A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 3:21-23 1934 Vietnamese Bible (VIET)

21 Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp;

22 tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết,

23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Sáng Thế 15:6 1934 Vietnamese Bible (VIET)

A

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Giê-rê-mi-a 31:33-34 1934 Vietnamese Bible (VIET)

33 Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.

34 Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Ê-xê-ki-ên 36:26-27 1934 Vietnamese Bible (VIET)

26 Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.

27 Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Rô-ma 10:9-10 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;

10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Rô-ma 10:14 1934 Vietnamese Bible (VIET)

14 Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Rô-ma 3:23-24 1934 Vietnamese Bible (VIET)

23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,

24 và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Sáng Thế 15:6 1934 Vietnamese Bible (VIET)

A

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

I-sai-a 53:11 1934 Vietnamese Bible (VIET)

11 Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

II Cô-rinh-tô 5:21 1934 Vietnamese Bible (VIET)

21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Mác 10:45 1934 Vietnamese Bible (VIET)

45 Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Ê-phê-sô 1:7-8 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Aáy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,

mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng,

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Tít 2:14 1934 Vietnamese Bible (VIET)

14 là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta khỏi mọi tội và làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

I Phi-rơ 1:18 1934 Vietnamese Bible (VIET)

18 vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình,

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Rô-ma 3:24-26 1934 Vietnamese Bible (VIET)

24 và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,

25 là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia,

26 trong buổi Ngài nhịn nhục; tức là Ngài đã tỏ ra sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Jêsus.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Hê-bơ-rơ 2:17 1934 Vietnamese Bible (VIET)

17 Nhơn đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

I Giăng 2:2 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Aáy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

I Giăng 4:10 1934 Vietnamese Bible (VIET)

10 Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Rô-ma 3:25-26 1934 Vietnamese Bible (VIET)

25 là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia,

26 trong buổi Ngài nhịn nhục; tức là Ngài đã tỏ ra sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Jêsus.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes