A A A A A
Bible Book List

Romanos 7 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ sɨcúngˈˆ guóˋ

Jo̱ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, nɨcuíiˋbaˈ røøˋ jial lɨ́ɨˊ jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ nɨñíˆbɨˈ cajo̱ e e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do quiʉˈˊ ta˜ dseaˋ jí̱i̱ˈ˜ lajeeˇ e seengˋ dseaˋ fɨˊ jmɨgüíbˋ. Co̱ˈ faco̱ˈ jaangˋ dseamɨ́ˋ cacúngˈˉ guórˋ, jo̱baˈ dseángˈˉ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e nitiúuiñˉ i̱ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ do lajeeˇ e seeiñˈˋ do fɨˊ jmɨgüíˋ, co̱ˈ lajo̱b féˈˋ e fɨˊ ni˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do. Jo̱guɨ fɨng song cajúngˉ i̱ dseañʉˈˋ do, jo̱baˈ i̱ dseamɨ́ˋ do joˋ catɨ́ɨngˉ faˈ e nijmiti˜guɨr laco̱ˈ féˈˋ e fɨˊ ni˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do cuaiñ˜ quiáˈˉ dseaˋ sɨcúngˈˆ guóˋ. Jo̱ song i̱ dseamɨ́ˋ do ˈléerˊ e güɨɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ i̱ jiéngˈˋ lajeeˇ e seemˋbɨ i̱ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ do, jo̱baˈ dseebˉ éerˋ jóng fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱guɨ song cajúngˉ i̱ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ do, jo̱baˈ joˋ catɨ́ɨngˉguɨr faˈ e nijmitir˜ laco̱ˈ féˈˋ e fɨˊ ni˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do cuaiñ˜ quiáˈˉ dseaˋ i̱ sɨcúngˈˆ guóˋ. Jo̱baˈ jaˋ dseeˉ niˈérˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ song nicúiñˈˋ guóorˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseañʉˈˋ i̱ jiéngˈˋ do.

Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ do, lɨ́ɨˊ lafaˈ e cajúmˉ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱. Jo̱ lana joˋ quiʉˈˊguɨ ta˜ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ do. Jo̱ calɨ́ˉ lajo̱ e laco̱ˈ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ co̱ˈ dseaˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ cají̱ˈˊtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ, jo̱baˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ nɨjmooˋnaˈ lana. Jo̱ ie˜ lamɨ˜ jmitíˆnaaˈ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táangˋnaaˈ, e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do calɨˈíingˆ ta˜ e laco̱ˈ eáangˊguɨ lɨ́ˋ dsiˋnaaˈ e nijmóˆnaaˈ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ do. Jo̱ jaléˈˋ e jo̱ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ fɨˊ ˈmóbˉ siˈˊ. Jo̱ dsʉˈ lana joˋ quie̱ˊguɨ nifɨˊ quíˉiiˈ lají̱i̱ˈ˜ e féˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, co̱ˈ nɨlɨ́ɨngˊnaaˈ lafaˈ dseaˋ i̱ sɨjúumˉ, co̱ˈ joˋ sɨlɨ́ɨˈˇguɨ jneaa˜aaˈ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b nɨlɨ́ɨˊ, jo̱baˈ lana fɨˊ ˈmɨ́ɨbˉ nɨté̱e̱ˉnaaˈ e nɨjmooˉnaaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ e nijmóˆooˈ, jo̱ o̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ yʉ́ʉˈ˜ quiʉˈˊ ta˜ do.

Lají̱i̱ˈ˜ dseeˉ e seaˋ quiéˉe

Jo̱ e labaˈ iin˜n fɨ́ɨˆɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e o̱ˈ dseeˉ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do. ¡Co̱ˈ dseángˈˉ o̱ˈ lajo̱! Dsʉco̱ˈ faco̱ˈ mɨ˜ jaˋ mɨˊ seaˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, jo̱baˈ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ calɨñiˋ jnea˜ jóng e eeˇe dseeˉ. Co̱ˈ mɨ˜ cajmeˈˊ jnea˜ júuˆ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do mɨ˜ féˈˋ lala: “Jaˋ jmooˈˋ e lɨ́ˋ oˈˊ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ”, jo̱baˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jo̱ calɨñiˋ jnea˜ e lɨ́ˋ dsiiˉ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do calɨˈíingˆ ta˜ e laco̱ˈ jnea˜ calɨñiiˉ e eáamˊ eeˉ dseeˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la uíiˈ˜ e eáangˊ lɨ́ˋ dsiiˉ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jo̱. Dsʉˈ mɨ˜ jaˋ seaˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜, jo̱baˈ jaˋ líˈˆ dseaˋ e éerˋ dseeˉ jóng. Jo̱ nʉ́ˈˉguɨ e ningánˈˋn lají̱i̱ˈ˜ ta˜ huɨ̱́ˈˋ quiáˈˉ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, lɨ́nˉn e seenˉ juguiʉ́ˉ júuˆ røøbˋ. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ cangánˈˋn røøˋ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ eáangˊguɨ casiˈˊ fɨˊ quiéˉe jóng e iin˜n niˈeeˇe dseeˉ, jo̱guɨ e jí̱i̱ˈ˜ ˈmóbˉ nɨsɨjéeˊ quiéˉe uíiˈ˜ e jmóoˋo jaléˈˋ e jo̱. 10 Jo̱ lajo̱b calɨ́ˉ, co̱ˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do e lamɨ˜ lɨ́nˉn e sɨˈíˆ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ jnea˜ e laco̱ˈ jial nilɨseenˉ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ, dsʉˈ jaˋ calɨ́ˉ lajo̱, co̱ˈ caˈléebˊ quiéˉe e lafaˈ cajúmˉbaa uíiˈ˜ jaléˈˋ dseeˉ e caˈeeˇe do. 11 Dsʉco̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do calɨˈíingˆ ta˜ e laco̱ˈ jnea˜ calɨñiiˉ e jmɨgóobˋ jaléˈˋ dseeˉ, co̱ˈ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ fɨˊ ˈmóbˉ siˈˊ.

12 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e güeamˈˆ jaléˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, jo̱guɨ lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱ laco̱o̱ˋ e júuˆ ta˜ huɨ̱́ˈˋ do, jo̱guɨ røøbˋ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ, jo̱guɨ guiʉ́ˉbɨ cajo̱. 13 Co̱ˈ e labaˈ lɨ́ɨˊ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ calɨli˜ e dseángˈˉ lajamˈˆbaˈ lɨ́ɨˊ dseeˉ jaléˈˋ dseeˉ quiéˉe. Jo̱ e dseeˉ quiéˉe do cajmeángˈˋ ta˜ e júuˆ ta˜ huɨ̱́ˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do e laco̱ˈ casíngˈˋ jnea˜ fɨˊ ˈmóˉ. Jo̱ lajo̱baˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ ta˜ huɨ̱́ˈˋ do caja̱ˈˊ júuˆ e dseángˈˉ lajamˈˆbaˈ ˈlɨˈˆ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ.

14 Jo̱ nɨne˜baaˈ røøˋ e Fidiéeˇbingˈ cacuøˊ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, jo̱ dsʉˈ jnea˜guɨ lɨ́ɨnˊn jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ jmɨgüíbˋ, jo̱guɨ jaangˋ i̱ jmiti˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ dseeˉ quiáˈˉ. 15 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ ˈñiáˈˋa jaˋ ngánˈˋn eeˋ jaléˈˋ e jmóoˋo, dsʉco̱ˈ jaˋ jmóoˋo jaléˈˋ e iin˜n ˈñiáˈˋa, co̱ˈ jaléˈˋ e ˈníˈˋ máamˊbaa, e jo̱baˈ jmóoˋo. 16 Jo̱guɨ song jmóoˋo jaléˈˋ e jaˋ iin˜n jmee˜e do, jo̱baˈ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ cuøøˉ li˜ e eáamˊ guiʉ́ˉ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do. 17 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dsʉco̱ˈ o̱ˈ ˈñiáˈˋa dseaˋ jmóoˋ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ do, dsʉco̱ˈ dseeˉ quiéˉbaa e quiʉˈˊ ta˜ e jmóoˋo jaléˈˋ e jo̱. 18 Co̱ˈ nɨcuíimˋ ˈñiáˈˋa e dseaˋ dseeˉ dseaˋ quibˊ lɨ́ɨnˊn, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e guiʉ́ˉ líˈˆi jmeeˉ nañiˊ faˈ eáamˊ iin˜n e nijmee˜e jaléˈˋ e guiʉ́ˉ, lɨfaˈ dseángˈˉ jaˋ líˈˋi e nijmee˜e jaléˈˋ e jo̱. 19 Dsʉˈ jaˋ jmóoˋo jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e iin˜n jmee˜e, co̱ˈ jmangˈˉ jaléˈˋ e gaˋ e jaˋ iin˜n jmee˜baa, dseángˈˉ e jo̱baˈ jmóoˋo. 20 Jo̱ song jmóoˋo jaléˈˋ e jaˋ iin˜n jmee˜e do, jo̱baˈ o̱ˈ ˈñiáˈˋa dseaˋ jmóoˋ jaléˈˋ e jo̱, dsʉco̱ˈ dseeˉ quiéˉbaa quiʉˈˊ ta˜ jnea˜ e jmóoˋo jaléˈˋ e lajo̱.

21 Jo̱baˈ nɨcalɨlíˈˆi e nañiˊ faˈ iim˜baa jmee˜e jaléˈˋ e guiʉ́ˉ, dsʉˈ jmangˈˉ jaléˈˋ e gaˋbaˈ líˈˋi jmóoˋo. 22 Dsʉco̱ˈ eáamˊ iin˜n e nijmitiiˆ jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e cajmeˈˊ Moi˜; 23 lɨfaˈ e dseeˉ quiéˉe do eáamˊ quiʉˈˊ ta˜ jnea˜ jo̱guɨ eáamˊ sɨlɨ́ɨˈˇ jnea˜ cajo̱, co̱ˈ ˈníˈˋ níimˉ rúngˈˋ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsiiˉ e iin˜n nijmee˜e.

24 ¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ jnea˜! ¿I̱˜ i̱ nileángˉ jnea˜ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiéˉe e laco̱ˈ jaˋ nijúunˉn uíiˈ˜ e jo̱? 25 Jo̱ dsʉˈ jnea˜ ɨˊ dsiiˉ e nijmitiiˉ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, dsʉˈ jnea˜, dseaˋ dseeˉ dseaˋ quibˊ lɨ́ɨnˊn, jo̱baˈ jaˋ líˈˆi nijmee˜e lajo̱, co̱ˈ dseeˉ quiéˉbaa quie̱ˊ nifɨˊ quiéˉe. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, lɨfaˈ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ e nɨcaleáaiñˋ jnea˜ jee˜ jaléˈˋ e jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes