Add parallel Print Page Options

Personliga hälsningar

16 Vår syster Foibe, som är tjänare i församlingen i Kenchreai, vill jag tala varmt för. Ta väl emot henne, i Herren, på ett sådant sätt som de heliga bör göra. Hjälp henne med allt hon behöver, för hon har varit ett stöd för många, också för mig.

Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har till och med riskerat livet för min skull. Men det är inte bara jag som är tacksam för dem, utan även alla hednakristna församlingar.

Hälsa också församlingen som möts i deras hus.

Hälsa min gode vän Epainetos, som var den första i provinsen Asien[a] som började tro på Kristus.

Hälsa också Maria, som har arbetat så hårt för er.

Hälsa Andronikos och Junias, som båda är mina landsmän och har suttit i fängelse tillsammans med mig. De är apostlar åt Kristus och är mycket uppskattade av alla, och de började tro på Kristus före mig.

Hälsa Ampliatus, som jag älskar i Herren.

Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min käre Stachys.

10 Hälsa Apelles, som har bestått provet i Kristus.

Hälsa också alla hos Aristoboulos.

11 Hälsa Herodion, min landsman.

Hälsa alla dem hos Narkissos som tillhör Herren.

12 Hälsa Tryfaina och Tryfosa, som arbetar med att tjäna Herren, och den kära Persis, som har arbetat så hårt för att tjäna Herren.

13 Hälsa Rufus, som Herren har utvalt, och hans mor, som är som en mor också för mig.

14 Hälsa Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och de troende syskon som är tillsammans med dem.

15 Hälsa Filologos, Julia, Nereus och hans syster, Olympas och alla de andra heliga som är tillsammans med dem.

16 Hälsa varandra med en helig kyss.[b]

Alla Kristus församlingar hälsar till er.

En sista förmaning

17 Slutligen vill jag uppmana er, syskon: Akta er för dem som orsakar splittring och får människor på fall genom att undervisa sådant som strider mot det ni har fått lära er. Håll er borta från dem! 18 Sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus, utan sina egna magar.[c] Med sina vackra ord och sitt smicker förleder de godtrogna människors hjärtan.

19 Alla känner ju till er lydnad, och det gör mig mycket glad. Men jag önskar att ni ska vara uppfinningsrika i allt gott, och okunniga i allt ont.

20 Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter.

Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla.

21 Min medarbetare Timotheos hälsar till er, och det gör också mina landsmän Lucius, Jason och Sosipatros.

22 Även jag, Tertius, som har skrivit ner det här brevet,[d] hälsar till er i Herren.

23 Gaius hälsar till er. Det är i hans hus jag bor, och där träffas också hela församlingen.

Stadskassören Erastos hälsar till er, och det gör också Quartus, en annan av de troende.[e]

Avslutande hyllning till Gud

25 Honom som förmår styrka er genom det evangelium som jag förkunnar om Jesus Kristus, den avslöjade hemlighet, som har legat gömd sedan tidens början 26 men nu har uppenbarats genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning, för att alla folk ska kunna tro och lyda honom, 27 Gud, den ende som är vis, honom tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen.

Footnotes

  1. 16:5 Provinsen Asien var en romersk provins i nuvarande Turkiet.
  2. 16:16 Det var en ritual som ingick i församlingens gudstjänster. Man hälsade varandra med en kyss, männen för sig och kvinnorna för sig.
  3. 16:18 De undervisade antagligen om att viss mat var förbjuden.
  4. 16:22 Paulus använde sig ibland av sekreterare, i detta fall Tertius.
  5. 16:23 En del handskrifter har med vers 24, orden från slutet av v. 20: Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla. Amen.