Add parallel Print Page Options

Lˈoo jaa cantyja ˈnaaⁿˈ jnaⁿ sa̱a̱ cwitando̱o̱ˈa ncˈe Cristo

¿Quia joˈ ¿chiuu nlˈuuyo̱o̱ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoommeiⁿˈ? ¿Aa tsalˈaatya̱a̱ya jnaⁿ cha na nntoˈño̱o̱ⁿtya̱a̱ naya na matseixmaaⁿ? Tijoom jndaa. Ee juu tsˈaⁿ na jnda̱ tueˈ xocanda̱a̱ nntsa̱ˈntjomti natia jom. Ndoˈ jaa nnˈaⁿ na cwilaˈyuuˈa ñˈeⁿ Cristo cwiluiindyo̱ lˈoo jo nnom jnaⁿ. Joˈ chii ¿chiuu nluiiyuu na nlˈaatya̱a̱ya natia? ¿Aa ticalaˈno̱ⁿˈyoˈ quia na teitsˈoomndyo̱, tjaaˈñenaˈ jaa cantyja na tueˈ Cristo Jesús? Ee quia na teitsˈoomndyo̱ tjoomˈ tjacantyˈiuuˈndyo̱ ñequio Cristo joˈ na tqueⁿnaˈ na lˈoo jaa, cha na nntsˈaanaˈ na laˈxmaaⁿya nnˈaⁿ na cwitaˈndoˈxco chaˈxjeⁿ na tandoˈxco Cristo cantyja ˈnaaⁿˈ juu na tˈmaⁿ najndeii na matseixmaⁿ Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom.

Ndoˈ xeⁿ seitjoomˈna jaa ñˈeⁿñê cantyja na tueeⁿˈeⁿ, mati matseitjoomˈnaˈ jaa ñˈeⁿñê cantyja na tandoˈxcoom. Manquiuuya juu na ñejlaˈxmaaⁿya na tyolˈaaya jnaⁿ, tyˈioomnaˈ joˈ tsˈoomˈnaaⁿ ñˈeⁿ Cristo, cha juu na machˈeenaˈ na cwilaˈtjo̱o̱ndyo̱ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, catyuiiˈ najndeii na matseixmaⁿnaˈ na nndyaandyo̱ na cwindya̱ˈntjo̱o̱ⁿya nnom jnaⁿ chaˈxjeⁿ mandiˈntjomtyeⁿ cwii tsˈaⁿ nnom tsˈaⁿ na seijnda jom. Ee tsˈaⁿ na jnda̱ tueˈ jnda̱ jndyaañê na maqueⁿ jnaⁿ xjeⁿ jom. Ndoˈ ncˈe na cwilaˈjomndyo̱ ñˈeⁿ Cristo na tueeⁿˈeⁿ, mati cwilaˈyuuˈa na nntando̱o̱ˈa ñˈeⁿñê. Ee manquiuuya na Cristo cwii ndiiˈ na jnda̱ tandoˈxcoom na tueeⁿˈeⁿ, tacuaa cwii xuee na nncueˈnnaaⁿˈaⁿ ee juu na machˈee na cwiwje nnˈaⁿ tatjaaˈnaⁿ ljoˈ cwiya nnda̱a̱ nntsˈaanaˈ ñˈeⁿñê. 10 Quia na tueˈ Cristo, ñejom ndiiˈ tueeⁿˈeⁿ cwentaa jnaaⁿ nnˈaⁿ, meiⁿ tacaⁿnaˈ na cueˈnnaaⁿˈaⁿ. Ndoˈ jeˈ na wanoomˈm, wanoomˈm cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. 11 Joˈ chii mati ˈo, cˈoomˈya nˈomˈyoˈ na mayuuˈcheⁿ na jnda̱ tja̱ˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ jnaⁿ, ndoˈ na tandoˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ee na matseitjoomˈnaˈ ˈo ñequio Cristo Jesús na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa.

12 Joˈ chii tañequiandyoˈ na nnaⁿjndeii jnaⁿ na nntsa̱ˈntjomnaˈ seiiˈyoˈ na cwiwje, na nlqueⁿnaˈ xjeⁿ ˈo na nlaˈcanda̱a̱ˈndyoˈ chiuu lˈue tsˈomnaˈ. 13 Meiⁿ tintioˈyoˈ seiiˈyoˈ lˈo̱ jnaⁿ, na nleilˈuenaˈ chaˈna lˈo̱tsˈiaaⁿ na ñˈeⁿ nluii yuu na ticatyˈiomyanaˈ. Jeˈ jeˈ quiandyoˈ cheⁿncjoˈyoˈ lˈo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈxjeⁿ nnˈaⁿ na tandoˈxco na tja̱, ndoˈ catioˈyoˈ seiiˈyoˈ lˈo̱o̱ⁿ na nleilˈuenaˈ chaˈna lˈo̱tsˈiaaⁿ na ñˈeⁿ nluii yuu na matyˈiomyanaˈ. 14 Ee ticatsonaˈ na nlqueⁿ jnaⁿ xjeⁿ ˈo, ee nchii mˈaⁿˈyoˈ nacje ˈnaaⁿˈ ljeii na tqueⁿ Moisés, ˈo mˈaⁿˈyoˈ nacje ˈnaaⁿˈ naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom.

Matseijomnaˈ jaa chaˈcwijom tsˈaⁿ na teijndañe

15 Quia joˈ ¿chiuu nncuaa? ¿Aa ncˈe na ticˈo̱o̱ⁿya xjeⁿ ˈnaaⁿˈ ljeiiˈñeeⁿ, joˈ chii nlaˈtjo̱o̱ndyo̱tya̱a̱ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom? ¿Aa nlˈaa na ljoˈ ncˈe na cwicandaaya naya na matseixmaaⁿ? Jeeⁿ ticˈoomˈnaˈ joˈ. 16 ˈO manquiujndaaˈndyoˈ quia mañequiaañe tsˈaⁿ na nndiˈntjomtyeeⁿ nnom cwiicheⁿ na nntseicana̱a̱ⁿ ljoˈ na matsa̱ˈntjom, cwiluiiñe tsaⁿˈñeeⁿ tsˈaⁿ na tyeⁿ mandiˈntjom nnom patrom ˈnaaⁿˈ ndoˈ jndeiˈnaˈ na catseicana̱a̱ⁿ ljoˈ na matsa̱ˈntjom tsaⁿˈñeeⁿ. Joˈ chii xeⁿ mandiˈntjom tsˈaⁿ nnom jnaⁿ, wjaanˈomnaˈ juu na nntsuuñe, oo aa nntseicana̱a̱ⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ nncˈoom chaˈxjeⁿ na maˈmo̱ⁿnaˈ. 17 Sa̱a̱ jeeⁿ ndyaˈ quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, na ˈo meiiⁿ na tyeⁿ ñejndyeˈntjomˈyoˈ nnom jnaⁿ, sa̱a̱ jeˈ ñequio na xcweeˈya nˈomˈyoˈ cwilaˈñˈoomˈndyoˈ ñˈoom na tˈmo̱o̱ⁿ nnˈaⁿ nda̱a̱ˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. 18 Ndoˈ jeˈ na jnda̱ seicandyaañê ˈo nnom jnaⁿ, joˈ chii cwiluiindyoˈ nnˈaⁿ na cwindyeˈntjomtyeⁿ cantyja na matyˈiomyanaˈ. 19 Matseina̱ⁿ ñˈoommeiⁿˈ nda̱a̱ˈyoˈ chaˈxjeⁿ ñˈoom na cwilaˈneiⁿ nnˈaⁿ ncˈe ˈo ticalaˈno̱ⁿˈyaˈyoˈ joonaˈ. Quia joˈ chaˈxjeⁿ na jnda̱ tquiaˈñˈeⁿˈyoˈ seiiˈyoˈ na ñejndyeˈntjomˈtyeⁿˈyoˈ nnom jnaⁿ ñequio nda̱a̱ chaˈtso nnom natia, ndoˈ na ñelˈaˈyoˈ yuu na matso ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ na talˈaˈyoˈ, maluaaˈ jeˈ quiandyoˈñˈeⁿˈyoˈ na nndyeˈntjomˈyoˈ chaˈxjeⁿ na matyˈiomyanaˈ na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ xcwe ncˈomˈyoˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom.

20 Xjeⁿ na ñejndyeˈntjomˈtyeⁿˈyoˈ nnom jnaⁿ, tîcˈoomˈ nˈomˈyoˈ na nlˈaˈyoˈ yuu na ya. 21 Ndoˈ na luaaˈ tyolˈaˈyoˈ, ¿yuu waa na teijndeiinaˈ ˈo? Jeˈ cantyja na nmeiiⁿˈ ñelˈaˈyoˈ, yacheⁿ machˈeenaˈ jnaaⁿˈyoˈ, ee joonaˈ ˈoochonaˈ ˈo na nntsuundyoˈ. 22 Sa̱a̱ jeˈ jeˈ jnda̱ jndyaandyoˈ na ñejndyeˈntjomˈtyeⁿˈyoˈ nnom jnaⁿ, ndoˈ jnda̱ saaquieeˈndyoˈ na cwindyeˈntjomˈtyeⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ waa naya ˈnaⁿˈyoˈ na maqueⁿljuˈnaˈ ˈo jo nnoom, ndoˈ na nntoˈñoomˈyoˈ na ticantycwii na nntandoˈyoˈ. 23 Ee nquii jnaⁿ matiomlˈuanaˈ jaa na cwiwja̱a̱ya, sa̱a̱ naya na cwicandaaya nnom Tyˈo̱o̱tsˈom mañequiaanaˈ na ticantycwii na cwitaˈndo̱ˈa ncˈe Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa.