Add parallel Print Page Options

Cˈo̱o̱ⁿya chaˈxjeⁿ matsa̱ˈntjom Espíritu cwiluiiñe Tyˈo̱o̱tsˈom

Jo chii jaa nnˈaⁿ na cwilajomndyo̱ ñequio Jesucristo, ticatˈuii Tyˈo̱o̱tsˈom jaa cantyja ˈnaaⁿˈ jnaaⁿya. Luaaˈ waa ncˈe na cwilˈaaya yuu na lˈue tsˈom Espíritu Santo, nchii yuu na lˈue nˈo̱o̱ⁿ ncjo̱o̱. Ee juu ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Espíritu na mañequiaa na wando̱ˈa jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ncˈe na matseijomndyo̱ ñequio Cristo Jesús, ljeiiˈñeeⁿ jnda̱ seicandyaañenaˈ ja jo nnom ljeii na maˈmo̱ⁿnaˈ na matseixmaⁿya jnaⁿ na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ nntsuundyo̱. Ee ljeii na tqueⁿ Moisés, tîcanda̱a̱ nlqueⁿnaˈ na tjaa jnaⁿ laxmaaⁿya ee tjaaˈnaⁿ najndeii na matseixmaⁿnaˈ cha nlaˈcanda̱a̱ya juunaˈ ee laˈxmaaⁿya nnˈaⁿ na cwilaˈtjo̱o̱ndye. Sa̱a̱ yuu na tîcanda̱a̱ nntsˈaa juunaˈ, nquii Tyˈo̱o̱tsˈom jnda̱ sˈaaⁿ. Ee jñoom Jnaaⁿ na tsˈaⁿ chaˈna jaa nmeiiⁿ, na juu nncueˈ cwentaa jnaaⁿya. Ndoˈ na ljoˈ seijndaaˈñê na cwintycwii najndeii na matseixmaⁿ jnaⁿ na cˈo̱o̱ⁿya nacje ˈnaaⁿˈnaˈ. Luaaˈ sˈaaⁿ cha nnda̱a̱ nlaˈcanda̱a̱ya ljoˈ na matsa̱ˈntjom ljeiiˈñeeⁿ. Ee jaa tacˈo̱ⁿtya̱a̱ya cantyja ˈnaaⁿˈ natia na cwilaˈqueeⁿ nˈo̱o̱ⁿya. Jaa cwitsaamˈaaⁿya nacje ˈnaaⁿˈ na lˈue tsˈom Espíritu Santo.

Nnˈaⁿ na cwiñeˈquiandye na cwilˈa yuu na lˈue tsˈom seii macanda̱ tomti joˈ cwijooˈ nˈomna. Sa̱a̱ nnˈaⁿ na cwilˈa ljoˈ na lˈue tsˈom Espíritu Santo macanda̱ cwijooˈ nˈomna ljoˈ na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom. Quia na macanda̱ tomti nncˈoomˈ tsˈom tsˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ ljoˈ na lˈue tsˈom seiiⁿˈeⁿ, wjaañˈomnaˈ jom na nntsuuñê. Sa̱a̱ quia na nncˈoomˈ tsˈom tsˈaⁿ ljoˈ na lˈue tsˈom Espíritu Santo wjaañˈoomnaˈ jom na ticantycwii na nncwanoomˈm ndoˈ tjaa ljoˈ chjooˈ tsˈoom. Sa̱a̱ nnˈaⁿ na cwiñequiandye cantyja ˈnaaⁿˈ jnaⁿ, mˈaⁿwjeena nacjooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, ee tiñeˈcatueeˈndyecjena jo nnom ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ, meiⁿ xonda̱a̱ nlˈana. Joˈ chii nnˈaⁿ na ˈoomˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ jnaⁿ, xocanda̱a̱ nlˈana yuu na cjaaweeˈ ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom.

Sa̱a̱ ˈo tacˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ na teincoondyoˈ na nnˈaⁿ, ˈo tsaamˈaⁿˈyoˈ nacje ˈnaaⁿˈ Espíritu na cwiluiiñe Tyˈo̱o̱tsˈom, xeⁿ na mayuuˈcheⁿ Espíritu na cwiluiiñê mˈaaⁿñe naquiiˈ nˈomˈyoˈ. Tsˈaⁿ na ticatseixmaⁿ Espíritu na cwiluiiñe Cristo tyooluiiñe cwentaaⁿˈaⁿ. 10 Ndoˈ xeⁿ Cristo wanoomˈm naquiiˈ nˈomˈyoˈ meiiⁿ na mayuuˈ seiiˈyoˈ mˈaⁿlˈoondyenaˈ ncˈe jnaⁿ, nquii espíritu na laˈxmaⁿˈyoˈ mˈaaⁿ na wandoˈ ee jnda̱ seicandyaañe Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo cantyja ˈnaaⁿˈ jnaⁿˈyoˈ. 11 Ndoˈ xeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na tquiaaⁿ na tandoˈxco Cristo mˈaaⁿ Espíritu na cwiluiiñê naquiiˈ nˈomˈyoˈ, majom nñequiaaⁿ na nntaˈndoˈnndaˈ seiiˈyoˈ ñequio mañejuuti Espíritu na cwiluiiñê mˈaaⁿñe naquiiˈ nˈomˈyoˈ.

12 Joˈ chii ˈo nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, waa cwii na jeeⁿ matsonaˈ na calˈaaya, sa̱a̱ nchii nlˈaya yuu na lˈue nˈo̱o̱ⁿ ncjo̱o̱. 13 Ee xeⁿ na cwiñequiandyoˈ joo na teincoondyoˈ ñequio seiiˈyoˈ nntsuundyoˈ, sa̱a̱ xeⁿ ñequio Espíritu Santo cwilˈaˈyoˈ na joo na teincoondyoˈ ñequio seiiˈyoˈ cwjenaˈ, quia joˈ nluiˈnˈmaaⁿndyoˈ.

14 Chaˈtsondye nnˈaⁿ na ˈoontyjo̱ ljoˈ na maˈmo̱ⁿ Espíritu na cwiluiiñe Tyˈo̱o̱tsˈom, naⁿˈñeeⁿ cwiluiindyena ntseinaaⁿ. 15 ˈO nchii toˈñoomˈyoˈ cwii espíritu na nntsˈaayuunaˈ nquiuˈyoˈ na ndicwaⁿ laˈxmaⁿˈyoˈ moso nda̱a̱ joo na lˈue nˈom seiiˈyoˈ, na joˈ joˈ cwiicheⁿ cwiindiiˈ nncˈomˈyoˈ na nquiaˈyoˈ na nntˈuii Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo. ˈO jnda̱ toˈñoomˈyoˈ Espíritu Santo na macjwaaˈñe ˈo na cwiluiindyoˈ ntseinaaⁿ. Jom machˈeeⁿ na cwilˈuuya: “Ta Tsotya̱a̱ya.” 16 Manquiiti Espíritu Santo macwjiˈyuuˈñê nnom espíritu na laxmaaⁿya na matsoom na cwiluiindyo̱ ntseinda Tyˈo̱o̱tsˈom. 17 Ndoˈ na cwiluiindyo̱ ntseinaaⁿ, mati laˈxmaaⁿya na nndaaya chaˈtso na jnda̱ seijndaaˈñê na nndaa nnˈaⁿ na cwiluiindye ntseinaaⁿ, mañejuuti na nndaaˈ Cristo, mati joˈ nndaaya xeⁿ cwilajomndyo̱ nawiˈ na tjatjoom cha nda̱nquia nlajomndyo̱ na cwiluiitˈmaⁿñê.

18 Ee ntyjiiyaya na nawiˈ na tsatjo̱o̱ⁿya jeˈ, meiⁿchjoo xocatseijomnaˈ ñequio na nntseitˈmaaⁿˈñenaˈ jaa xuee na macanda̱. 19 Chaˈtso na tqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio na ntyjaaˈ nˈomna meiⁿˈndooˈntyˈiaandye xuee quia na mˈmo̱o̱ⁿ ˈñeeⁿ joo cwiluiindye na nntseinaaⁿ. 20 Ee chaˈtso na tqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom teiˈndaaˈnaˈ sa̱a̱ nchii tjoomnaˈ na luaaˈ ee na lˈue nˈom nquieenaˈ, tjoomnaˈ na ljoˈ ee luaaˈ lˈue tsˈoom. Sa̱a̱ maxjeⁿ ntyjaaˈya nˈomnaˈ na nncueˈntyjo̱ cwii xuee na nlcoˈyanndaˈnaˈ, 21 na nncueˈntyjo̱ xjeⁿ na nndyaandye joonaˈ na tyeⁿ mˈaⁿnaˈ nacje ˈnaaⁿˈ na cwiwiˈndaaˈnaˈ ndoˈ cwiwjenaˈ, cha nlaˈjomndye joonaˈ ñequio juu na cwindyaandye ntseinaaⁿ, cwii na jeeⁿ ndyaˈ jnda tseixmaⁿnaˈ. 22 Manquiuuya na chaˈtso na tqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom hasta xjeⁿ jeˈcheⁿ jeeⁿ cwitcweenaˈ nawiˈ cwitjoom joonaˈ chaˈxjeⁿ maquiinaˈ yuscu na matseincuii. 23 Ndoˈ nchii macanda̱ joo na tqueeⁿ cwitjoomnaˈ na wiˈ, mati jaa na jnda̱ toˈño̱o̱ⁿya Espíritu Santo, cwii na cweˈ tyuaaˈya na xeⁿ jnda̱ nntoˈño̱o̱ⁿñˈa̱a̱ⁿ na jnda̱ seijndaaˈñê na nndaaya, jaa tˈmaⁿ wiˈ cwitjo̱o̱ⁿya yocheⁿ na cwimeiⁿndo̱o̱ˈa na nncwjaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom jaa na cwiluiindyo̱ ntseinaaⁿ, cha na nnda̱a̱ nndyaandye seiiˈa. 24 Ncˈe na luaaˈ waa na cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿya, joˈ chii na cwiluiˈnˈmaaⁿndyo̱, sa̱a̱ quia jnda̱ ntyˈiaaˈ tsˈaⁿ cwii na macantyjaaˈ tsˈoom, tacatsonaˈ na ntyjaaˈti tsˈoom ee cwii na mamantyˈiaaˈ tsˈaⁿ, ticatsonaˈ na ntyjaaˈti tsˈoom. 25 Sa̱a̱ xeⁿ ljoˈ na meiⁿndo̱o̱ˈa na nntyˈiaaya ndicwaⁿ tyoontyˈiaaya joˈ, macaⁿnaˈ na cˈo̱ⁿtˈmaaⁿˈndyo̱ nˈo̱o̱ⁿya yocheⁿ na meiⁿndo̱o̱ˈa juunaˈ.

26 Maluaaˈ machˈee Espíritu, mateijneiⁿ jaa yuu na tixcwe cwilˈuuya. Ee jaa tiˈnaaⁿya nlana̱a̱ⁿya nnom Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈxjeⁿ na macaⁿnaˈ, joˈ chii manquiiti Espíritu Santo matseityˈooñê nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio na cwicom tsˈoom cwentaaya ñequio ñˈoom na tileicatso tsˈaⁿ. 27 Ndoˈ Tyˈo̱o̱tsˈom tcuu malˈueeⁿ chiuu waa naquiiˈ tsˈom tsˈaⁿ, joˈ chii ntyjeeⁿ ñˈoom na matseityˈooñe Espíritu nnoom cwentaa nnˈaⁿ na cwiluiindye cwentaaⁿˈaⁿ, ee juu matseityˈooñe chaˈxjeⁿ na lˈue tsˈoom.

Nnda̱a̱ nnaⁿñe tsˈaⁿ ncˈe Jesucristo

28 Ee manquiuuya nnˈaⁿ na jnda nquiu Tyˈo̱o̱tsˈom, chaˈtso nnom na cwiwiˈnomna cwiteiˈjndeiinaˈ joona, nquiee nnˈaⁿ na maqueeⁿˈñê chaˈxjeⁿ na lˈue tsˈom nqueⁿ. 29 Tyˈo̱o̱tsˈom ntyjeeⁿ cwaaⁿ nnˈaⁿ nlaˈxmaⁿ cwentaaⁿˈaⁿ cwitjo̱o̱cheⁿ na nluiindyena. Ndoˈ teiyo tqueeⁿ na catseijomnaˈ joona chaˈxjeⁿ na Jnaaⁿ Jesucristo cha na juu nluiitquieñe quiiˈntaaⁿ chaˈtsondye ntseinaaⁿ. 30 Ndoˈ nnˈaⁿ na tqueeⁿ na cwiluiindye cwentaaⁿˈaⁿ, maqueeⁿˈñê joona. Ndoˈ joo nnˈaⁿ na maqueeⁿˈñê, maqueeⁿ joona na tjaa jnaⁿ cwicolaˈxmaⁿna, ndoˈ na tjaa jnaⁿ cwicolaˈxmaⁿna, nñequiaaⁿ na nluiitˈmaⁿndyena ñˈeⁿñê.

31 Quia joˈ ¿ljoˈ cwii ya nlˈuuya cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoommeiⁿˈ? Xeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom mˈaaⁿ cantyja ˈnaaⁿya, ¿ˈñeeⁿ nleichuu xjeⁿ ˈnaaⁿˈ jaa? 32 Ee Tyˈo̱o̱tsˈom tîcwañomˈm Jnaaⁿ, tquiaaⁿ na tueˈ juu cwentaaya. Ndoˈ na luaaˈ sˈaaⁿ, maˈmo̱ⁿnaˈ na mati nñequiaaⁿ na nntoˈño̱o̱ⁿya chaˈtso nnom na macaⁿnaˈ jaa chaˈxjeⁿ mañequiaaⁿ na tseixmaⁿ Jnaaⁿ. 33 ¿ˈÑeeⁿ juu nnda̱a̱ nncjuˈ jnaⁿ cjoo nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ? Tjaa ˈñeeⁿ juu ee manquiityeeⁿ jnda̱ tqueeⁿ jaa na tjaa jnaⁿ cwicolaˈxmaaⁿya jo nnoom. 34 Ndoˈ na ljoˈ ¿ˈñeeⁿ joo nntueeˈ jnaⁿ nacjoona? ¿Aa nntsˈaa Cristo? Xocatsˈaaⁿ ee nqueⁿ tquiaañê na tueeⁿˈeⁿ cwentaaya ndoˈ tandoˈxcoom jnda̱ na tueeⁿˈeⁿ. Jeˈ wacatyeeⁿ ntyjaaˈ tsˈo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom ntyjaya na macaaⁿ ñˈoom ˈnaaⁿya nnom. 35 ¿Aa waa cwii nnom nawiˈ na nnda̱a̱ nntsˈaanaˈ na nntseitsaaⁿˈñenaˈ na Cristo mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom jaa? Nawiˈ na cwitjo̱o̱ⁿya, ¿aa nnda̱a̱ nntsˈaanaˈ oo na cwintyjo̱ nnˈaⁿ jaa ncˈe na mˈaaⁿya cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ, ndoˈ na matseiˈtjo̱o̱naˈ na nlcwaaˈa, oo na matseiˈtjo̱o̱naˈ liaaya? Oo, ¿cwii nnom na jeeⁿ teincuuˈ na cwitjo̱o̱ⁿya oo na cwilaˈjndaaˈndye nnˈaⁿ na nlaˈcwjeena jaa? Maxjeⁿ tjaaˈnaⁿ meiⁿcwii nnom na nnda̱a̱ nntseitsaaⁿˈñenaˈ na mˈaaⁿ Cristo na candyaˈ tsˈoom jaa. 36 Ee ñˈoom na teiljeii naquiiˈ libro Salmos, matsonaˈ:

Ncˈe na cwiluiindyô̱ nnˈaⁿ cwentaˈ, joˈ chii meinchaaˈ xuee na ñeˈcalaˈcwjee nnˈaⁿ jâ.
Cwilˈana ñˈeⁿndyô̱ chaˈna cwitjoom canmaⁿ na jnda̱ teijndaaˈ na nncwje.

37 Sa̱a̱ meiiⁿ na luaaˈ waa cantyja ˈnaaⁿˈ chaˈtso nmeiⁿˈ, waljooˈcheⁿ na tsanandyo̱ nmeiⁿˈ, ncˈe Cristo mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom jaa. 38 Ee ntyjiiya tjaa meiⁿcwii na nnda̱a̱ nnto̱ⁿˈnaˈ jaa na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na candyaˈ tsˈoom jaa. Cantyja na cwiwja̱a̱, cantyja na cwitando̱o̱ˈa, meiⁿ ángeles, meiⁿ ljoˈ na tˈmaⁿ waa najnda̱, meiⁿ nnˈaⁿ na tˈmaⁿ nˈiaaⁿ laˈxmaⁿ, meiⁿ ljoˈcheⁿ na matseicatyˈuenaˈ jaa na majeˈ, ndoˈ meiⁿ ljoˈ na wjaachˈeenaˈ jaa ˈio cha, 39 meiⁿ ljoˈ na mˈaⁿ nandye, meiⁿ ljoˈ na niom yuu na njoomti tsˈom ndaaluee, meiⁿ ljoˈ na sˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom. Meiⁿcwii na chaˈtso nmeiⁿˈ, xocanda̱a̱ nnto̱ⁿˈnaˈ jaa na tˈmo̱o̱ⁿ na mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom jaa ncˈe Cristo Jesús na cwiluiiñê na catsa̱ˈntjoom jaa.