na waa jnaⁿˈyoˈ ee cwilaˈtjo̱o̱ndyoˈ jo nnom ljeii ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na matsa̱ˈntjomnaˈ. 10 Ee xeⁿ matseicanda̱a̱ˈñe tsˈaⁿ chaˈtso ljeiiˈñeeⁿ, sa̱a̱ matseitjo̱o̱ñe cantyja ˈnaaⁿˈ cwii joonaˈ, matseijndaaˈñenaˈ na waa jnaaⁿˈaⁿ jo nda̱a̱ chaˈtso ljeiiˈñeeⁿ. 11 Ee nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na tso: “Tincˈoomˈyaˈ ñequio cwiicheⁿ tsˈaⁿ”, majom matsoom: “Tintseicueˈ tsˈaⁿ.” Joˈ chii xeⁿ na tyoocheˈ na cweˈ mˈaaⁿˈyaˈ ñˈeⁿ cwiicheⁿ tsˈaⁿ, sa̱a̱ nntseicueˈ tsˈaⁿ, maxjeⁿ jnda̱ seitjo̱o̱ndyuˈ nnom chaˈwaa ljeiiˈñeeⁿ. 12 Joˈ chii macaⁿnaˈ na calˈandyoˈ cwenta ñˈoom na cwilaˈneiⁿˈyoˈ, ndoˈ ljoˈ na cwilˈaˈyoˈ, chaˈxjeⁿ cwilˈa nnˈaⁿ na maxjeⁿ nquiu na meiⁿchiuucheⁿ nleijndaaˈ ñˈoom ˈnaaⁿ nntsˈaa ljeii na matseicandyaañenaˈ jaa. 13 Ndoˈ nnˈaⁿ na tîcˈom na jnda nquiu ncˈiaa, quia na nntuˈxeⁿndye nnˈaⁿ, tjaaˈnaⁿ ˈñeeⁿ nncˈoom na wiˈ tsˈom joona. Sa̱a̱ nnˈaⁿ na tˈom na wiˈ nˈom ncˈiaa, naⁿˈñeeⁿ nluiˈyana quia na nntuˈxeⁿndye nnˈaⁿ.

Calˈaaya yuu na matyˈiomyanaˈ ncˈe na cwilayuuˈa

14 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ na jeeⁿ wiˈ tsˈo̱o̱ⁿya, ¿yuu lˈue na nntso tsˈaⁿ na matseiyuˈya tsˈoom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, sa̱a̱ tjaa na machˈeeⁿ na maˈmo̱ⁿnaˈ na ljoˈ? Na luaaˈ tsˈoom, ¿aa nnda̱a̱ nluiˈnˈmaaⁿñê? 15 Calˈuu, xeⁿ mˈaaⁿ cwii nnˈaaⁿya na tsaⁿsˈa oo tsaⁿscu na matseitjo̱o̱naˈ liaana ndoˈ nantquie na nlcwaˈna na ticwii xuee, 16 ndoˈ cwiindyoˈ ˈo nntso nda̱a̱na: “Catsaˈtoˈyoˈ.” Tyˈo̱o̱tsˈom catioˈnaaⁿñê ˈo na nlcweeˈyoˈ liaa ndoˈ na nlcwaˈcjaacjoˈyoˈ, sa̱a̱ xeⁿ tinquiaaˈ ljoˈ na macaⁿnaˈ joona, ¿yuu nnteijndeii ñˈoom na luaaˈ tsuˈ nda̱a̱na? 17 Maluaaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom na matseiyuˈya tsˈomˈ ñˈeⁿñê xeⁿ tjaaˈnaⁿ tsˈiaaⁿ cochˈeenaˈ ñˈeⁿndyuˈ quia joˈ maˈmo̱ⁿnaˈ na ticwandoˈnaˈ naquiiˈ tsˈomˈ.

18 Nntsˈaacheⁿnaˈ na cwiindyoˈ ˈo nntso: “ˈU matseiyuˈya tsˈomˈ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ ja matsˈaa yuu na matyˈiommyanaˈ.” Xeⁿ na ljoˈ, caˈmo̱ⁿˈ na matseiyuˈya tsˈomˈ ñˈeⁿñê meiⁿ tyoowitquiooˈ ñequio na macheˈ, ndoˈ ja ñequio ljoˈ na matsˈaaya mˈmo̱o̱ⁿya na matseiyuˈya tsˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿñê. 19 ˈU matseiyuˈ na ñecwii Tyˈo̱o̱tsˈom mˈaaⁿ, ya na ljoˈ macheˈ, mati naⁿjndii maluaaˈ cwilaˈyuˈna ndoˈ cwiteindyena na nquiaana. 20 Tintsaˈ na cweˈ ntjeiⁿndyuˈtoˈ, queⁿˈyaˈ cwenta. Na cweˈ na nntso tsˈaⁿ na matseiyuˈya tsˈoom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, sa̱a̱ cantyja na machˈeeⁿ tyoowitquiooˈ na mayuuˈ na ljoˈ, quia joˈ juu na matseiyuˈya tsˈomˈ, matseixmaⁿnaˈ tsˈoo. 21 Cjaañjoomˈ nˈomˈyoˈ ljoˈ na sˈaa welooya Abraham, joˈ na tqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom jom na tacatseixmaaⁿ jnaⁿ ee na tquiaaⁿ tiˈjnaaⁿ Isaac na cueˈ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. 22 Queⁿˈ cwenta ñˈoomwaaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Abraham, cantyja na sˈaaⁿ maˈmo̱ⁿnaˈ na tyotseiyuˈya tsˈoom ndoˈ juu joˈ matseicanda̱a̱ˈñenaˈ cantyja na luaaˈ sˈaaⁿ. 23 Ndoˈ na luaaˈ sˈaaⁿ seicanda̱a̱ˈñenaˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii na matsonaˈ: “Tyotseiyuˈya tsˈom Abraham ñequio Tyˈo̱o̱tsˈom, joˈ na tqueⁿnaˈ jom na tjaa jnaⁿ cwicotseixmaaⁿ, ndoˈ seicajndyunaˈ jom tsˈaⁿ na jeeⁿ ya ñˈoom juu ñequio Tyˈo̱o̱tsˈom.”

24 Ndoˈ na ljoˈ, ¿aa cwiqueⁿˈyoˈ cwenta? Nchii tomti macoˈñom Tyˈo̱o̱tsˈom tsˈaⁿ cweˈ cantyja na matseiyuˈya tsˈom ñˈeⁿñê sa̱a̱ mati cantyja na machˈee. 25 Majoˈti tuii ñequio sculjaaˈ na jndyu Rahab, tqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom jom na tacatseixmaaⁿ jnaⁿ ncˈe ljoˈ na sˈaaⁿ, na tquiaaⁿ waⁿˈaⁿ na ljooˈndye nnˈaⁿ na tyˈequeⁿ cwenta chiuu mˈaⁿ nnˈaⁿ tsjomˈm, ndoˈ jñoom joona cwiicheⁿ nato. 26 Ee chaˈxjeⁿ chaˈwaa seiiˈ tsˈaⁿ xeⁿ ticuaa espíritu ˈnaaⁿˈnaˈ, maxjeⁿ tsˈoo juunaˈ, majoˈti matseijomnaˈ na matseiyuˈya tsˈom tsˈaⁿ, tsˈoo juunaˈ xeⁿ ticañˈeⁿ na machˈee tsˈaⁿ.