A A A A A
Bible Book List

Santiago 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Santiago

Jnea˜ siiˉ Tiáa˜, jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ jmoˈˊo e jiˋ la e catɨ́ɨngˉ lajɨˋ guitu̱ˊ ˈléˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ sɨsooˇ sɨjǿngˆ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. Guicó̱o̱ˈˇbaaˈ lajaangˋ lajaangˋnaˈ.

Fidiéeˇbingˈ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ dseaˋ e ñirˊ e˜ nijmérˉ

Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, güɨlɨˈiáangˋ óoˊnaˈ mɨ˜ íingˈ˜naˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e huɨ́ɨngˊ, dsʉco̱ˈ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ e mɨ˜ móoˉnaˈ jaléˈˋ e huɨ́ɨngˊ do, jo̱baˈ eáangˊguɨ seaˋ bíˋ quíiˆnaˈ e téˈˋnaˈ fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nɨteáangˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ co̱ˈ jmɨˈúumˋbaˈ e dseángˈˉ téˈˋbaˈ e nisíngˈˉnaˈ teáˋguɨ e fɨˊ guiʉ́ˉ do có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e dsingɨ́ɨngˉnaˈ do, jo̱baˈ nilɨguiúngˉnaˈ laco̱ˈ sɨˈíˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ.

Jo̱ song jaangˋ dseaˋ lajeeˇ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ ñirˊ e˜ nijmérˉ quiáˈˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ, jo̱baˈ ˈnéˉ e nimɨ́ˈrˉ Fidiéeˇ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈrˉ e niˈɨ́ˆ dsíirˊ e˜ jaléˈˋ e nijmérˉ quiáˈˉ jaléˈˋ e camɨrˊ do; co̱ˈ íˋbingˈ cuøˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ lalíingˋ jo̱guɨ e iáangˋ dsíirˊ mɨ˜ mɨˈˊ dseaˋ írˋ e jmɨcó̱o̱iñˈ˜ do quiáˈrˉ, jo̱guɨ jaˋ e ˈgaaiñˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱ cajo̱. Dsʉˈ mɨ˜ nimɨ́ˈrˉ Fidiéeˇ lajo̱, ˈnéˉ e jábˈˉ nilíiñˋ e nijmɨcó̱o̱bˈ˜ dseaˋ do quiáˈrˉ, jo̱guɨ jaˋ ɨ́ˆ dsíirˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ faˈ e dseaˋ do jaˋ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ có̱o̱ˈ˜ e jo̱; co̱ˈ song i̱i̱ˋ dseaˋ jaˋ óorˋ júuˆ ta˜ dsíiˊ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ quiáˈrˉ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ jmɨɨˋ mɨ˜ dsiguíingˉ có̱o̱ˈ˜ guíˋ fɨˊ la fɨˊ na. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lajo̱ jaˋ güɨˈíˋ dsíirˊ faˈ lɨɨng˜ eeˋ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ quiáˈrˉ, co̱ˈ jaˋ niñíiñˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e jo̱ quiáˈˉ dseaˋ do. Co̱ˈ i̱ dseaˋ laˈíˋ, lana ɨˊ dsíirˊ co̱o̱ˋ jo̱guɨ dsaˈóˋ e jiébˈˋ nɨˈɨˊ dsíirˊ, jo̱guɨ jaˋ iʉ˜ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóorˋ do cajo̱.

Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e i̱i̱ˋ lajeeˇ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ seaˋ quiáˈˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ ˈnéˉ e nijmiˈiáamˋ dsíiˊ i̱ dseaˋ laˈíˋ, co̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ niseángˈˊ i̱ dseaˋ do yʉ́ˈˆ mɨ˜ nitɨ́ˉ oor˜ quiáˈrˉ. 10 Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ i̱i̱ˋ lajeeˇ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ seaˋ cuuˉ, ˈnéˉ e nijmiˈiáamˋ dsíiˊ dseaˋ do fɨng cajméeˋ Fidiéeˇ e nijgiáaiñˉ dseaˋ do, co̱ˈ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ do lɨ́ɨiñˊ lafaˈ co̱o̱ˋ líˆ quiáˈˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ onuuˋ, co̱ˈ jaˋ huǿøˉ téˈˋ e jí̱ˈˋ. 11 Co̱ˈ mɨ˜ nilɨguíiˉ ieeˋ, dsifɨˊ lajo̱b lɨfíngˈˆ líˆ quiáˈˉ e onuuˋ do, jo̱ dsifɨˊ ladob nitéˈˋ fɨˊ ni˜ uǿˉ, jo̱guɨ íimˉ lají̱i̱ˈ˜ e iaˈˊ do. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ, co̱ˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ oor˜ quiáˈrˉ e nidséiñˈˉ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ, catʉ́ˋbre lajaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

Mɨ˜ dsingɨ́ɨngˉ dseaˋ jaléˈˋ e huɨ́ɨngˊ

12 Juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ téˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ huɨ́ɨngˊ e dsingɨ́ɨiñˉ uíiˈ˜ e jaˋ jmóorˋ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ, dsʉco̱ˈ mɨ˜ ningɨ́ˋ e cajméerˋ e jo̱, jo̱guɨbaˈ niˈíñˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ e catɨ́ɨiñˉ e nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜, co̱ˈ lajo̱b júuˆ cacuøˊ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmiˈneáangˋ írˋ.

13 Jo̱guɨ mɨ˜ iing˜ jaangˋ dseaˋ e nijmérˉ e jaˋ dseengˋ, jo̱ jaˋ güɨˈíˋ dsíirˊ e Fidiéeˇbingˈ i̱ jmóoˋ e iiñ˜ e nijmérˉ lajo̱, co̱ˈ Fidiéeˇ jaˋ catɨ́ɨiñˉ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ faˈ e nijmérˉ e jaˋ dseengˋ, o̱ˈguɨ jmóorˋ faˈ e lajo̱b nijméˉ dseaˋ jiéngˈˋ cajo̱. 14 Dsʉˈ jaˋ lɨ́ɨˊ lajo̱, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ yaam˜ dseaˋ ɨˊ dsíirˊ gaˋ, jo̱guɨ yaam˜bre cajo̱ iiñ˜ e nijmérˉ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ,co̱ˈ jo̱b lɨquié̱e̱ˊ quiáˈrˉ e nilɨgøøiñˋ e nijmérˉ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ do. 15 Jo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e gaˋ e ɨˊ dsíirˊ do, e jo̱baˈ jmóoˋ e jmɨrǿngˋ dseeˉ yaaiñ˜. Jo̱guɨ mɨ˜ nɨˈmɨ́ɨngˈ˜ eáangˊ e dseeˉ do, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ niˈnámˋbre có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜ jóng.

16 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, jaˋ jmɨgǿøngˋ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jo̱. 17 Jo̱ Fidiéeˇbingˈ i̱ cuøˈˊ jneaa˜aaˈ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ jaléˈˋ e niguoˈˆ, jo̱ íbˋ cajo̱ i̱ cajmeáangˋ jaléngˈˋ i̱ jmijneáˋ jɨˋ i̱ seengˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ e laco̱ˈ seaˋ jmɨɨ˜ jo̱guɨ seaˋ uǿøˋ. Jo̱guɨ ˈñiaˈˊ Fidiéeˇ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e nilɨsɨ́ɨiñˉ laco̱ˈguɨ lɨsɨ́ɨngˉ jaléˈˋ jɨ˜ i̱ seengˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, co̱ˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e nilíˋ lajo̱, co̱ˈ dseángˈˉ røøbˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ do lata˜. 18 Jo̱ co̱ˈ Fidiéeˇ ˈñiaˈˊbre calɨˈiiñ˜, jo̱baˈ cacuørˊ e nilɨse̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈr˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ e laco̱ˈ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ, nisíngˈˉnaaˈ fɨˊ quiniˇguɨ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nijméˉ Fidiéeˇ i̱ nilíingˉ dseaˋ quiáˈrˉ.

Jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ dseángˈˉ e jáˈˉ e lɨcuíingˋ dseaˋ Dseaˋ Jmáangˉ

19 Jo̱ té̱e̱ˊ óoˊnaˈ jaléˈˋ e júuˆ la, dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, e lajɨɨmˋ ˈnʉ́ˈˋ ˈnéˉ guiéeng˜ guiʉ́ˉ yaang˜naˈ e ninúuˆnaˈ røøbˋ; dsʉˈ jaˋ ˈnéˉ foˈˆnaˈ ladsifɨˊ e jaˋ mɨˊ caˈíiˋ óoˊnaˈ røøˋ, o̱ˈguɨ cuǿˈˆ fɨˊ yaang˜naˈ e jméeˆnaˈ guíingˉnaˈ quiáˈˉ doñiˊ eeˋ e jmóoˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. 20 Dsʉco̱ˈ mɨ˜ jmiguíingˉ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱baˈ jaˋ éerˋ røøˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ jaˋ jmóorˋ laco̱ˈ iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ e nilíˋ. 21 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e ˈnéˉ tʉ́ˆbaˈ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e jmooˋnaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ caˈˊ ˈnaangˋnaˈ cajo̱ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ íingˈ˜naˈ e ngocángˋ óoˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e nɨcanʉ́ʉˉnaˈ, dsʉco̱ˈ e júuˆ jo̱baˈ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e nileángˋnaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˆnaˈ.

22 Jo̱ dsʉˈ jaˋ e ta˜ íingˆ quíiˉnaˈ lɨco̱ˈ nuuˋnaˈ e júuˆ jo̱ song jaˋguɨ jmitíˆnaˈ. Dsʉco̱ˈ song jaˋ jmitíˆnaˈ e jo̱, jo̱baˈ lɨ́ˈˆ jmɨgǿøngˋ yaam˜baˈ jóng e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 23 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨco̱ˈ núuˋ e júuˆ jo̱ dsʉˈ jaˋguɨ jmitir˜ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ jaangˋ dseaˋ mɨ˜ jǿøngˉ ˈñiaˈrˊ dsíiˊ sɨ́ɨˊ jo̱ jnéemˉ jial laco̱ˈ ɨ́ɨrˋ; 24 jo̱ dsʉˈ dsifɨˊ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cangángˉ ˈñiaˈrˊ dsíiˊ e sɨ́ɨˊ do, caˈímˉ dsíirˊ jialco̱ˈ lɨ́ɨiñˊ ladsifɨˊ lado jóng. 25 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ íingˉ dsíiˊ jaléˈˋ e júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e núurˋ do, jo̱guɨ nʉ́ʉˈ˜bɨr e ngocángˋ dsíirˊ e jo̱, jo̱baˈ dseaˋ íˋbingˈ i̱ contøømˉ tó̱o̱ˋ dsíiˊ e nileáiñˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˆ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ íbˋ cajo̱ i̱ nilɨseengˋ juguiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ.

26 Jo̱guɨ song jaangˋ dseaˋ ɨˊ dsíirˊ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱ dsʉˈ mɨˊ ˈnooˋbɨ féˈrˋ júuˆ e jaˋ dseengˋ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋbingˈ i̱ jmɨgǿøngˋ yaang˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱ dseángˈˉ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e féˈrˋ do e cuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ.

27 Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ dseaˋ i̱ jaˋ beángˈˊ dseeˉ yaang˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ jmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ jiuung˜ ˈnɨ́ɨˉ jo̱guɨ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ ˈnɨ́ɨˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ fɨˈíˆ dsíiˊ e seaˋ quiáiñˈˉ do, jo̱ lají̱i̱ˈ˜ dseaˋ íˋbingˈ i̱ dseángˈˉ lajangˈˉ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ jaˋ eeˋ sɨˈlɨiñˈˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ cajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes