A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 9:1-5 Bản Dịch 2011 (BD2011)

NGƯỜI DO-THÁI TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI

(9:1 - 11:36)

Tâm Tình của Phao-lô Ðối Với Người Do-thái

Tôi nói thật trong Ðấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Ðức Thánh Linh rằng lòng tôi rất buồn và đau đớn không nguôi. Tôi ước gì chính tôi chịu sự nguyền rủa, bị tách rời khỏi Ðấng Christ, thay cho anh chị em tôi theo phần xác, tức đồng bào tôi, dân I-sơ-ra-ên, những người đã được nhận làm con,[a] được ban cho vinh hiển, được các giao ước, được nhận Luật Pháp, được đảm trách việc thờ phượng, và được các lời hứa. Họ là con cháu của các tổ phụ, và từ họ Ðấng Christ đã sinh ra theo phần xác. Ngài là Ðấng ở trên mọi sự, là Ðức Chúa Trời được chúc tụng đời đời.[b] A-men.

Footnotes:

 1. Rô-ma 9:4 ctd: được nhận làm con nuôi
 2. Rô-ma 9:5 ctd: Ngài là Ðức Chúa Trời ở trên mọi sự, Ðấng được chúc tụng đời đời, hoặc Nguyện Ðức Chúa Trời là Ðấng ở trên mọi sự được chúc tụng đến đời đời.
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Xuất Hành 32:30-32 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Môi-se Cầu Thay cho Dân

30 Hôm sau Môi-se nói với dân, “Anh chị em đã phạm một tội trọng, nhưng bây giờ tôi sẽ lên gặp Chúa, may ra tôi có thể chuộc tội cho anh chị em.” 31 Vậy Môi-se trở lên với Chúa và thưa, “Hỡi ôi, dân nầy đã phạm một tội trọng. Họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng. 32 Nhưng bây giờ con cầu xin Ngài tha tội cho họ, bằng không, xin Ngài xóa tên con khỏi sách Ngài đã viết đi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Lu-ca 19:41-44 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Chúa Khóc về Thành Giê-ru-sa-lem

41 Khi Ngài đến gần thành và thấy thành, Ngài khóc về thành 42 rằng, “Ước gì ngày nay chính ngươi biết những gì đem bình an đến cho ngươi; nhưng bây giờ những điều ấy đã bị che khuất khỏi mắt ngươi. 43 Vì những ngày đến quân thù của ngươi sẽ đắp lũy chung quanh ngươi, bao vây ngươi, và công phá ngươi tứ phía. 44 Chúng sẽ san bằng ngươi thành bình địa và giết con cái của ngươi sống trong ngươi. Chúng sẽ không chừa một tảng đá nào trên tảng đá nào, vì ngươi không nhận biết thời điểm ngươi được thăm viếng.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 10:11 Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Ta là người chăn tốt; người chăn tốt hy sinh tính mạng mình cho chiên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 9:1-29 Bản Dịch 2011 (BD2011)

NGƯỜI DO-THÁI TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI

(9:1 - 11:36)

Tâm Tình của Phao-lô Ðối Với Người Do-thái

Tôi nói thật trong Ðấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Ðức Thánh Linh rằng lòng tôi rất buồn và đau đớn không nguôi. Tôi ước gì chính tôi chịu sự nguyền rủa, bị tách rời khỏi Ðấng Christ, thay cho anh chị em tôi theo phần xác, tức đồng bào tôi, dân I-sơ-ra-ên, những người đã được nhận làm con,[a] được ban cho vinh hiển, được các giao ước, được nhận Luật Pháp, được đảm trách việc thờ phượng, và được các lời hứa. Họ là con cháu của các tổ phụ, và từ họ Ðấng Christ đã sinh ra theo phần xác. Ngài là Ðấng ở trên mọi sự, là Ðức Chúa Trời được chúc tụng đời đời.[b] A-men.

Quyền Tể Trị Tuyệt Ðối của Ðức Chúa Trời Tỏ Ra Qua Các Quyết Ðịnh của Ngài

Nói như thế không có nghĩa là lời Ðức Chúa Trời đã thất bại. Vì không phải mọi người Do-thái đều là người Do-thái thật; không phải tất cả con cháu Áp-ra-ham đều thật sự là con cháu Áp-ra-ham, nhưng

“Chỉ dòng dõi của I-sác mới là dòng dõi mang danh ngươi.”[c]

Ðiều ấy có nghĩa là không phải con cái theo phần xác đương nhiên là con cái của Ðức Chúa Trời, nhưng con cái của lời hứa mới được kể là hậu duệ chính tông. Lời hứa ấy như thể nầy,

“Vào khoảng nầy, Ta sẽ trở lại và Sa-ra sẽ có một con trai.”[d]

10 Không những thế thôi, khi Rê-bê-ca do một người là I-sác, tổ phụ chúng ta, có thai đôi cũng vậy. 11 Trước khi hai đứa trẻ chào đời, khi chúng chưa làm một điều thiện hay điều ác nào, thì để giữ vững ý định của Ðức Chúa Trời trong sự lựa chọn, không căn cứ vào việc làm của họ, nhưng căn cứ vào quyền lựa chọn của Ðấng Kêu Gọi, 12 bà đã được bảo,

“Ðứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ.”[e]

13 Như có chép rằng,

“Ta thương Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau.”[f]

14 Vậy chúng ta sẽ nói thể nào đây? Có phải Ðức Chúa Trời bất công chăng?

Chẳng hề như vậy! 15 Vì Ngài đã phán với Môi-se rằng,

“Ta sẽ nhân từ với ai Ta muốn nhân từ; Ta sẽ thương xót ai Ta muốn thương xót.”[g]

16 Như vậy người ta được chọn không do mình muốn hoặc do người nào bôn ba chạy chọt mà được, nhưng do ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, 17 vì lời Kinh Thánh đã phán với Pha-ra-ôn rằng,

“Ta đã lập ngươi lên cốt để ngươi làm đối tượng cho Ta bày tỏ quyền năng của Ta, hầu danh Ta được truyền rao khắp đất.”[h]

18 Như vậy Ngài muốn thương xót ai Ngài thương xót, và Ngài muốn để ai cứng lòng Ngài để.

Chúa Giận Rồi Lại Thương

19 Thế thì bạn sẽ nói với tôi, “Nếu vậy sao Ngài còn bắt lỗi? Vì ai có thể cưỡng lại ý Ngài được?”

20 Hỡi người kia, bạn là ai mà dám cãi lại Ðức Chúa Trời? Có thể nào một món đồ gốm nói với người đã nặn nên nó rằng, “Tại sao ông nặn nên tôi như thế nầy?” 21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền tạo ra các vật dụng từ một đống đất sét, cái để dùng vào việc sang trọng và cái để dùng vào việc tầm thường chăng? 22 Nếu Ðức Chúa Trời muốn bày tỏ cơn thịnh nộ của Ngài và biểu dương quyền năng của Ngài nên đã nhẫn nhục chịu đựng những món đồ gốm đáng chuốc cơn thịnh nộ, được chuẩn bị sẵn cho sự hủy diệt, 23 hoặc để bày tỏ sự phong phú của vinh hiển Ngài đối với những món đồ gốm được thương xót và được Ngài chuẩn bị sẵn cho sự vinh hiển, 24 trong đó có chúng ta, những người Ngài đã gọi, không những chỉ từ dân Do-thái nhưng cũng từ các dân ngoại, thì sao? 25 Như Ngài đã phán trong sách Ô-sê rằng,

“Ta sẽ gọi những kẻ không phải dân Ta là ‘dân Ta,’
Ta sẽ gọi kẻ không được yêu thương là ‘người Ta yêu quý.’[i]

26 Và chính tại nơi họ bị bảo,

‘Các ngươi không phải là dân Ta,’

Họ sẽ được gọi là

‘Con cái của Ðức Chúa Trời hằng sống.’”[j]

27 Tiên Tri Ê-sai đã kêu lên về dân I-sơ-ra-ên rằng,

“Dù dân số của con cái I-sơ-ra-ên đông như cát nơi bờ biển, thì cũng chỉ những người còn sót lại mới được hưởng ơn cứu rỗi mà thôi, 28 vì Chúa sẽ thi hành án phạt của Ngài trên đất cách nhanh chóng và dứt khoát.”[k]

29 Và như Ê-sai đã nói trước,

“Nếu Chúa các đạo quân không chừa lại cho chúng ta những người nối dõi, thì chúng ta đã trở nên như Sô-đôm và đã như Gô-mô-ra rồi.”[l]

Footnotes:

