A A A A A
Bible Book List

Romanos 5 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial íngˈˋ Fidiéeˇ dseaˋ e lɨiñˈˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ

Jo̱ lana Fidiéeˇ nɨcaˈíñˈˋ jneaa˜aaˈ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ dsʉˈ uíiˈ˜ e nɨjáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b nɨlɨ́ɨˊnaaˈ, jo̱baˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ nɨse̱e̱ˉnaaˈ lana có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nɨcajméeˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáamˉbaˈ e nɨse̱e̱ˉnaaˈ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱ nɨcangɨ́ɨngˋnaaˈ e jo̱ uíiˈ˜ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱ lajo̱b nɨse̱e̱ˉnaaˈ lana, jo̱guɨ eáamˊ iáangˋ dsiˋnaaˈ, co̱ˈ nɨtab˜ dsiˋnaaˈ e dseángˈˉ nilɨseemˉbaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ fɨˊ lɨ˜ niingˉ ˈgøiñˈˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱. Jo̱guɨ o̱ˈ quiáˈˉ jí̱i̱ˈ˜ e na e jmiˈiáangˋ dsiˋnaaˈ, co̱ˈ lajo̱b cajo̱ jmiˈiáamˋ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e huɨ́ɨngˊ e dsijéeˊ quíˉiiˈ. Co̱ˈ nɨne˜baaˈ guiʉ́ˉ e mɨ˜ ningɨ́ˋ e dsingɨ́ɨngˉnaaˈ jaléˈˋ e jo̱, jo̱baˈ eáangˊguɨb nilɨféngˈˊ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ doñiˊ eeˋ e nidsijéeˊ quíˉiiˈ jóng. Jo̱ mɨ˜ jmooˉnaaˈ e féngˈˊ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e dsingɨ́ɨngˉnaaˈ do, jo̱baˈ guiʉ́bˉ féˈˋ Fidiéeˇ uii˜ quíˉiiˈ jóng. Jo̱ mɨ˜ jmóoˋ Fidiéeˇ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ eáangˊguɨ lɨta˜ dsiˋnaaˈ e nilɨseemˉbaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ fɨˊ lɨ˜ niingˉ ˈgøiñˈˊ. Jo̱ e nɨta˜ dsiˋnaaˈ na dseángˈˉ nilɨtib˜, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ e nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ e nɨcalɨne˜naaˈ jial tíiˊ e jaˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ e ˈneáaiñˋ jneaa˜aaˈ do.

Jo̱ dsʉˈ lajeeˇ e jaˋ quɨ́ɨˈ˜guɨ́ɨˈ jmɨɨ˜ faˈ e nilaangˉ yee˜naaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ, jo̱ dsʉˈ lajeeˇ jo̱b mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e cagüéngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ cajángˈˋ ˈñiaˈrˊ e cajúiñˉ cuaiñ˜ quíˉiiˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ. Dsʉˈ huɨ́ɨmˊ eáangˊ nicuǿngˉ ˈñiaˈˊ jaangˋ dseaˋ e nijúuiñˉ uii˜ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ i̱ éeˋ røøˋ, jo̱ dsʉˈ co̱o̱ˋ jangámˉ seengˋ jaangˋ dseaˋ i̱ nicuǿngˉ ˈñiaˈˊ e nijúuiñˉ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaangˋguɨ dseaˋ i̱ dseángˈˉ lajangˈˉ guiúngˉ. Jo̱ dsʉˈ lajeeˇ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ, Fidiéeˇ caˈeˈrˊ jneaa˜aaˈ jial tíiˊ jaˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ e ˈneáaiñˋ jneaa˜aaˈ, co̱ˈ casíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ e laco̱ˈ dseaˋ do cajúiñˉ uíiˈ˜ dseeˉ quíˉiiˈ. Jo̱ lana nɨcaˈímˈˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jmɨˈøøngˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b cajméerˋ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ lana eáangˊguɨb nɨta˜ dsiˋnaaˈ e Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ nileángˉ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e nilɨseaˋ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ niˈɨ́ˉ Fidiéeˇ íˈˋ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 10 Jo̱ lajeeˇ e jaˋ se̱e̱ˉnaaˈ røøˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ jo̱guɨ e ˈníˈˋ máangˊnaaˈre, jo̱ lajeeˇ jo̱b cajméerˋ e calɨséngˋnaaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈr˜ laˈeáangˊ e cajúngˉ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b cajméerˋ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ lana eáangˊguɨb nɨta˜ dsiˋnaaˈ e dseángˈˉ nileámˋbaaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ laˈeáangˊ e cají̱ˈˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ. 11 Jo̱ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ quiáˈˉ e na e jmiˈiáangˋ dsiˋnaaˈ, co̱ˈ lajo̱b jmiˈiáangˋ dsiˋnaaˈ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e nɨcajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ; dsʉco̱ˈ laˈeáangˊ dseaˋ dob e nɨse̱e̱ˉnaaˈ lana juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ.

Mɨ˜ canaangˋ e seaˋ dseeˉ fɨˊ jmɨgüíˋ

12 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ; jo̱ laˈuii˜, mɨ˜ canaangˋ e calɨseáˋ dseeˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, calɨ́ˉ lajo̱ uíiˈ˜ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ calɨsíˋ Adán. Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ cangɨ́ˋ e caˈéerˋ dseeˉ, jo̱b mɨ˜ canaangˋ e calɨseáˋ ˈmóˉ; jo̱ co̱ˈ lajo̱b cajméeiñˈˋ do lamɨ˜ uii˜, jo̱baˈ lajɨɨmˋ dseaˋ latɨˊ lana seaˋ ˈmóˉ quiáˈrˉ uíiˈ˜ jaléˈˋ e dseeˉ e éerˋ. 13 Jo̱ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quibˊ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ lají̱i̱ˈ˜ ie˜ nʉ́ˈˉguɨ e niñíingˋ Moi˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ jaˋ seaˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜, jo̱baˈ jaˋ cuǿøngˋ líˋ ñíingˋ dseaˋ dseeˉ e jaˋ mɨˊ cajmitir˜ e júuˆ jo̱. 14 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ calɨséngˋ jí̱i̱ˈ˜ ie˜ lamɨ˜ cajáˉ Adán jo̱ ie˜ cartɨˊ cajáˉ Moi˜ calɨseábˋ ˈmóˆ quiáˈrˉ, jo̱baˈ cajúmˉbre. Jo̱ calɨ́iñˈˉ lajo̱ uíiˈ˜ jaléˈˋ dseeˉ e caˈéerˋ, lɨfaˈ jaˋ caˈéerˋ dseeˉ e laco̱ˈ dseeˉ e caˈéeˋ Adán, co̱ˈ i̱ dseaˋ do jaˋ cajméerˋ nʉ́ʉˈr˜ co̱o̱ˋ ta˜ caquiʉˈˊ Fidiéeˇ. Jo̱ i̱ Adán labingˈ i̱ lɨ́ɨngˊ co̱o̱ˋ e li˜ quiáˈˉ jaangˋ i̱ niingˉ i̱ nijáaˊ cøøngˋguɨ. 15 Jo̱ jaˋ cuǿøngˋ cøøngˉnaaˈ røøˋ e dseeˉ e caˈéeˋ Adán jo̱guɨ e cacuøˈˊ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ e iáangˋ dsíirˊ. Dsʉco̱ˈ uíiˈ˜ e dseeˉ e caˈéeˋ i̱ Adán do ie˜ jo̱, jo̱baˈ calɨseáˋ ˈmóˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ lajo̱, jo̱baˈ lajɨɨmˋ dseaˋ júuiñˉ jóng. Jo̱guɨ e cangɨ́ɨngˋnaaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ uíiˈ˜ e ˈneáaiñˋ jneaa˜aaˈ do cajmilir˜ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ ˈñiaˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ. Co̱ˈ e cajméeˋ Dseaˋ Jmáangˉ do dseángˈˉ jaˋ seaˋ e cuǿøngˋ líˋ cǿngˉ có̱o̱ˈ˜ e jo̱, co̱ˈ laˈeáangˊ jí̱i̱ˈ˜ có̱o̱ˈ˜ íbˋ fɨ́ɨmˊ dseaˋ jmɨgüíˋ tíiñˈ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 16 Jo̱ e cangɨ́ɨngˋnaaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ uíiˈ˜ e eáangˊ ˈneáaiñˋ jneaa˜aaˈ do jaˋ cuǿøngˋ líˋ cøøngˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ e dseeˉ e caˈéeˋ i̱ Adán do. Co̱ˈ mɨ˜ caˈéeiñˋ do dseeˉ, jo̱baˈ canaangˋ e calɨseáˋ ˈmóˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ caˈnaamˋ dseaˋ jóng e seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ e cangɨ́ɨngˋnaaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ do jmóoˋ e íñˈˋ jneaa˜aaˈ e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. Jo̱ e jo̱ jmóoˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ íˋbingˈ i̱ nɨcaˈíingˉ lajaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ. 17 Jo̱ dsʉˈ e jábˈˉ, mɨ˜ caˈéeˋ i̱ Adán do laˈuii˜ dseeˉ, jo̱baˈ canaangˋ e calɨseáˋ bíˋ quiáˈˉ ˈmóˉ, co̱ˈ dseángˈˉ lajɨɨmˋ dseaˋ jmɨgüíˋ tɨ́ɨiñˋ e jo̱. Jo̱ dsʉˈ eáangˊguɨb seaˋ bíˋ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e cuøˈˊ Fidiéeˇ i̱ fɨ́ɨngˊ dseaˋ jmɨgüíˋ e íngˈˋneiñˈ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. Jo̱ jmóoˋ Fidiéeˇ lajo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ ˈñiaˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ uíiˈ˜ e eáangˊ guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ røøbˋ niˈɨ́iñˈˉ íˈˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

18 Jo̱ co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e co̱o̱ˋ dseeˉ e caˈéeˋ i̱ Adán do, jo̱b mɨ˜ caˈnaangˋ dseaˋ e seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e co̱o̱ˋ e guiʉ́ˉ e cajméeˋ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱baˈ lana nɨseabˋ fɨˊ e lajaléngˈˋ dseaˋ nɨlɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 19 Jo̱ co̱ˈ jaˋ cajméeˋguɨ i̱ Adán do nʉ́ʉˈr˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ caquiʉˈˊ Fidiéeˇ, jo̱baˈ lajalémˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ caˈuíiñˉ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ. Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱, laˈeáangˊ e cajméeˋ Dseaˋ Jmáangˉ nʉ́ʉˈr˜, jo̱baˈ íngˈˋ Fidiéeˇ i̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ jmɨgüíˋ e lɨiñˈˊ do dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ.

20 Jo̱ mɨ˜ calɨseáˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e cajmeˈˊ Moi˜ do, jo̱baˈ eáangˊguɨb calɨlíˈˆ dseaˋ e røøiñˋ dseeˉ jóng. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ calɨmɨ́ɨngˈ˜ eáangˊ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ, jo̱baˈ Fidiéeˇ eáangˊguɨb calɨguiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ nañiˊ faˈ jaˋ catɨ́ɨiñˈˉ lajo̱. 21 Jo̱ dsʉˈ e jábˈˉ e dseeˉ e éeˋ dseaˋ jmɨgüíˋ seabˋ bíˋ quiáˈˉ, co̱ˈ fɨˊ ˈmóbˉ síˈˋ. Jo̱ dsʉˈ e eáangˊ guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ do eáangˊguɨb seaˋ bíˋ quiáˈˉ, co̱ˈ nɨcaˈímˈˋbre jneaa˜aaˈ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ e laco̱ˈ nilɨse̱e̱ˉnaaˈ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes