Add parallel Print Page Options

Người Do-thái Cần Tin Nhận Sự Công Chính Bởi Ðức Tin

10 Thưa anh chị em, sự ao ước trong lòng tôi và điều tôi cầu xin Ðức Chúa Trời cho dân I-sơ-ra-ên[a] là họ được cứu. Tôi có thể làm chứng rằng họ rất nhiệt thành đối với Ðức Chúa Trời, nhưng lòng nhiệt thành ấy không đặt nền tảng trên tri thức. Vì không biết cách Ðức Chúa Trời làm cho người ta được xưng công chính và muốn cậy sức riêng mình để đạt đến sự công chính, họ đã không chịu phục dưới cách làm cho được xưng công chính của Ðức Chúa Trời. Vì Ðấng Christ chính là cứu cánh của Luật Pháp, để ai tin Ngài sẽ được xưng công chính.

Ơn Cứu Rỗi Cho Mọi Người

Môi-se viết về sự công chính đến bởi Luật Pháp rằng,

“Hễ ai làm theo những điều ấy sẽ được sống.”Lê 18:5

Nhưng về sự công chính đến bởi đức tin, ông nói,

“Ngươi đừng tự nhủ trong lòng rằng, ‘Ai sẽ lên trời?’”Phục 9:4

(Ngụ ý: để đem Ðấng Christ xuống), hoặc

‘Ai sẽ xuống vực thẳm?’

(Ngụ ý: để đem Ðấng Christ từ cõi chết lên). Nhưng điều ấy nói gì?

“Lời[b] ở gần ngươi, trong miệng ngươi, và trong lòng ngươi.”(10:6-8) Phục 30:12-14

(Ðó là lời đức tin chúng tôi rao giảng). Vì nếu miệng bạn xưng nhận Ðức Chúa Jesus là Chúa, và lòng bạn tin rằng Ðức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, bạn sẽ được cứu. 10 Vì ai tin trong lòng sẽ được xưng công chính, và ai xưng nhận bằng môi miệng sẽ được cứu, 11 vì Kinh Thánh dạy,

“Ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”Ê-sai 28:16 LXX

12 Thế thì không có sự phân biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì họ có cùng một Chúa; Ngài là Chúa chung của mọi người, và Ngài ban phước dồi dào cho những ai kêu cầu Ngài, 13 

“Ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.”Giô-ên 12:32

14 Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu Ðấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Ðấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe nếu không ai rao giảng? 15 Làm sao họ có thể rao giảng nếu họ không được sai đi? Như có chép rằng,

“Bàn chân của những người rao truyền Tin Mừng đẹp biết bao!”Ê-sai 52:7

16 Nhưng không phải mọi người sẽ vâng theo Tin Mừng, vì Ê-sai nói,

“Lạy Chúa, ai tin những gì chúng con rao báo?”Ê-sai 53:1 LXX

17 Như vậy đức tin đến bởi những gì người ta nghe, và những gì người ta cần nghe là lời[c] của Ðấng Christ[d] được rao giảng.

18 Nhưng tôi xin hỏi, họ đã được nghe chưa?

Họ đã được nghe rồi, vì

“Âm thanh chúng đã lan truyền khắp đất,
Và lời chúng đã vang đến cùng tận địa cầu.”Thi 19:4 LXX

19 Nhưng tôi xin hỏi thêm, có phải người I-sơ-ra-ên không hiểu chăng?

Trước hết xin nghe Môi-se kể lại,[e]

“Ta sẽ làm cho các ngươi ganh tị với một dân không đáng gọi là một dân;
Bởi một dân khờ khạo, Ta sẽ làm cho các ngươi tức giận.”Phục 32:21

20 Ê-sai đã rất bạo dạn thuật lại,[f]

“Những kẻ chẳng tìm kiếm Ta đã tìm được Ta;
Ta đã tỏ Ta ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta.”Ê-sai 65:1 LXX

21 Nhưng đối với dân I-sơ-ra-ên, Ngài phán,

“Suốt ngày Ta dang hai tay ra hướng về một dân không vâng lời và chống nghịch.”Ê-sai 65:2 LXX

Footnotes

  1. Rô-ma 10:1 nt: cho họ
  2. Rô-ma 10:8 Greek: Rhema
  3. Rô-ma 10:17 Greek: rhema
  4. Rô-ma 10:17 Bản Byzantine chép, "Ðức Chúa Trời"
  5. Rô-ma 10:19 nt: xin nghe Môi-se nói
  6. Rô-ma 10:20 nt: Ê-sai nói