 1. Rô-ma 9:4 ctd: được nhận làm con nuôi
 2. Rô-ma 9:5 ctd: Ngài là Ðức Chúa Trời ở trên mọi sự, Ðấng được chúc tụng đời đời, hoặc Nguyện Ðức Chúa Trời là Ðấng ở trên mọi sự được chúc tụng đến đời đời.
 3. Rô-ma 9:7 Sáng 21:12
 4. Rô-ma 9:9 Sáng 18:10, 14
 5. Rô-ma 9:12 Sáng 25:23
 6. Rô-ma 9:13 Mal 1:2, 3
 7. Rô-ma 9:15 Xuất 33: 19
 8. Rô-ma 9:17 Xuất 9:16 LXX
 9. Rô-ma 9:25 Ô-sê 2:23
 10. Rô-ma 9:26 Ô-sê 1:10
 11. Rô-ma 9:28 Ê-sai 10:22-23 LXX
 12. Rô-ma 9:29 Ê-sai 1:9 LXX
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 8:1 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Sống trong Ðức Thánh Linh

Bởi vậy hiện nay không có sự kết tội cho những ai ở trong Ðức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 8:35 Bản Dịch 2011 (BD2011)

35 Ai có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bách hại, đói khát, trần truồng, hiểm nguy, hoặc gươm giáo chăng?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 8:38-39 Bản Dịch 2011 (BD2011)

38 Vì tôi tin chắc rằng dù sự chết hay sự sống, các thiên sứ hay các nhà cầm quyền, việc hiện tại hay việc tương lai, bất cứ quyền lực nào, 39 dù những gì đến từ trời cao hay ra từ vực thẳm, hoặc bất cứ vật thọ tạo nào, cũng không thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 9:6-13 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Quyền Tể Trị Tuyệt Ðối của Ðức Chúa Trời Tỏ Ra Qua Các Quyết Ðịnh của Ngài

Nói như thế không có nghĩa là lời Ðức Chúa Trời đã thất bại. Vì không phải mọi người Do-thái đều là người Do-thái thật; không phải tất cả con cháu Áp-ra-ham đều thật sự là con cháu Áp-ra-ham, nhưng

“Chỉ dòng dõi của I-sác mới là dòng dõi mang danh ngươi.”[a]

Ðiều ấy có nghĩa là không phải con cái theo phần xác đương nhiên là con cái của Ðức Chúa Trời, nhưng con cái của lời hứa mới được kể là hậu duệ chính tông. Lời hứa ấy như thể nầy,

“Vào khoảng nầy, Ta sẽ trở lại và Sa-ra sẽ có một con trai.”[b]

10 Không những thế thôi, khi Rê-bê-ca do một người là I-sác, tổ phụ chúng ta, có thai đôi cũng vậy. 11 Trước khi hai đứa trẻ chào đời, khi chúng chưa làm một điều thiện hay điều ác nào, thì để giữ vững ý định của Ðức Chúa Trời trong sự lựa chọn, không căn cứ vào việc làm của họ, nhưng căn cứ vào quyền lựa chọn của Ðấng Kêu Gọi, 12 bà đã được bảo,

“Ðứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ.”[c]

13 Như có chép rằng,

“Ta thương Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau.”[d]

Footnotes:

 1. Rô-ma 9:7 Sáng 21:12
 2. Rô-ma 9:9 Sáng 18:10, 14
 3. Rô-ma 9:12 Sáng 25:23
 4. Rô-ma 9:13 Mal 1:2, 3
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 2:28-29 Bản Dịch 2011 (BD2011)

28 Vì một người chỉ có bề ngoài là người Do-thái thì không phải là người Do-thái thật; cũng thế, sự cắt bì chỉ ở bên ngoài và trên thân xác, sự cắt bì đó không phải là sự cắt bì thật. 29 Nhưng một người bên trong là người Do-thái mới thật sự là người Do-thái. Sự cắt bì thật là sự cắt bì trong lòng, bằng Ðức Thánh Linh,[a] chứ không bằng văn tự. Một người như thế sẽ được khen ngợi không phải từ loài người, nhưng từ Ðức Chúa Trời.

Footnotes:

 1. Rô-ma 2:29 ctd: trong tâm linh
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 9:14-21 Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Vậy chúng ta sẽ nói thể nào đây? Có phải Ðức Chúa Trời bất công chăng?

Chẳng hề như vậy! 15 Vì Ngài đã phán với Môi-se rằng,

“Ta sẽ nhân từ với ai Ta muốn nhân từ; Ta sẽ thương xót ai Ta muốn thương xót.”[a]

16 Như vậy người ta được chọn không do mình muốn hoặc do người nào bôn ba chạy chọt mà được, nhưng do ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, 17 vì lời Kinh Thánh đã phán với Pha-ra-ôn rằng,

“Ta đã lập ngươi lên cốt để ngươi làm đối tượng cho Ta bày tỏ quyền năng của Ta, hầu danh Ta được truyền rao khắp đất.”[b]

18 Như vậy Ngài muốn thương xót ai Ngài thương xót, và Ngài muốn để ai cứng lòng Ngài để.

Chúa Giận Rồi Lại Thương

19 Thế thì bạn sẽ nói với tôi, “Nếu vậy sao Ngài còn bắt lỗi? Vì ai có thể cưỡng lại ý Ngài được?”

20 Hỡi người kia, bạn là ai mà dám cãi lại Ðức Chúa Trời? Có thể nào một món đồ gốm nói với người đã nặn nên nó rằng, “Tại sao ông nặn nên tôi như thế nầy?” 21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền tạo ra các vật dụng từ một đống đất sét, cái để dùng vào việc sang trọng và cái để dùng vào việc tầm thường chăng?

Footnotes:

 1. Rô-ma 9:15 Xuất 33: 19
 2. Rô-ma 9:17 Xuất 9:16 LXX
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Xuất Hành 7:3 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Nhưng Ta sẽ để cho Pha-ra-ôn cứng lòng, rồi Ta sẽ thực hiện nhiều dấu kỳ và phép lạ trong đất Ai-cập.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Xuất Hành 7:13 Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Tuy nhiên Pha-ra-ôn vẫn cứng lòng; ông không chịu nghe lời họ, như Chúa đã phán trước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Xuất Hành 8:32 Bản Dịch 2011 (BD2011)

32 Nhưng lần nầy Pha-ra-ôn vẫn cứng lòng và không chịu để dân ra đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Xuất Hành 14:4 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ta sẽ để Pha-ra-ôn cứ cứng lòng, nó sẽ đuổi theo họ. Bấy giờ Ta sẽ được tôn trọng vì Pha-ra-ôn và vì toàn thể đạo quân nó; rồi dân Ai-cập sẽ biết rằng Ta là Chúa.” Dân I-sơ-ra-ên làm y như vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-sai 29:16 Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Thật các ngươi quả làm chuyện ngược đời!
Thợ gốm có bao giờ bị xem ngang hàng như đất sét chăng?
Có thể nào một sản phẩm nói với người tạo ra nó rằng,
“Người ấy đâu có làm ra tôi,”
Hay món đồ gốm có thể nói với người thợ gốm rằng,
“Hắn chẳng biết gì” chăng?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-sai 64:8 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Nhưng bây giờ, Chúa ôi,
Ngài là Cha chúng con;
Chúng con là đất sét và Ngài là thợ gốm;
Chúng con chỉ là sản phẩm của tay Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giê-rê-mi 18:6 Bản Dịch 2011 (BD2011)

“Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, Ta há không thể làm cho ngươi như người thợ gốm đã làm sao?” Chúa phán, “Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy xem, đất sét trong tay người thợ gốm thể nào, các ngươi trong tay Ta cũng thể ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

II Ti-mô-thê 2:20 Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Trong một tòa nhà lớn không phải chỉ có các vật dụng bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những vật dụng bằng gỗ và bằng đất sét; một số được dùng vào việc sang và một số được dùng vào việc hèn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 9:22-29 Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Nếu Ðức Chúa Trời muốn bày tỏ cơn thịnh nộ của Ngài và biểu dương quyền năng của Ngài nên đã nhẫn nhục chịu đựng những món đồ gốm đáng chuốc cơn thịnh nộ, được chuẩn bị sẵn cho sự hủy diệt, 23 hoặc để bày tỏ sự phong phú của vinh hiển Ngài đối với những món đồ gốm được thương xót và được Ngài chuẩn bị sẵn cho sự vinh hiển, 24 trong đó có chúng ta, những người Ngài đã gọi, không những chỉ từ dân Do-thái nhưng cũng từ các dân ngoại, thì sao? 25 Như Ngài đã phán trong sách Ô-sê rằng,

“Ta sẽ gọi những kẻ không phải dân Ta là ‘dân Ta,’
Ta sẽ gọi kẻ không được yêu thương là ‘người Ta yêu quý.’[a]

26 Và chính tại nơi họ bị bảo,

‘Các ngươi không phải là dân Ta,’

Họ sẽ được gọi là

‘Con cái của Ðức Chúa Trời hằng sống.’”[b]

27 Tiên Tri Ê-sai đã kêu lên về dân I-sơ-ra-ên rằng,

“Dù dân số của con cái I-sơ-ra-ên đông như cát nơi bờ biển, thì cũng chỉ những người còn sót lại mới được hưởng ơn cứu rỗi mà thôi, 28 vì Chúa sẽ thi hành án phạt của Ngài trên đất cách nhanh chóng và dứt khoát.”[c]

29 Và như Ê-sai đã nói trước,

“Nếu Chúa các đạo quân không chừa lại cho chúng ta những người nối dõi, thì chúng ta đã trở nên như Sô-đôm và đã như Gô-mô-ra rồi.”[d]

Footnotes:

 1. Rô-ma 9:25 Ô-sê 2:23
 2. Rô-ma 9:26 Ô-sê 1:10
 3. Rô-ma 9:28 Ê-sai 10:22-23 LXX
 4. Rô-ma 9:29 Ê-sai 1:9 LXX
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-phê-sô 1:7-8 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Trong Con ấy và nhờ huyết Con ấy, chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ những lỗi lầm, theo sự phong phú của ân sủng Ngài, tức ân sủng Ngài ban dồi dào cho chúng ta. Trong sự khôn ngoan và thấu hiểu toàn vẹn của Ngài,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-phê-sô 1:18-23 Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 và cho mắt lòng anh chị em được khai minh, để anh chị em có thể nhận biết hy vọng Ngài đã kêu gọi anh chị em là gì, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển đang dành cho các thánh đồ là thể nào, 19 và sự lớn lao vô lượng của quyền năng Ngài dành cho chúng ta, những người tin nhận, trong sự vận hành của quyền năng vĩ đại Ngài lớn dường bao. 20 Ngài đã thực hiện quyền năng đó trong Ðấng Christ khi Ngài làm cho Ðấng Christ sống lại từ cõi chết và lập Ðấng Christ ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, 21 cao hơn mọi quyền cai trị, quyền hành, quyền lực, vua chúa, và mọi chức tước được lập ra, không những trong đời nầy mà trong đời sắp đến nữa. 22 Ngài đã đặt mọi sự dưới chân Ðấng Christ và lập Ðấng Christ làm đầu mọi sự cho lợi ích của hội thánh; 23 hội thánh là thân thể Ðấng Christ và sự đầy đủ của Ðấng Christ, Ðấng đầy dẫy trong mọi lúc ở mọi nơi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-phê-sô 2:1-10 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Từ Chết Ðến Sống

Về phần anh chị em, anh chị em đã chết vì các vi phạm và tội lỗi mình; đó là nếp sống ngày trước của anh chị em, tức sống theo xu hướng của đời nầy, theo kẻ cầm quyền trên không trung, là tà linh đang hành động giữa các con cái không vâng lời.

Trước kia tất cả chúng ta cũng đã sống giữa họ như vậy, tức sống theo những ham muốn của xác thịt, chiều theo sự thèm khát của nhục dục và những ý tưởng xấu xa; theo lẽ tự nhiên chúng ta là con cái của sự thịnh nộ như bao nhiêu người khác. Nhưng Ðức Chúa Trời là Ðấng giàu lòng thương xót, do tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta. Ngay cả khi chúng ta còn chết trong các vi phạm của mình, Ngài đã làm cho chúng ta được cùng sống lại với Ðấng Christ –ấy là nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu– và trong Ðức Chúa Jesus Christ, Ngài đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng được ngồi trên trời với Ðấng Christ, để trong các đời sau Ngài có thể bày tỏ sự giàu có vô lượng của ân sủng Ngài được thể hiện qua lòng nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Ðức Chúa Jesus Christ. Vì nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh chị em được cứu; điều ấy không đến từ anh chị em, bèn là tặng phẩm của Ðức Chúa Trời; đó không phải là thành quả của việc làm, vì thế không ai có thể tự hào. 10 Vì chúng ta là những tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Ðức Chúa Jesus Christ, để thực hiện những việc tốt đẹp mà Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị trước, hầu chúng ta cứ theo đó mà sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang