A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 15:30-33 1934 Vietnamese Bible (VIET)

30 Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời,

31 hầu để tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê, và của làm phải mà tôi đem qua thành Giê-ru-sa-lem sẽ được các thánh đồ vui lòng nhậm lấy.

32 Bấy giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời, cũng nếm mùi an nghĩ với anh em nữa.

33 Nguyền xin Đức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy! A-men.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Rô-ma 15:30-33 Bản Dịch 2011 (BD2011)

30 Thưa anh chị em, vì Chúa của chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ và vì tình yêu của Ðức Thánh Linh, tôi nài xin anh chị em hãy cùng phấn đấu với tôi trong khi dâng lời cầu nguyện lên Ðức Chúa Trời cho tôi, 31 để tôi được thoát khỏi tay những kẻ vô tín ở Giu-đê và sự phục vụ của tôi tại Giê-ru-sa-lem được các thánh đồ chấp nhận. 32 Ðược như thế và nếu Ðức Chúa Trời muốn, tôi có thể đến thăm anh chị em với trọn niềm vui và có thể nghỉ ngơi với anh chị em.

33 Nguyện xin Ðức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh chị em. A-men.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Viewing of
Cross references
Footnotes